7 december 2000. Betreft: DÍA DE LA CONSTITUCIÓN Kenmerk: JH/HdK20001207. Torremolinos, dinsdag 6 december 2000. Estimado Amigo, Vandaag is het een feestdag in heel ons land. Men viert hier de 'Día de la Constitución' als nationale feestdag. Ook in Engeland was het vandaag 'PRINSJESDAG'. Her Royal Majesty the Queen reed in haar koets van BUCKINGHAM PALACE via The Mall naar The Houses of Parliament. Daar sprak zij het in rode jasjes gehulde verzamelde parlement toe. Haar kroon bevatte paars fluweel. Het leidt voor mij geen twijfel dat GASPAR VAN DER HEYDEN mede aan de basis heeft gestaan van deze ontwikkelingen. Over een geschreven 'Constitution' beschikt men nog niet in het Verenigd Koninkrijk, hoewel ik daar regelmatig over Constitutional Hill gereden ben. Zo merkwaardig is het dus niet dat men daar in Brussel aan verder werkt. Alvorens ik de troonrede van de Britse Koningin zal raadplegen, ga ik graag even terug naar het proefschrift van de heer Van Lennep teneinde te verifiëren wat nu precies de rol geweest is van DE HEER VAN DER HEYDEN in dit verband. Volgens 'Villiers' t.w. PIERRE L'OTELEUR, Heer van Villiers en Westhoven (Hij was hoogstwaarschijnlijk de steller van de beroemde tweede apologie van den Prins VAN ORANJE) was PETRUS DATHENUS in het najaar van 1578 - tegen de zin van de Prins - naar Gent getogen. VAN DER HEYDEN en TAFFIN gingen naar Antwerpen voor het aanbieden van een rekest aan de Aartshertog van Parma. Wij zagen dat het eerste rekest werd aangeboden den 22sten Juni. In dit belangrijk stuk werd als het eenige middel, om "tot eene goede eenigheid te komen, alle quaed vermoeden weg te nemen en alle mistrouwen uit te blusschen" aanbevolen, den Protestanten de "vrije oeffeninge der Religie" toe te staan en beide gezindten (Roomschen en Onroomschen) zooveel mogelijk met gelijke rechten te begiftigen. Met klem van redenen en door tal van voorbeelden, aan andere volken en staten ontleend, wordt aangetoond dat twee verschillende godsdienstvormen zeer wel in een land naast elkander kunnen blijven bestaan, en dat het slechts is om hunne tegenstanders te beter ten onder te kunnen brengen, dat vele roomschgezinden dit voor onmogelijk houden. "Dat het U dan believe," aldus eindigen de supplianten, "mitlijden te hebben over die, welke hen tusschen uwe armen begeven hebben, en naest God van niemand anders verlichtinge verwachten dan alleen van U. Maekt daerom dat door eene heilige Wet van vergevinge en vergetinge alle saken voor henen geschied ter eender en ter ander sijden begraven werden, also dat namaels niemand ondersocht noch beswaert werde om eenige saken, die uit oorsaken van der verscheidenheid der Religiën geschied zijn. So sullen de Protestanten beloven hen allen redelijke conditiën te onderwerpen, ja dat se die onverbrekelijk sullen houden, dat het uwer Hoogheid believen sal voor te stellen en dat sy daervan sulke versekeringe geven sullen die men vinden sal hen mogelijk te wesen." Het tweede rekest bevatte hoofdzakelijk een ontwerp van maatregelen, welke dienstig zouden kunnen zijn, om eenen mogelijken Godsdienstvrede door beide partijen ongeschonden te doen bewaren, terwijl de schrijvers aan het slot beloofden "aen eenige Princen en grote Heeren te suppliëren, dat het hen believe voor hare getrouwigheid te verantwoorden, de welke sy ook verhopen te verkrijgen." Het antwoord op deze beide rekesten was, gelijk wij reeds opmerkten, het ontwerp van Religievrede door Prins WILLEM opgesteld, dat na langdurige beraadslagingen aan het oordeel der verschillende gewesten onderworpen werd. Wanneer wij de verschillende punten, waaruit dit merkwaardig stuk bestaat, nauwkeurig nagaan, dan treft het ons terstond, dat daarin in hoofdzaak juist datgene aan de Protestanten wordt verleend, waarom zij in hunne verzoekschriften hadden gebeden. Alle mishandeling, ter zake van de religie sedert den Gentschen vrede bedreven, zoude vergeven en vergeten zijn; elkeen zoude aangaande de twee religiën vrij en vrank mogen blijven, en God dienen naar het verstand hem gegeven. Overal waar honderd huisgezinnen van de eene of andere gezindte vrije openbare godsdienstoefening begeerden, zou die worden toegestaan, terwijl men in het begeven van ambten niet op gezindte, maar slechts op bekwaamheid letten zoude. Dit is de basisgedachte waarop FLORIS VAN DER HEYDEN en ELIZA MARÍA VAN DEN BROEK op 6 mei 1944 aan het einde van de Tweede Wereldoorlog met elkaar in het huwelijk zijn getreden. Het voorbeeld is op de dag der teraardebestelling van 'El Flor de Nuestro País' door PRINS MAURITS VAN ORANJE NASSAU en PRINSES MARILÈNE VAN DEN BROEK nagevolgd. De beelden uit Londen zijn zojuist (rond 19.45) hier binnengekomen. Een stijlvolle gebeurtenis waarbij leden van het Lagerhuis werden uitgenodigd mede in het Hogerhuis plaats te nemen. Er zou een voorstel zijn gelanceerd door het dagblad The Guardian om de monarchie in Engeland af te schaffen. Dit op grond van een 350 jaar oude wet, die 'protestanten niet toestaat de Britse Troon te bestijgen' volgens de verslaggever, voor het geval ik dat goed heb gehoord. Ik begrijp dit probleem niet. Het is eenieder - die Koning van Engeland wenst te worden - vrij om tot de Church of England toe te treden. Dat heb ik ook gedaan op 27 april 1997 in St. Mary's Church te Warwick. Alleen de contributie nog niet betaald. Maar dat is van later zorg. Diana heeft voor mij de rekening ook niet betaald op Het Stadhouderlijk Hof. Her Royal Majesty the Queen heeft besloten om zich niet in die discussie te mengen. Daar ben ik het volstrekt mee eens. We kunnen ons geen inmenging in onze interne aangelegenheden meer veroorloven. In grote lijnen kan Haar Statement mijn goedkeuring wegdragen. Ik behoud mijn twijfels bij rechtspraak middels het inzetten van een 'jury'. In dat verband acht ik het van belang een zwaarwichtiger rol toe te bedelen aan Europol te 's-Gravenhage. In verband met het onderwerp 'hunting with dogs' lijkt het mij zinvol binnen dit kader de voormalige Burgemeester van Nijmegen d'Hondt in te zetten. Hij heeft in zijn hoedanigheid als voorzitter van het korpsbeheerdersberaad in Nederland zijn sporen terzake reeds verdiend. Ik denk dat we dat nog met 10 Downing Street dienen kort te sluiten, voor het geval dat nog niet is gedaan middels het inloggen van nblew@grn.es op de websites van Europol en The Times. 'Estableciendo enlaces', zogezegd. Tegen een rol van 'Nato' als verdediger van onze veiligheid heb ik in principe geen bezwaar. Echter uitsluitend ter beveiliging van de buitengrenzen van de Europese Unie. Inmenging van Amerikaanse zijde in interne aangelegenheden de Europese Unie betreffende wordt door mij van de hand gewezen. Een zogenaamd 'ruimteschild', zoals ooit is voorgesteld door de heer Ronald Reagan kan mijns inziens gevoeglijk naar de prullenbak worden verwezen. Uitsluitend de normen van 'good behaviour' zijn bepalend voor de toekomst van onze interne en externe betrekkingen. De maatregelen ten behoeve van een betere bescherming van kinderen in Wales hebben mijn volledige goedkeuring. Het past geheel en al in de lijn van mijn ontvoerde en dientengevolge verongelukte partner uit KENSINGTON PALACE. De beslissing omtrent dat ruimteschild heeft Bill Clinton overigens naar zijn opvolger doorgeschoven. Het is de vraag of die er nog wel komt. The Times meldt in dat verband vandaag: Gore asks high court to set aside Bush win. Ik blijf deze ontwikkelingen derhalve met belangstelling volgen. Het kostte Gaspar van der Heyden in zijn tijd meer tijd en reistijd dan ondergetekende. Mijn vader Floris is waarschijnlijk niet toevallig bij de Nederlandse Spoorwegen terecht gekomen. Het reizen zat de Van der Heydens in het bloed. Alsook het Staatsmanschap. Veel nieuws ontving ik terzake via het programma Van Koninklijke Huize vanavond, met tal van persoonlijke bekenden in onze huiskleuren. Myrna Goossen presenteerde het programma vanuit Kasteel de Haar te Haarzuilens. Het is alweer een tijd geleden dat ik daar ben geweest. De laatste keer was tijdens de veiling van een groot aantal bezittingen van Baron Thierry van Zuylen van Nyevelt door Christie's. Na afloop heb ik nog even met hem gesproken. In het Engels. Hij moest weer snel naar Londen, naar zijn zeggen, nadat hij een exemplaar van mijn Letters had ontvangen. Voordien was ik er nog geweest op 21 juli 1998 in het kader van mijn familie-onderzoek.

Voorts werd Prins Charles in beeld gebracht. Hij zou volgens de berichtgeving terzake een buitenechtelijk kind bezitten in Canada. De foto werd getoond. De desbetreffende jongeman vertoont een opmerkelijke gelijkenis met Prins William. Charles heeft nog niet op de bekendmaking van deze vermeende buitenechtelijke relatie gereageerd volgens de presentator van het programma. Voorts liet men zien hoe Willibrord Frequin señorita Máxima Zorreguieta met een bos bloemen benaderde in Brussel. Hij wilde haar die bloemen - naar zijn zeggen - aanbieden "als onze toekomstige koningin". Hij weet wel beter. Ik heb hem op 28 november 1997 in de Pieterskerk in Leiden nog een blik laten werpen in mijn Letters to Diana. Tijdens Hypes op de Helling was hij niet aanwezig vorig jaar. Hij stond echter wel op de lijst van genodigden. Die tref je bijgaand aan, alsmede een kopie van de uitnodiging voor dit 'Special Event'. De heer Frequin staat hierop vermeld tussen L.W. Franssen en J.J. Freriks.


HAARZUYLENS 21 JULI 1998 - FOTO J.L. VAN DER HEYDEN

Mejuffrouw Zorreguieta was wel zo verstandig om die bloemen niet te accepteren. Willibrord mocht wel haar koffer achter in de auto leggen. Vervolgens werd ons aller PRINS MAURITS met MARILÈNE aandoenlijk in beeld gebracht. De reportage over zijn naamgenoot Prins Maurits, die in 1625 is overleden als tweede zoon van Prins Willem de Zwijger, maakte melding van Maurits' buitenechtelijke relatie met Margaretha van Mechelen. Karel de Vijfde - uit Gent - had een vriendin met dezelfde naam, kort voordat hij hier naar Spanje kwam in 1529. Voor zover mij bekend was daar in Maurits' tijd slechts één hoogadellijk geslacht woonachtig. Mijn grote bescheidenheid verbiedt mij wederom de naam daarvan te noemen. Gemakshalve verwijs ik daartoe naar de naam van de Vice President van Instituto Cervantes Holding LTD op dezelfde lijst van 17 juni 1999. Zeer gecharmeerd was ik door de rapportage over Prinses Mathilde en de wijze waarop haar echtgenoot het communicatieproces bewaakte. "Wij verwachten van Haar dat ze Nieuw Elan in België brengt." merkte Myrna Goossen daarbij op. Dat doet mij deugd. Van de heer Luc Dehaene heb ik immers nooit een reactie ontvangen op mijn Business Plan. Alhoewel ik hem dit in overleg met de Rijks Voorlichtings Dienst heb doen toekomen per aangetekend schrijven op 26 juli 1997.

De wijze waarop Mathilde zich inspant om zich de Nederlandse taal eigen te maken, heeft grote bewondering bij mij afgedwongen. "Chapeau!", zou Daniëlle Roex uit Gent daarbij hebben gezegd. Heydanus en Dathenus laat ik daarom weer even rusten en beperk mij thans weer tot de actualiteit.

Donderdag 7 december van het Jaar des Heren 2000
Ik heb de jongens zien vertrekken naar Eritrea. Inmiddels is er een vredesverdrag gesloten met hun buurland Ethiopië. Ik stel het zeer op prijs dat zij dat nog vóór de deadline van 12 december hebben geregeld. Ik wens de mannen van hieruit 'All the best' en vertrouw erop dat zij het beter doen dan hun collega's uit Italië, zestig jaar terug. Ik moet overigens een belangrijke correctie aanbrengen op mijn brief van gisteren. Het gesprek met de heer Steurbaut op Paleis Het Loo heeft niet op 29 september 1996 plaatsgevonden volgens mijn schrijven aan Diana van 26 januari 1997, maar op 10 oktober 1996, zoals op bijgevoegde replica van 11 oktober 1996 is te zien. Ook onderstaande collage dateert nog uit die tijd.

Die Oranje-Paarse Ridder kwam nog uit Warwick. En de reactie kort daarop bovendien. Vandaag zijn ook de cultuurproblemen van de Britse samenleving door de Telegraaf terzake aan een nadere kritische beschouwing onderworpen, Kwart Britse vrouwen doet 'het' op kantoor. Dat genoegen heb ik nog niet mogen smaken. We zijn wel een keer wezen schaatsen in het Gat van Palace. Dat voorbeeld is thans nagevolgd in de onmiddellijke nabijheid van het Concertgebouw. Al Gore richt hoop op hof. Succes vandaag voor de Heer Van Amstel. Het door hem geïntroduceerde fenomeen onder de Britse naam 'stalking' is thans klaarblijkelijk door de rechterlijke macht geaccepteerd. Scholiere stalkt leraar. Ik heb nimmer het flauwste vermoeden gehad wat er met dit fenomeen werd aangeduid. Maar dit zo lezende begint het probleem mij wel iets duidelijker te worden. Het zou je maar overkomen! Ik voel er echter weinig voor om nog in deze discussie mee te gaan. Ook het volgend artikel neem ik op voorhand voor kennisgeving aan. Aanval krant op Britse monarchie Ik ben niet van plan Williams rechten op de troon op te geven conform de toezeggingen die ik aan zijn ontvoerde en dientengevolge overleden moeder heb gedaan. Ik citeer mijn Letters: 10 January 1997. Astrology. Bovendien ben ik van mening dat onze oosterburen geen misbruik dienen te maken van deze situatie. Ik heb hun land niet voor niets 'Dutch Land' genoemd. Op historische gronden. In Heydanus' tijd werd hun gebied immers slechts met 'Overland' aangeduid. Hetgeen in mijn visie niet veel meer betekent dan het hogere deel van ons land. Vanuit dit perspectief kijk ik naar de uitspraken van de heer Schröder in dit weekend.. Parijs in de verdediging door zelfbewust Duitsland. Op lokaal niveau stel ik vast dat er weer enige ontwikkeling te bespeuren valt in het kader van de nieuwe FC Cervantes de Madrid. Ik hoop van ganser harte dat mijn laatste fietstocht van Brummen naar Eerbeek daar een wezenlijke bijdrage aan heeft geleverd. Aalbers laat beslag leggen op aandelen Vitesse. Een goede stap van Karel Aalbers. Nú is Harrods aan de beurt. Zodat er ook een vervolg kan worden gegeven aan Diana's Quixotic Qwest. KPNQwest biedt netwerk aan voor internet-toepassingen Dat ziet er dus goed uit. Liefde is... ...elkaar vinden. Dat is allang gebeurd. Op 1 november 1989. Om precies te zijn.

8 DECEMBER 2000 LUDWIG VAN BEETHOVEN