5 april 2001. Betreft: HET JUISTE SPOOR Kenmerk: JH/HdK20010405. Nijmegen, woensdag 4 april 2001. 20.20 Terug uit het Utrechtse. Na gisteren te hebben vernomen dat voormalige bestuurders van onze toekomstige Arnhemse voetbalclub persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor de nog niet ontvangen transfersom van 19 mio van Benfica ben ik vanmorgen om 10.11 uur naar Woerden gereisd.

Goed onderhoud met Linda Schaap. Bij mijn vertrek rond 13.00 was er op het station van Woerden alweer verscherpte controle. Ingangscontrole bij alle perrons. Het begint alweer op 'die goede oude tijd' te lijken. In Utrecht vond ik in de postbus een gids met promotionele relatiegechenken van Stravers Promotions uit Ulft internet www.straverspromotions.nl. Ik mag aannemen dat hoofdcommissaris Ries Straver van de regio Kennemerland de rechtmatigheid van mijn declaratie ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux thans volledig kan onderbouwen. Het verschuldigde bedrag bedraagt slechts een fractie van het miljard dat de heer Joep van den Nieuwenhuyzen had geëist van de staat. Daar komt bij dat het een normale declaratie betreft. Ook trof ik het voorjaarsnummer van VIVA ESPAÑA. Dit blad lijkt mij het meest geschikte medium om als officieel orgaan van het Instituto Cervantes Benelux te gaan dienstdoen. Hoofdredacteur is Simone de Clercq.

VIVA ESPAÑA is een uitgave van Viva España Publishing BV, onderdeel van HARLON Publishing BV. Postbus 100, 6500 AC Nijmegen. Op het RIAGG had Jos Gelissen een vrije dag. Daarom heb ik om 13.55 uur in een gesloten enveloppe kopieën van alle van Mr van Amstel in 2000 ontvangen brieven - alsmede mijn reacties hierop - verstrekt aan mevrouw Karin Schols van de receptie met de respectievelijke onderwerpen Sluitstuk, The Dragon Vision Wizard of Oz, Van der Heyden/Halbertsma, Building Bridges, Strategisch Perspectief 2000 en Reshaping the Future, alsmede brief Vordering, De deur van het Spaanse Instituto Cervantes op het Domplein was niet geopend. "Llamar al timbre", stond er aangegeven. Vandaaruit tot 16.10 de tijd doorgebracht rond het Janskerkhof. Enkele beelden op de volgende bladzijden. Om klokslag 16.12 werd ik door tandarts Nelemans van een eenvoudig probleem verlost.

Het nieuws van vandaag. De Telegraaf.

1. Cervantes Recruitment & Selection CREYF'S: COMMISSARIS CONTENT WILDE ZAAK ONDER PET HOUDEN 'Arie Maas vroeg ons om het potje toe te dekken'. Aangezien Creyf's zelf tot juridische stappen is overgegaan ben ik van mening dat we die problematiek tot het verleden kunnen beschouwen en Creyf's in Cervantes Recruitment & Selection kan worden omgezet.

2. Royal Cervantes Airlines Alitalia wijt verlies aan mislukte alliantie KLM. Wederom een uitermate positieve ontwikkeling. Ik acht het echter onjuist om de verantwoordelijkheid van hun problematiek bij de KLM te leggen. Elke weldenkende Italiaan zal het immers met ons eens zijn dat het Italiaanse bedrijf niet past binnen onze Core Business. Dat geldt wel voor Sabena. Zodra die zaak gezond is zijn ze welkom in de holding. Vanmiddag heb ik hierover eveneens met Linda Schaap gesproken. Ik heb haar laten weten dat ik British Airways, naast Iberia en Sabena nog steeds één van de interessantse fusiepartners vind binnen onze holding, aangezien ik dat al eerder aan de orde heb gesteld in WINDSOR CASTLE in augustus 1997. Vanavond heeft Vera Mann in het programma Barend & Van Dorp het lied 'Kwetsbaar en klein' ten gehore gebracht, het slotlied uit haar musical Diana. Er werd slecht naar Vera geluisterd. Met name aangaande haar mening over de Al Fayeds in Londen. Dat is dan ook niet één van de sterkste eigenschappen van de heren B&VD. Aangaande deze thematiek haal ik twee artikelen aan uit De Gelderlander. Te beginnen met het artikel van BOB VAN HUÉT, ons welbekend. Máxima en het spook van prinses Diana Er is nog een ander verschil tussen Diana en Máxima. Toen ik Diana leerde kennen moest ik mijn beleidsplan nog eens in het Engels vertalen en uitbreiden met een Britse paragraaf. Máxima kan thans van het gehele beleidsplan kennisnemen en mede ten uitvoer brengen. Het is voor mij een uitgemaakte zaak dat Máxima de rol gaat overnemen die ik Diana had toebedeeld: een brug bouwen tussen de Benelux als centrum van de Europese Unie en Argentinië. In dit verband loopt de Gelderlander vandaag ook vooruit op het debat van morgen in de residentie. Jorge Zorreguieta zal door het beeld blijven lopen. Zo stringent wil ik het niet stellen: Hans Hillen heeft kort voor de aanvang van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden de CDA-zetel van Frans-Jozef van der Heyden overgenomen. Zodra PWA en SM zich gaan richten op de ontwikkeling van onze stichtingsactiviteit bepaalt Van der Heyden - vanmiddag in Utrecht aangeduid met Johannes de Vijfde - zélf wel wanneer de heer Zorreguieta welkom is. Dan kan de heer Rosenmöller voorgoed zijn mond dicht houden, zoals hij al heeft voorspeld in september 1996, tenzij ik mijn stichtingsverantwoordelijkheid aan iemand anders kan overdragen, zoals Hans Vrakking. Ik vond het een leuk idee van Willem-Alexander om Máxima op het ijs ten huwelijk te vragen. Zo heb ik met Liesbeth ooit ook eens gezellig geschaatst in het Gat van Palace in Noordwijk. In de winter van 1991. Althans: zij schaatste en ik liep, ofwel: zij deed een poging om te schaatsen en leunde op mijn schouders, en ik hield haar staande. Als wij toen vrijgezel waren geweest zou ik ook van die gelegenheid geprofiteerd hebben. Ik denk dat ze zich dat nog wel kan herinneren. Vanmorgen heb ik Linda ook nog de foto laten zien van het beste management-team van West-Europa en omstreken. The Truth remains always in the middle.

Liefde is... ...me wat!! Dat klopt. Je moet er wat voor over hebben.

Donderdag 5 april 2001
14.45 Ik heb het debat in de Tweede Kamer over de Toestemmingswet via de televisie gevolgd. De Telegraaf meldt inzake PWA's komende huwelijk vandaag Prins wilde troon opgeven
Vanaf 13.30 uur heb ik met name de conclusies in de tweede termijn voor een deel vastgelegd waarbij voor de zoveelste keer de negativistische opstelling van de SP naar voren is gekomen. Ik noteerde een Rode Kaart voor Paars Kant door zichzelf gegeven. Een brevet van onvermogen om nog langer over staatszaken mee te praten. Die conclusie heeft de SP dan ook terecht getrokken. Hans Dijkstal sprak over de verantwoordelijkheid van de Koning. Hij is van mening dat de verdere ontwikkelingen geen automatisch vervolg zullen hebben voor de toekomstige aanwezigheid van de heer Zorreguieta bij toekomstige gebeurtenissen. Uiteraard denk ik hierbij aan de verdere gebeurtenissen in het kader van de ontwikkelingen rond de CERVANTESKRING. Het historische gedachtengoed van Cervantes, Erasmus en Heydanus wordt in het kader van ons convergentiebeginsel immers op dit moment tot een eenheid gesmeed. De VVD ziet de indiening van de Toestemmingswet met belangstelling tegemoet. Dat geldt eveneens voor de oprichter van de Stichting Cervantes Benelux en het Instituto Cervantes England & Wales. De heer Jaap de Hoop Scheffer - van de gaten in de paarse sokken - stelde namens het CDA vast dat er thans een breed draagvlak voor het huwelijk is gecreëerd en eveneens met belangstelling uitziet naar het volgende debat, het debat over de Goedkeuringswet. Hij liet weten geen spoorboekje voor de toekomst te kunnen geven. Dat ligt voor de hand. De leden van het parlement en de regering hebben allen een zittingstermijn van beperkte duur en geen enkele regering kan zijn opvolgers binden. Mijn recht op het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux heeft een permanent karakter. In dat verband hebben de medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen vandaag het juiste moment uitgekozen om het werk neer te leggen. Zij zijn thans in staat in groten getale de debatten in de Tweede Kamer te volgen inzake de verdere ontwikkelingen rond het toekomstige Europese Spoorwegbedrijf als direct uitvloeisel van mijn plannen. Thom de Graaf sprak zijn waardering uit voor de regering en vond het besluit van de heer Zorreguieta belangrijk voor het traject dat hierna moet worden bewandeld. Daarbij ga ik uit van de hoofdbeginselen uit mijn First State of the Union van 19 september 1996, gericht aan de Minister-President. Het lijkt mij in dit verband zinvol eerder de positie van de heer Mohamed Al Fayed ter discussie te stellen binnen deze ontwikkelingen, dan de positie van Máxima's ouders. Al Fayed is immers hoofdverantwoordelijk voor de dood van mijn Britse partner - zoals vermeld in punt 4 - en het echtpaar Zorreguieta voor het leven van hun dochter. Het koppelen van een brief van 1986 of 1987 door RTL4 vanavond om 18.25 uur aan de beeltenis van onze Argentijnse beleidsmedewerkster wijs ik hiermede als onethisch van de hand. Máxima was in die tijd 14 jaar. Dit in het kader van de eerbiediging van de bestaande parlementaire verhoudingen. Paul Rosenmöller benadrukte het belang van de datum 2 februari, waarop de strategie van radiostilte zou ingaan, kort na het bezoek van PWA en SM aan Bodega Keyzer. Ik ben het met hem eens dat die radiostilte niet meer was vol te houden na mijn laatste bezoek aan hetzelfde etablissement vandaag precies een week geleden. Rosenmöller sprak zijn waardering uit voor het rapport van Professor Baud. Aangaande de visie op de lange termijn was hij het eens met de Minister-President. De heer Kok liet hierop weten dat er nog enkele juridische complicaties zijn. Ik denk dat hij daar in goed overleg met de heren Van Amstel en Moszkowicz wel uitkomt. Mevrouw Kant - wier outfit mij zeer heeft gecharmeerd - stelde vanuit haar visie een spanningsveld vast tussen de monarchie en de democratie. Ik denk dat zij zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van het door mij gestelde in mijn brief van 19 september 1996 aan de Minister-President. De heer E. van Middelkoop van de Christen Unie heeft de motie van de heer Melkert ondertekend aangaande de goedkeuring tot de indiening van de toestemmingswet. De heer Van der Vlies van de SGP bepleitte geen discusie meer te voeren over de monarchie en de Minister-President benadrukte het belang van de gescheiden verantwoordelijkheden van kerk en staat. De Plaats van de kroonprins in de toekomst komt tijdens de behandeling van de toestemmingswet aan de orde. Naar zijn zeggen zal deze wet nog vóór het zomerreces worden ingediend. Dan nog twee mededelingen van zakelijke aard. De Telegraaf: Oplossing voor crisis bij Newconomy is in zicht. De naam Pieterman komt mij ook nog bekend voor. Ik denk daarbij aan de van - naar zijn zeggen - uit Philadelphia afkomstige en in Doorwerth woonachtige Michael Pieterman, die ik zowel in de sauna van Elst als van Ellecom heb gesproken. Zodra Maurice de Hond erin slaagt om zijn probleem adequaat tot een goed einde te brengen sta ik hem toe zijn bedrijf in goed overleg met Marijke Vleeschdrager in Maarssen in Cervantesonline onder te brengen, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat het voormalige management van World Online alle contacten met het Italiaanse bedijf Tiscali verbreekt. Dit mede in verband met de ontwikkelingen inzake Royal Cervantes Airlines, waarover de Gelderlander vandaag schrijft: Voortvarendheid van Alitalia verbaast KLM. Ik beschouw mijn standpunt hierover als bekend. Voor de terugbetaling van de verschuldigde f 250 mio plus wettelijke rente lijkt mij een gesprek met Leo van Wijk niet noodzakelijk. Dat kan hij ook afdoen met een advocaat. Voorts ga ik nog even in op de volgende mededeling in het blad Viva España op blz. 3: "Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook, worden verveelvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen." Ik tref hierin op pagina 22 een aardig artikel over het Marbella Club Hotel. Dit hotel heb ik op 12 november 1999 nog bezocht op uitnodiging van ING Barings. Hieromtrent heb ik Liesbeth gerapporteerd in mijn brief van 13 november 1999 met de titel Lady in Blue and Purple. Hiervan enkele beelden.

Ik heb begrepen dat Elisabeth op 30 april zou stoppen. Dit blijkt volgens bijgevoegde advertentie te zijn verschoven naar 22 juli. Voordien kunnen we daar dus nog naartoe. Bij die druktemaker denk ik automatisch aan Paul Rosenmöller. Paul heeft er immers een handje van om de eer voor andermans werk naar zich toe te trekken. Zo ook vanmiddag in het debat met de Minister-President. De heer Kok heeft hem daarbij uitdrukkelijk laten weten dat het naar zijn inzichten een eigen interpretatie betreft. Ik denk niet dat Liesbeth zich daar ook maar iets van dient aan te trekken. Zij heeft haar eigen koers. Die loopt wat mij betreft weer parallel. Zodra de Minister-President "enkele juridische complicaties" heeft opgelost komt de Eikenhorst automatisch binnen ons bereik. Daar kunnen we dan ook napraten over een bezoek aan

Tijdens mijn laatste bezoek aan het Real Alcázar de Sevilla op 8 november 2000 werd ik door deze lakei specifiek uitgenodigd nog een keer terug te komen in de salas reales (koninklijke vertrekken). Het zou dan aardig zijn als er nog enkele collega's kunnen meegaan.

6 APRIL 2001 ACTIE TER ATTENTIE VAN GRAN HERMANO