6 december 2000. Betreft: SANTA CLAUS Kenmerk: JH/HdK20001206

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Torremolinos, maandag 5 december 2000. Estimado Amigo, Terwijl ik onderweg was met jouw brief, stond er een echtpaar aan de deur. Zij waren op zoek naar Eric en Elene Walters, die hier ook woonachtig zijn. Zij waren echter not at home. Het echtpaar kwam uit het Verenigd Koninkrijk. Uit Lancashire om precies te zijn. Aangezien ik mijn brief aan jou nog in mijn handen had, heb ik hen het verhaal verteld over ons geplande familiebedrijf in Stratford. Aangezien de Lady urgently to the loo moest, heb ik het echtpaar tot mijn appartement toegelaten en hen rondgeleid langs alle Letters on the Wall. Ook hebben zij kennis genomen van het logo van KENSINGTON PALACE op mijn briefpapier. Ik heb hen die situatie verder uiteengezet en zij toonden veel begrip voor het feit dat ik de verantwoordelijkheden van Diana naar mij heb toegetrokken. "There is no other choice than to carry on" was de sympathieke reactie van Keith Wills uit Burnley. Dat werd door zijn echtgenote Ann dan ook beaamd. Op zijn vraag of er hier nog appartementen te koop zijn heb ik hem laten weten dat dit appartement van mij in principe te koop is als mijn aanwezigheid in Engeland wordt vereist, ofwel ten behoeve van het Spaanse Hof van Oranje in Wassenaar. De prijs zal dan waarschijnlijk rond de 12 miljoen peseta's komen te liggen (Hfl. 158.940,-). Een koopje eigenlijk. Maar dan dient er vanaf 1 januari aanstaande wel het een en ander te gebeuren. Ik kreeg namelijk ook een bankafschrift van de Stichting Cervantes Benelux, met daarop het astronomische saldo van Hfl. 85,67 terwijl de heer Zalm zo'n plezier had gisteravond bij de Sociaal Economische Raad. Ik denk dat de heer Herman Wijffels - als voorzitter - nu wel een keer een initiatief terzake kan gaan nemen, voor het geval dat nog niet is gebeurd. Een leverancier van informatie vijf jaar lang op betaling laten wachten kan mijns inziens gevoeglijk met onbehoorlijk bestuur worden aangeduid. Ik wil het echter niet zover laten komen. Florida is al erg genoeg. Alleen al als ik denk hoe ze Andrew Cunanan vandaaruit zomaar naar Nederland hebben kunnen laten vliegen terwijl hij kort daarvoor 's werelds bekendste modecouturier - Gianni Versace - nog om het leven had gebracht. Ik kan hier gewoon met mijn verstand niet bij. Met die gedachte ben ik vervolgens - na een maaltijd bij Nuevo Lanjarón - naar El Corte Inglés gegaan in Málaga voor een kerstcadeau. Het is paars en rood en heeft een gouden strik. Het is afkomstig van Carolina Herrera uit New York. In de winkel trof ik een merkwaardig uitgedost rood Heerschap aan met een paarse zak.

Ik ben op hem afgestapt om hem uit te leggen dat zijn collega Sint Nicolaas uit Madrid zich thans in Nederland bevindt. Daarop kreeg ik in perfect Castiliaans van hem te horen dat hij 'había volado a través de todo el Mediterráneo'. Wat hij daar moest zoeken weet ik niet. Of hij zou dat flotielje onder controle hebben moeten houden teneinde de grenzen van de Europese Unie te bewaken conform mijn First State of the Union van 19 september 1996. Een merkwaardige gang van zaken. Ik zou eerder hebben verondersteld dat zijn collega in de Keizer Karelstad Spaans sprak. Maar daar is het tot op heden nog niet van gekomen. Als ik nog terugdenk aan de tijd dat hij op het bordes van het Waaggebouw stond en de kindertjes in blijde verwachting in vlekkeloos Nederlands toesprak. Dit was mede aanleiding voor mij om gedurende de laatste Nacht van Nijmegen zijn plaats in te nemen om twee uur 's nachts. Hoewel het thans reeds 352 jaar geleden is dat Wij zijn landgenoten voor zeer lange tijd het land uit hebben gejaagd. Ik vraag mij derhalve af waar hij dat goede Nederlands heeft geleerd. Zeker niet in Parijs. Alhoewel daar ook bordjes staan met het opschrift 50 kilometer per uur. In het Frans nog wel. Een wit bord met een rode rand. Net zo rood als het kapje van deze 'sinterklaas', of hoe je de man ook maar moge noemen. Ik geloof dat hij Pedro heet. Hij had mij waarschijnlijk - na van de schrik te zijn bekomen - wel herkend, aangezien hij mij ogenblikkelijk aansprak met 'Caballero'. In hoeverre hij met de familie Boreel vertrouwd is, is mij niet bekend. Dat weten ze beter op de Baak. Ik ben derhalve wederom spoorslags naar Torremolinos teruggekeerd. Alwaar ik wederom een blik in The Daily Telegraph heb geworpen. Ik denk hierbij nog terug aan de directe uitzending van de voorlezing van het vonnis door rechter Sanders Sauls in Tallahassee. Kort nadat hij de naam Nassau had voorgelezen draaide de regie van Nova tijdens de presentatie van Rob Trip de beelden weg. De vorm van 'pressure on the vice president' door de redactie van de Daily Telegraph beschouw ik als een gebrek aan kennis omtrent Our Cervantes Plan. Zeker nu ik lees: The Tories can win. Ik las dit artikel 'for curiosity', maar begrijp niet op welke wijze de zogenaamde 'Conservatives' nog iets positiefs aan de ontwikkeling van de European Union zouden kunnen bijdragen. Een van hun woordvoerders heeft Diana al aangeduid met een zogenaamd Loose Canon toen zij naar Angola ging om een signaal af te geven dat zij zich bedreigd voelde. Als reactie gaf men uitsluitend eigen interpretaties weer, maar niet het verhaal van de Prinses. En nu moeten ze op de blaren zitten. Ik zie absoluut geen enkele toekomst meer voor het behoudende gedoe van de zogenaamde 'Tories'. Ook edellieden hebben een verantwoordelijkheid voor de toekomst. Zeker op het gebied van bestrijding van de criminaliteit. Dat behoort - voor zover ik mij dat kan herinneren - ook tot Tony Blair's Priorities. Hij had er drie op 29 april 1997: Education, Education and Education. Dat vernam ik nog onderweg op de radio tussen Leicester en Kings Lynn. Ik heb zojuist (19.37) vernomen dat de heer Zorreguieta in Nederland welkom is volgens de Minister-President. Dit in verband met vragen van ons aller FEMKE HALSEMA. Wel een nieuwsgierig Aagje. Vind je niet? En dat allemaal ook nog voor de televisie. Ze heeft nog steeds het hoogste woord in de kamer. Ik heb wel een idee wat ze graag wil horen van de Minister-President. Alles op zijn tijd evenwel. Haar collega van Groenlinks weet al jaren wie deze wedstrijd uiteindelijk gaat winnen. Ik hoop dat we nu in ieder geval van dat gezeur afzijn en we eindelijk een begin kunnen maken met ons bedrijf. Het heeft nu al meer dan lang genoeg geduurd. Vandaar dat ik nog de volgende sinterklaasgedichten naar Nederland heb verzonden:

De Sint die zit nog steeds in Spanje
Maar hij zegt dit zonder franje
Iedereen krijgt voor het gemak
Dit jaar van hem een
paarse zak

Daarom keer ik vanavond weer eens terug naar de geschiedenis van GASPARUS VAN DER HEYDEN. De schilderijen indachtig van één van de bewoners van de Steenstraat in Warmond omtrent het thema van vanavond. De godsdienstige conflicten in de 16de eeuw beschouw ik als een botsing van drie denksystemen: het Atheense, het Romeinse en het Germaanse. Het epicenturm lag in Heidelberg. Heydenen en Athene zijn etimologisch aan elkaar verwant. Voor zover ik mij goed kan herinneren werd de streek rondom Athene ook Heydenon genoemd, Aidenon in het Grieks. Heyden kan derhalve ook met Atheens worden aangeduid. GASPAR werd in zijn tijd in het Frans zelfs met Monsieur EYDANUS aangeduid. Significant in dat verband is de naam van GASPAR VAN DER HEYDENS opvolger: PETRUS DATHENUS. Ik wil hier niet al te ver op ingaan. Maar interessant is het in ieder geval wel in het licht van de huidige integratiepolitiek in Europa. Ik beschouw Heidelberg dan ook nog steeds als het geestelijk centrum van de Europese Unie. Deze functie is de stad al zo'n 400 jaar kwijt ten gevolge van de twisten die tussen de grote drie cultuurblokken zijn uitgevochten. Met name de relatie met Frankrijk is in dit verband door Van Lennep belicht, nadat hij alsvolgt heeft verwoord hoe men uitzag naar een tweede Nationale Synode: Met deze woorden verklaart de Provinciale Synode van Haarlem (1582) in haar "Cort, eenvoudich ende waerachtich verhael" de aanleiding en het doel der Nationale Synode, die van den 2den tot den 18den Juni 1578 in de stad Dordrecht gehouden is. Van de wenschelijkheid eener nieuwe Synode was men dan ook reeds in het vorig jaar diep overtuigd. Op de classicale vergadering in het najaar van 1577 te Gouda gehouden, was deze zaak ter sprake gebracht en had men een brief aan de classis van Walcheren gericht, om haar gevoelen te hooren over het voornemen, nog in datzelfde jaar eene Provinciale Synode te doen plaats hebben. Het antwoord dat deze classis, door bemiddeling van GASPAR VAN DER HEYDEN, op deze vraag gaf, is ons bewaard gebleven. In een brief toch van 20 September 1577, gericht "aen den eersamen CHRISTIANO SYNAPIO predikant te Dordrecht, mitsgaders den anderen ministers vande classe Delft", bespreekt VAN DER HEYDEN uitvoerig de geheele quaestie en geeft op alle punten duidelijk zijn gevoelen en dat zijner ambtgenooten te kennen. Wel betuigen zij hunne instemming met het plan om weder samen te komen, "opdat vele dinghen inder kercken Gods mochten gebetert werden", en verklaren "niet geerne so eene heylige ende Christelycke sake te sullen verhinderen," maar om verschillende redenen achten zij het beter eene Generale Synode te zamen te roepen, en dat wel tegen den zomer van het volgend jaar. Een groot bezwaar is in hun oog allereerst de omstandigheid, dat de winter zoo nabij is, waardoor de onkosten voor hen die van verre komen zooveel hooger worden, terwijl zij in de tweede plaats hunne vrees uitspreken dat "onse tsamencomste van den papistischen (die sulcks sonder twijfe vernemen souden) seer qualyck soude geduydt werden, even als oft wy niet anders dan tegen hen raedtslaegden, daerdoer het beginsel tusschen Syner Excell. ende den Staten moghelyck eenichsins soude connen verhindert, ende derhalven sulcks ons soude moghen qualyck afgenomen werden." Eindelijk zijn zij evenzeer bezorgd dat de afwezigheid van den Prins VAN ORANJE hunnen zaken "niet voorderlyck, maer moghelyck seere hinderlyck wesen soude."(In het voorjaar van 1577 was de Prins uit Middelburg vertrokken en had, na eene reis door de andere Provinciën, zich in het najaar naar Antwerpen en Brussel begeven. MOTLEY, the Rise of the Dutch Republic, III. page 224). Om alle deze redenen achten zij het verkieslijker het voorbeeld van Emden te volgen en in den zomer van 1578 te vergaderen. Na in het breede over de wenschelijkheid eener Generale boven eene Provinciale Synode gehandeld te hebben, wordt de plaats, waar deze gehouden zal worden, besproken. De schrijvers zijn er zeer voor dat het in Holland of Zeeland zij, en inzonderheid "in eenighe geleghen plaetse ende die so stille sy alst moghelyc is, dat is, niet al te na by den hove, opdat de vergaderinge van sommigen misgonstigen geenen aanstoot of hindernisse lijde." Het is bekend dat de Synode te Emden bepaald had, dat "de classis van de Paltz den Synodum Generalem soude beroepen." In die van Dordrecht (1574) was deze bepaling herhaald, en besloten "dat de Dienaren van de Classe van de Paltz het Synodum Generalem beroepen sullen, zo haest als sy bevinden sullen dat het nut ende noodich wesen sal, ende bequamelick gedaen sal moghen wesen." Doch sedert dien tijd was, gelijk VAN DER HEYDEN terecht aanmerkt, "hare" (namelijk van de Paltzische classis) "ende onse conditie verandert." Inderdaad, terwijl men vroeger de gemeenten uit het vaderland naar den vreemde moest noodigen, kon thans de Generale Synode op eigen, vaderlandschen bodem gehouden worden. Bovendien was de toestand van de Paltz zelf, na den dood van FREDERIK den Vrome, ook een andere geworden en de meeste leeraars, die gedurende zijn leven aldaar hadden gearbeid, waren thans naar de Nederlanden teruggekeerd. Daarom achtte de classis van Walcheren het beter zelve, te zamen met die van Delft, de taak van het bijeenroepen der Synode op zich te nemen, tcrwijl "de gedeputeerde classen tsamen aan de ouergheblevene kercken inder Paltz conden schryven ende ons van het Emdisch besluit ontschuldigcn." Omtrent de uilvoering van alle deze voorbereidende maatregelen tot het bijeenroepen en houden der Synode bericht ons het hierboven aangehaald "Cort, eenvoudich ende waerachtich verhael" het volgende: "Tselve is dan vooreerst zijne P. Ex. aenghegheven, de welcke dit voornemen goetghevonden en favorable brieven aan de Heeren Staten van Hollandt en Zeelandt geschreven heeft, en hare Edelheden sulcks oock gootvindende, hebben goedtwillichlyck daerinne gheconsenteerd en de stadt Dordrecht benoemt, om den Synodum aldaer te houden, last ghevende eenen Predicant, noch in leven synde, den Synodum ofte ver.gaderinghe teghen het beghin Junii Anno LXXVIII, doen naestcommende uit te schrijven." Op welken predikant de keuze der Staten is gevallen, is niet bekend, doch het is niet onmogelijk dat GASPAR VAN DER HEYDEN de door hen aangewezen persoon geweest is; immers reeds den 5den Februari 1578 werd hij, naar TE WATER ons meldt, "door de Classis gelast naar Holland te reizen, ter bevorderinge van de Nationale Synode, doch den 6den werd die reis uitgesteld wegens Don JOHANs invallen en den 'beroerden staat." (Reformatie van Zeeland, bl. 103. Op het einde van Januari was het leger van Don Juan uit Namen opgetrokken, terwijl de Prins zich nog te Brussel bevond, en den lsten Februari had PARMA de Staatsche troepen bij Gemblours geheel vernietigd, welke overwinning door de verovering van verscheidene kleinere steden gevolgd werd. MOTLEY page 208. Wellicht vreesde men toen voor een inval in Zeeland en begreep een gunstiger tijdstip te moeten afwachten.) Het is echter even goed mogelijk, dat hij die reis slechts moest ondernemen, om de belangen der classis, die hij vertegenwoordigde, in Holland te behartigen. Den 2den Juni nam de Synode een aanvang. Tot haren voorzitter werd PETRUS DATHENUS verkozen. Deze, des tijds predikant te Frankenthal, was afgevaardigde van de Overlandsche classis en kreeg van den Paltsgraaf JOAN CASIMIR een credentiebrief mede, waarin deze "seinem Kirchendiener und lieben getreuen PETRO DATAENO" verlof gaf de Synode bij te wonen. De reden waarom hem het voorzitterschap werd opgedragen, is niet moeilijk te gissen. Allereerst mogen wij daarin zien eene eerbetooning aan de Overlandsche classis gebracht, en eene soort vergoeding voor de wijze waarop men haar, die de Synode had moeten samenroepen, was voorbijgegaan, doch het was ook eene hulde, die men aan DATHEEN zelven bracht, die in die dagen en om zijnen ijver én door zijne geschriften, algemeen bekend en geacht was. De eereplaats na den praeses, die van assessor, werd, en te recht, aan VAN DER HEYDEN toegekend, die de beide vorige Synoden geleid, en in het beschikken van zuIk een werkzaam aandeel gehad had. Onder de overige vier en twintig leden, die in de vergadering zitting hadden, merken wij ook TAFFIN en ARNOLDUS CORNELII op; deze laatste bekleedde er de waardigheid van scriba. - In deze Synode is herzien hetgeen in de beide vorigen was vastgesteld, zoodat wij hier dan ook dezelfde beginselen als vroeger aantroffen, terwijl eenige bepalingen breeder uitgewerkt en anderen soms een weinig veranderd zijn. Uitvoerig is behandeld al wat op de "regering der kerk" betrekking heeft, en sommige bepalingen die daarbij gemaakt werden doen ons duidelijk zien, hoe ook deze Synode getracht heeft de kerk vrij te houden van een invloed der Magistraten, die verder ging dan het verleenen van handhaving en onderstenning, Den 22sten Juni werd aan Aartshertog MATTIAS en den Raad van State een gedenkwaardig verzoekschrift ingediend, "par les habitans des Pays-Bas' protestants vouloir vivre selon la réformation de l'Evangile" hetwelk den 7den der volgende maand werd gevolgd door een tweede, eveneens gericht, "à Son Altêze et Messeigneurs du Conseil d'Estat, par les protestans, sur le faict de 1'asseurance en l'exercice de l'une et de l'autre religion." Daarop stelde de Prins VAN ORANJE het ontwerp van Religievrede op, dat in naam van den Aartshertog en den Raad van State uitgevaardigd, den 27sten AUGUSTUS te Antwerpen werd afgekondigd Het is de vraag of de Synode van Dordrecht eenig aandeel gehad heeft aan het indienen van de bovengemelde verzoekfschriften. Bij BOR, die de beide rekesten in hun geheel mededeelt, vinden wij daaromtrent niets, doch HOOFT en na hem BRANDT melden, dat het met de toestemming der Synode geschied is. Mr. GROEN VAN PRINSTERER schrijft: "le 22 Juin les Réformeés (déterminés, à ce qu'il parait, par l'avis du Synode de Dordt, présidé par DATHENUS) présentèrent leur première requète, et déjà quinze jours plus tard une seconde à l'Archiduc et au (Conseil d'Etat."4 Laat ons zien wat hiervan zij. In den zomer van 1581 werd er eene Generale Synode te Middelburg gehouden. Deze achtte het eene harer verplichtingen te trachten het geschil bij te leggen, dat sedert 1578 tusschen den Prins VAN ORANJE en DATHENUS was ontstaan, en om de zaak nauwkeurig en naar eisch te behandelen, werden alle getuigen door haar gehoord, die daarover eenig licht konden verspreiden. Ook het oordeel van VILLIERS werd gevraagd, den bekenden hofprediker en Raad van Prins WILLEM, en deze schreef een merkwaardigen brief aan de Synode terug, waarin o. a. de volgende woorden voorkomen: "Quant au faict de Monsieur DATHENUS, j'ai tousjours esté marri de veoir le train que ces affaires prenoient, et s'il lui eust pleu croire des le commencement le conseil que Messieurs EYDANUS, TAFFIN et moi lui donnions, qui estions éleus avecq lui par le Synode de Dordrecht pour la requeste, il se fust tenu en Anvers, et ne fussent pas ensuivi tant de mauls, etc." VILLIERS spreekt hier van het najaar van 1578, toen DATHEEN zich tegen de begeerte van den Prins naar Gent had begeven. Wij hooren hier dus van hem het hoogst belangrijk bericht, dat de Synode van Dordrecht hem met DATHEEN, VAN DER HEYDEN en TAFFIN had verkozen om het rekest, waarmede niets anders dan het verzoekschrift voor den Godsdienstvrede kan bedoeld zijn, aan den Aartshertog aan te bieden. Dit stemt overeen met hetgeen wij bij TE WATER lezen, dat namelijk GASPAR VAN DER HEYDEN na het einde der Synode, op haar bevel naar Antwerpen is gereisd, hoewel deze schrijver blijkbaar niet wist met welk doel dat geschied was. TAFFIN, die ook op de Synode aanwezig was, was destijds predikant bij de Waalsche gemeente te Antwerpen, en VILLIERS zelf, die deze kerkvergadering niet heeft bijgewoond, bevond zich met den Prins in diezelfde stad.

De toenmalige synodes kunnen mijns inziens als voorlopers worden beschouwd van de huidige halfjaarlijkse Eurotop zoals die dit weekend wordt gehouden in Nice. Het is van historisch zwaarwichtig belang dat dat niet uit het oog wordt verloren. Ik ben van mening dat wij niet al te snel - of wellicht wel helemaal niet - ons vetorecht zouden moeten inleveren. Ik acht het derhalve ook een juiste beslissing van de Nederlandse Regering om meer macht naar zich toe te trekken. Hierbij heb ik voor de vierhoek Amsterdam - Frankfurt - Madrid - Londen de hoofdrollen op het oog. Hier ligt inmiddels onze kracht. Mede vanwege de cruciale rol die Wim Duisenberg bij de ontwikkeling van de Europese Bank vervult. De Fransen dienen zich daar zeer nadrukkelijk van bewust te zijn. Achterkamertjespolitiek van de heer Chirac wordt door ons niet meer geaccepteerd. Dat geldt ook nog steeds ten aanzien van de termijn van Wim Duisenberg in Frankfurt. Ik ben van mening dat die functie in Nederlandse handen dient te blijven. Zo mogelijk permanent.

Woensdag 6 december 2000
00.35 Er is inderdaad wat uit te leggen. Het ziet ernaar uit dat het zogenaamde 'stalking'-probleem van mijn collega Elizabeth thans ook tot een oplossing wordt gebracht. Het bericht terzake komt vandaag uit Alkmaar, waar op 1 juli 1998 wederom de victorie had moeten beginnen.
Horendol van 'Für Elise' Ik kan mij goed in de problematiek van die Alkmaarse familie verplaatsen. Hoewel ik Van der Heyden heet. Nochtans is Für Elise een van de mooiste klassiekers die Ludwig van Beethoven heeft voortgebracht. Het doet mij ogenblikkelijk denken aan het bezoek dat ik op 29 september 1996 heb gebracht aan de heer Steurbaut op Paleis Het Loo te Apeldoorn. Op die dag heb ik in Zutphen nog een CD-tje gekocht met die titel, omdat Liesbeth bij mijn keuzeproces betrokken wilde blijven. Vandaar. De heer Steurbaut heeft mij toen nog de vraag gesteld: "Mijn Heer Van der Heyden. Bent U van plan om het hele land over te nemen?". Waarop ik hem heb geantwoord: "Nee. Ik laat het graag aan anderen over, maar dan moeten het wel goede zijn." Hij was namelijk juist met Willem-Alexander uit Sint Petersburg terggekeerd voor een bezoek aan de Hermitage. Mijn antwoord stond hem blijkbaar aan. Waarop hij vervolgens vroeg: "En wat denkt U nu te gaan doen?" "Diana helpen met de opvoeding van Haar kinderen." "Dat is een goed idee", was daarop zijn antwoord. Vandaar dat ik vanaf dat moment Het Plan in werking heb gesteld. Mijn boek How to build the Bridge maakt hier alsvolgt melding van.

29 September 1996
Communication. Dear Mrs. MacMillan, I consider it as my duty to inform you that today I showed confidentially a copy of your letter at Kasteel Landgoed Engelenburg, one of the former Van der Heyden Castles until the French Revolution.


PALACE HET LOO APELDOORN

Sunday 26-01-97
Very tired of all the impressions of yesterday that I relate now. During my train travel to Utrecht in DRIEBERGEN-ZEIST two old ladies entered and told me that the night before one of my town councillors had been shot. At the entrance of the Beatrix building a security agent guided me to the Congress Centre where I have been searching three quarters of an hour for my entry ticket of the Association for the National Education Exhibition NOT '97.

Finally I bought one myself and showed the Christmas card of Mr. Aznar at the caissière in order to avoid queuing. At the exhibition I spoke first with a guide of the Tourist Information Centre of Delft who knew everything about William of Orange and second with Mr. Rhem of the Palace Het Loo in Apeldoorn. I seem to be very known there already. On 29 September last year I had a conversation there with Mr Steurbaut about the Order of the Garter. Palace Het Loo has a beautiful Anglican Chapel from the time of your Dutch King William and Mary Stuart. Before the annual members meeting I shaked hands with the president of the association of teachers in living languages and told him about the Christmas cards I was carrying. Then I assisted the meeting of the Spanish section. They had done a lot of good work e.g. the production of a guide of Spanish in the Netherlands and the preparation of a Congress of Spanish on 27 September in collaboration with Instituto Cervantes. Therefore they founded a 'Foundation Congress Spanish'. This has my approval. I told Mr. J.P. Nauta that I will provide him some participants and explained the members of the meeting the legal position of my Instituto Cervantes in the Benelux showing them the Christmas cards of the Prime Ministers of Spain and the Netherlands and of Mr Blankert with the bridge that has to be built. I told Mr Nauta that the date 27 September had been very well chosen. I told him that I read about 27 questions, that I had answered question 28 and seen the answer on page 29. I also told him that there is a bottle of Champaign waiting. He understood the message. A Spanish member of the association, working for the institute 'Mariposa' in Gouda, asked me why I would not change the name of my institute and I told her that that might depend on a proposal for a ransom. Just like happened with the name of Amsterdam ArenA. But there are more parties involved of course. After the meeting we had a drink. A sort of Round Table Conference like King Arthur.

My mayor speaking partner was Miss Kok. I also spoke with a teacher from Aruba. He agreed completely with my ideas and was known with the rector of the Colegio Arubano in Oranjestad. That rector has visited me once when I was a teacher on primary level. The biggest fun was a meeting with a French lady who had been teaching French and Spanish for my institute in Heerlen in 1980. I told her of my actual position and the story of Earl Karel van der Heyden who lived near Heerlen (Kasteel Terworm) and was a member of the Senate of Napoleon and I promised her that our next meeting would be in the Elysée Palace. It had been a long time ago that I had spoken French, but you may imagine that I had a lot of laughs as well. Too much as a matter of fact because I could not stop laughing - the bad habit of the horoscope - and so I entered into the bar 'Karel de Stoute' (Charles the Bold), where they played 'I'm on the top of the world'. That made the situation only worse and after a phone call they changed the music and I left that establishment. In the shopping centre of the railway station two boys from Angola had a enthousiastic performance. I took some photographs from them and promised to send them to St. James's Palace.

I travelled back by train with two beautiful young women of 22 years old who had their first photo session for a model bureau. I told them my life story. When I arrived home I found an envelope with the message 'On Her Majesty's Service' Code No. C30 and the codes 3 300636, 626, 655 with the Certificate of Incorporation No. 3300636 and Memorandum of Association of Instituto Cervantes Limited. When you marry me You will be the New Empress on a complete legal basis! Palace Het Loo will be the most appropriate location to celebrate The Wedding. Mr. Pieter van Vollenhoven knows me very well already from 17 September last year in The Hague. I read the front page of the NRC of yesterday 'Aanslag op politici Nijmeegse PvdA'. Mr. J. Thielen en Mr. G. van Rumund have been shot in the bar 'De Tempelier'. I visited this bar in the evening of New Year's Day. I am not very glad with this situation but I am obliged to mention this in this letter. The offender went to the police himself. Again there will be a lot of work to do for the Dutch police and justice. I do not want to get involved in this sort of situations. It's a shame!

Ik ben daarom zeer gelukkig met het volgende bericht. Bezoek van ouders Máxima volstrekt normaal. Een belangrijk statement derhalve. Dat geldt eveneens voor de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Britse prinsen moeten begrafenis regelen LONDEN - De Britse prinsen William (18) en Harry (16) moeten van de regering alvast hun begrafenisdienst regelen. Ik vind echter dat Wij de jongens hierbij moeten helpen. Ik heb al eerder de wens te kennen gegeven op hetzelfde eilandje in Northamptonshire begraven te worden als het zover is. De muziek is al klaar. Hij staat op de CD Für Elise. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar de Vioolromance Nº 2 in F-gr. Opus 50 en 'ALLE MENSCHEN WERDEN BRÜDER', het slotkoor uit de Negende Symfonie. Binnenkort is het 'Christmas again'. Dan wordt het kiezen tussen dood en leven. Mijn keus voor Althorp is nog niet definitief.

Wel Licht
wordt het tóch nog wel
PARIJS

VS waarschuwt EU om NAVO Dit is op de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor Frank de Grave. Maar ik ben wel van mening dat ze eerst thuis orde op zaken dienen te stellen in Amerika. WOL-belang NS naar Tiscali Hier ben ik niet gelukkig mee. Ik mag aannemen dat mijn vader zijn oorkonde niet voor niets heeft gekregen bij veertig jaren trouwe dienst.


(Mind the date)

En onderstaande postzegels niet voor NIETS een paars randje hebben gekregen.

De prijs die WOL-aandeelhouders ontvangen voor hun stukken hangt af van de koers van het aandeel Tiscali op de dag van de gestanddoening. Op dit moment ligt dat bod rond de EUR14. Toch sloot het aandeel WOL gistermiddag onveranderd op EUR10,50. Volgens analisten geeft dit verschil aan dat beleggers rekenen op een aanzienlijke daling van het aandeel Tiscali in de komende weken. Dat wordt dus weer werk voor Yoyo Olivier. Dat heb ik haar al geadviseerd tijdens de bijeenkomst in Noordwijk op 17 juni vorig jaar onder het motto 'Wat blijft komt nooit terug'. Daarom ben ik ook niet terug gegaan. Ik moet ook nog leren masseren. Maar dat komt nog wel. Over de veiligheid van mijn huis heb ik op 30 april 1999 om 14.48 al een berichtje naar Noordeinde gestuurd (kopie aangehecht).

Op advies van Marjolein Bartelds van Star Services heb ik de plaatselijke politie van Torremolinos nog op dezelfde middag mijn appartement laten inspecteren en heb hen daarbij om permanente bewaking verzocht vanaf dat moment. In onderling overleg is er geen proces verbaal opgemaakt. Ik ben benieuwd of alles is geregeld als ik dinsdag terugkom. P.S. Isabel komt vrijdag 'para limpiar la casa'. Dat komt beter uit.

7 DECEMBER 2000 DÍA DE LA CONSTITUCIÓN