29 november 2000. Betreft: NAAR NOORDWIJK TERUG Kenmerk: JH/HdK20001129.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Torremolinos, dinsdag 28 november 2000. Ik sta elke keer weer verbaasd van de geringe naamsbekendheid die de Heer G. VAN DER HEYDEN na zijn overlijden op 15 mei 1586 in de loop van de tijd ten deel is gevallen. Nu lees ik wederom in HEYDANUS.

In de Emdensche kerkeraadsarchieven van dien tijd wordt met niet een woord melding gemaakt van deze toch zoo hoogst belangrijke Synode. Oost-Vriesl. Kerk. Gesch. I. bI. 426: ''t jaar l571 hielden de verstrooide Nederlandsche kruiskerken eene Synode hier te Emden. Van de wijze en de omstandigheden, op en met welke dezelfde gehouden is, vinde ik in onze kerkelijke geschriften en in ons Protocol van dien tijd geen de minste naricht; alleenlijk wordt in 't Protocol den 30 Jan. 1572 ter loops van deze Synode gewag gemaakt."

Deze belangrijke synode, die wij gevoeglijk kunnen bestempelen als het Begin van de STAAT DER NEDERLANDEN werd onder leiding en verantwoordelijkheid van GASPAR VAN DER HEYDEN bijeengeroepen en geleid. Het is mij niet bekend waar de PRINS VAN ORANJE zich toen bevond. Het antwoord zal niet lang op zich laten wachten. Ik werd vanmiddag immers direct vriendelijk op de middagmaaltijd uitgenodigd. Marianne, uit Noordwijk - of Hoofddorp, dat is mij nog onduidelijk, vertrekt morgen weer naar Nederland. Op mijn verzoek of zij de groeten wilde doen, was haar eerste reactie 'Bij het HOTEL ORANJE'. Ik heb Liesbeth vorig jaar nog geadviseerd om daar - in het kader van de uitvoering van mijn beleidsplan - met haar vader te gaan dineren met kerst. Wij gingen daar immers altijd even gezellig een drankje gebruiken op vrijdagmiddag na het werk in de bar bij de overburen. Ik vind het altijd even gezellig om een praatje te gaan maken met een paar goede oude bekenden als ik weer in Noordwijk ben.

In de regel eindigt mijn tocht dan in het theehuis op het Landgoed De Horsten te Wassenaar vanwaar ons geslacht immers ontsproten is volgens Van Lennep. Hoewel ik eerder in het omgekeerde geloof. Dat heb ik immers al gelezen in het boek NOTICES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES SUR LES NOBLES ET ANCIENNES MAISONS VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE. De Van der Heydens hebben zich er in de middeleeuwen gevestigd en zich nadien Van Wassenaar genoemd bij het zien van de wassende maan boven de Noordzee. Het schijnt dat er buiten de heer Al Fayed nog meer bevolkingsgroepen de geschiedenis UPSIDE DOWN hebben gezet, hetgeen onder deskundigen is aangeduid met de aloude term geschiedvervalsing. In dit verband geraakte ik vanmiddag in een vermakelijk onderhoud met een oudere dame die zeer bedreven leek te zijn in alles wat met computers van doen heeft. Zij nodigde mij uit om lid te worden van de computerclub in Fuengirola. Dat heb ik mij uiteraard geen twee keer laten zeggen. De eerste bijeenkomst is op maandagmiddag 11 december. Dat kan dus nog nét voordat ik weer naar het hoge noorden afreis. Terugdenkend aan de 'Hayden Family from Ebford' schieten mij vanmiddag de brieven te binnen die ik namens de heer Mohamed Al Fayed heb ontvangen in 1997.

13 August 1997
Mr J L Van der Heyden
Manager Benelux
Instituto Cervantes NBLEW
Neude 30C NL 3512 AG UTRECHT
Netherlands

Dear Mr Van der Heyden

Thank you for your letter dated 8 August, which the Chairman has asked me to reply to on his behalf. Mr Al Fayed was interested to receive your letter, but unfortunately he is unable to accommodate your request due to other commitments at the present time. I realise this response will come as a disappointment, but may I thank you once again for taking the time and trouble to write. Yours sincerely, Anna Wilkins Chairman's office.

De heer Al Fayed heeft zich met deze opmerkingen ernstig vergist. Hij is klaarblijkelijk van de onjuiste premisse uitgegaan dat hij in het Verenigd Koninkrijk op mijn stoel zou kunnen gaan zitten. Die functie was slechts toebedeeld aan de Lady die ik daar persoonlijk toe had gemachtigd in een aangetekend schrijven op 18 april daaraan voorafgaand.

De verwarring met de familie Hayden uit Ebford blijkt uit zijn brief van 27 november daaropvolgend.

27 November l997
Mr J L Van Der Heyden
Instituto Cercantes
PO Box 689
NL 3 500 AR Utrecht
Netherlands

Dear Mr Van Der Hayden,

Thank you for your letter of the 25 November, which the Chairman has asked me to reply to on his behalf. Mr Al Fayed was very gratefull for your approach, but regrets that he is unable to accept your invitation for a meeting due to his demanding schedule. I am sorry to give you this disappointing response, but would like to thank you for taking the time and trouble to write. Yours sincerely, Miss Sarah Bradley. Secretary to Mr M Al Fayed.

UPSIDE DOWN derhalve. Jackie Trail reageerde positief op mijn aanbod dat ik hem had gedaan om met kerst 1997 samen met hem te dineren. Daartoe ben ik nog steeds bereid. Nadat hij de rekening heeft betaald. Keer ik daarom terug naar Heydanus in het Jaar des Heren 1572. Miguel de Cervantes was toen 25 jaar oud. Hij had zich op 2 september 1571 als soldaat van een compagnie infanterie van de geallieerde troepen der christenen onder kapitein Diego de Urbina te Messina ingescheept op de galei "Marquesa" met het doel het eiland Cyprus, dat Venetië toebehoorde en nu in handen was gevallen van de mohammedaanse Turken, te ontzetten. Op 7 oktober wist de vloot van "Het Heilig Verbond" de Turkse vloot, die zich in de Golf van Korinthe had teruggetrokken, onder aanvoering van Don Juan van Oostenrijk bij Lepanto een geweldige nederlaag toe te brengen. Hierbij werd Cervantes tweemaal in de borst getroffen en eenmaal in zijn linkerhand, die hij de rest van zijn leven niet meer zou kunnen gebruiken. Het was bekend dat hij zich bij deze slag bijzonder dapper had gedragen, ondanks het feit dat hij op dat moment juist door een ziekte, waarschijnlijk ten gevolge van de zeereis, werd geteisterd. En vanwege zijn dapperheid heeft hij dan ook van Don Juan van Oostenrijk, die een halfbroer was van de Spaanse koning Philips II, een aanbevelingsbrief aan de koning ontvangen, echter onder druk van zijn generaal Figueroa, die op deze wijze een persoonlijke twist uitvocht, en na bewustmaking van zijn sterke positie door zijn broer Rodrigo, die hij na vele jaren weer in de Eeuwige Stad had ontmoet. In die tijd begon VAN DER HEYDEN in EMDEN aan de opbouw van de Nederlandse gemeenten, volgens Van Lennep:

Eerbiedig volgen wij GASPAR VAN DER HEYDEN in den geest op de altijd gedenkwaardige Emdensche Vergadering, de eerste Synode der Gereformeerde Kerk van Nederland. In den vreemde werd zij gehouden, maar voor het vaderland heeft zij gearbeid, daar zij den grond heeft gelegd voor de ordening van de Kerk der toekomst, overeenkomstig de schets van beginselen, welke op het convent te Wezel ontworpen was. Hoe hoog VAN DER HEYDEN stond aangeschreven bij zijne mede-belijders blijkt al aanstonds hieruit, dat hem het Praesidium werd opgedragen. In bizonderheden kunnen wij den invloed niet nagaan, dien hij daar persoonlijk gehad heeft, doch in het algemeen kunnen wij niet nalaten op te merken, dat de geest, die in den hoven vermelden rondgaanden brief doorstraalt, ook deze Synode bezield heeft, daar wij zien, dat zij zich bizonder heeft beijverd, om de verstrooide gemeenten der Nederlandsche Gereformeerden bijeen te houden en tot één groot lichaam te vereenigen, waartoe ook hare "verdeylinge der classen" strekken moest. Hierin is voorzeker de invloed van VAN DER HEYDEN niet te miskennen. Hoogst merkwaardig mogen wij ook den moed en de vastheid noemen, waardoor deze Vergadering zich onderscheiden heeft, "zoodat men uit hare artikelen bijna niet zou opmaken, dat zij voor kerken geschreven zijn, onder het kruis gezeten." "Inderdaad er is" gelijk een schrijver onzer dagen opmerkt, "iets profetisch in den stand en de uitspraken der Emder-Synode. Niet slechts heeft zij van die echte beginselen der kerkregeering getuigd, die alleen eene toekomst hebben, maar zij heeft ook, zonder op haar kruis acht te geven, de verlossing der Kerk vooruit ziende, gesproken. Van daar haar blijvend gezag in de Nederlandsche Kerk. Al de volgende Synoden hebben het door haar vastgestelde steeds in het oog gehouden, zoolang het kerkbestuur niet van de Gereformeerde beginselen afweek, en nu nog is de oude Kerk-ordening van 1571, om den nadruk, waarmede zij de presbyteriaansche beginselen huldigt, een baken, dat de wisseling van tijden en meeningen en reglementen verduurt." Tevens zij hierbij nog opgemerkt, dat VAN DER HEYDEN ook behoorde onder degenen, die door de Synode verkozen werden, om aan MARNIX VAN ST. ALDEGONDE inlichtingen te verschaffen tot het historisch werk, dat deze van plan was te schrijven over de gewichtigste voorvallen der laatste jaren. Gelijk men weet, is dit plan nimmer ten uitvoer gekomen. Na afloop der Synode keerde VAN DER HEYDEN naar Frankenthal terug, waar hij nog bijna drie jaren den dienst des Woords bleef waarnemen. Er bleken in die tijd rond 1571 nog enige verschillen van inzicht te bestaan tussen de toendertijd geheten 'Gereformeerden', en de Doopsgezinden (Menno Simons). In dit verband vond ik in de 'Mennonite Encyclopedia' blz. 631: Halbe(r)tsma, a Dutch Mennonite family, formerly living in the province of Friesland, now spread throughout the Netherlands. From the side of the mother this family became Mennonite. Dr. Scipio Halbetsma, a lawyer at the Court of Friesland, in 1669 married Catharina Rinia Stinstra (Mennonite) of Dokkum (daughter of Joost Rinia and Antje Hendricksz Stinstra). Their son Hidde Halbetsma (1685-1762) was a silversmith and a member of the congregation of Gorredijk (q.v.). Their son Joost (1732-88), b. at Gorredijk moved to Grouw (q.v.), where this family resided for many generations and where are still found the Halbertsma woodworking factories. Joost's son was Hidde (1756-1809), a merchant and officer of a volunteer corps. This Hidde was the father of Pastor Joost Halbertsma (q.v. 1789-1869). Like him his brothers Tjalling (1792-1852), a merchant, and Eeltje (1797-1877), a physician, both living at Grouw, were active in promoting the Frisian language and culture. Their popular literary work in the Frisian language was compiled in the collection of Rimen en Teltsjes, of which a fifth edition appeared at Leeuwarden in 1918. These Halbertsma brothers have a large progeny, many of whom served in several Mennonite congregations as deacons. Lieuwe E. Halbertsma (b. 1824 at Grouw, d. Lippspringe, Germany 1854), a son of Tjalling, went into the ministry after having been trained at the Amsterdam Mennonite Seminary. He served the congregations of Ternaard 1850 and Emden, East Friesland 1850-54. Hierin ligt naar mijn stellige overtuiging de geestelijke verwantschap die ik met Liesbeth Halbertsma deel. Commentaren dienaangaande leg ik gaarne terzijde, tenzij zij ten dienste staan van ons gemeenschappelijk doel. Ik zie dus met belangstelling uit naar het samenwerkingsverdrag van de heer Gijsbrecht van Amstel en vervolg mijn studie over de achtergrond van de Paarse Wereldbol van het NOS Journaal. De verschillen in inzichten werden op 28 mei 1571 in aanwezigheid van de Keurvorst van de Paltz in Frankenthal - een van de favoriete Duitse stadjes van mijn vader zaliger - besproken. "FREDERICK, van Godes genade Paltzgraue bij den Rijn, des H. Roomschen Rijcks Ertztruchses ende Cuervorst, Hertoge in Bayeren etc, "gaf in 1571 bevel tot het houden van een godsdienstgesprek tusschen Gereformeerden en Doopsgezinden. Als plaats waar men te zamen zou komen werd Frankenthal aangewezen, terwijl de keurvorst vrijgeleide en "herberghe, spijse ende dranck" beloofde aan al de Doopsgezinde leeraars, die het gesprek wenschten bij te wonen. Zelf benoemde hij twee of drie mannen, die de geheele samenspreking zouden leiden, `'opdatter geen confusie en werde." Het gesprek werd den 28sten Mei geopend, in tegenwoordigheid van den Keurvorst zelven, die zich, daar hij verhinderd was de volgende vergaderingen bij te wonen, dagelijks door den "verordenden post" bericht liet zenden van hetgeen er verhandeld was. Dertien verschillende stellingen werden achtereenvolgens besproken, die de meest fondamenteele zaken van den Christelijken godsdienst raken. Leny Aben heeft mij dienaangaande al eens - tijdens een bezoek aan het Binnenhof - op het beeldje van de H. Roomsch Koning gewezen. Gelijk gewoonlijk bij zulke godsdienstgesprekken het geval is, dat namelijk beide partijen in hunne eigene meeningen gestijfd worden en geen haar breed daarvan willen afwijken, zoo ging het ook hier. De keurvorst liet den Doopsgezinden dan ook na het gesprek verbieden te leeren en de Sacramenten te bedienen. GASPAR VAN DER HEYDEN woonde het gesprek bij, al behoorde hij niet tot de colloquenten, en hem werd opgedragen het Protocol, dat in het Duitsch gehouden was, en zeer spoedig daarna in diezelfde taal te Heidelberg het licht zag, in het Nederlandsch te vertalen. Dit kan mede hebben bijgedragen aan het bericht dat ik van mijn collega Halbertsma in 1991 heb ontvangen dat wij geen contact meer zouden kunnen hebben. Het is thans aan mijn Collega Halbertsma om daar iets aan te doen. Aan Gaspar heeft het niet gelegen. Nog in het zelfde jaar was deze vertaling gereed en uitgegeven. De titel is:

PROTOCOL
dat is
DE GANSCHE
HANDELINGE DES GESPRECKS, TE FRANKENTHAL, IN DER CUERVORSTELICKER PALTZ, MET DIEN, WELCKE MEN WEDERDOOPERS NOEMT, DEN 28 MAY BEGONNEN, ENDE DEN 19 JUNI DESES, 1571 JAERS, VOLEYNDICHT. WY DEN OUERLANTSCHEN DUYTSCHE, IN NEDERLANDTSCH DUYTSCH GHETROUWELICK OUERGESET, DOOR
GASPAR VAN DER HEYDEN,
DIENAER DER GEMEYNTE CHRISTI TE FRANCKENTHAL.
( Vignet.)
Wat voor Artyckelen des Christelicken Geloofs ende ander dingen, in deser tsamensprekinghe verhandelt werden, salmen inde Registers, die achter op het eynde deses Boecks gestelt zyn, seer bequamelick vinden.
ROM. 16, vers 17.
Ick vermane v lieue Broeders, dat ghy toesiet, op die daer schueringhe, tweedracht, ende ergenisse aenrichten, neuen de Leere, die ghy gheleert hebt: ende wycket vanden seluen.
Ghedruckt int Jaer 1571, den XXV Nouembris.

De voorrede van het zeldzaam boekje begint aldus: "GASPAR VAN DER HEYDEN, wenscht allen Christenen ende goethertighen lesers, Godes ghenade, ende vermeerderinghe der gauen des Heylighen Gheestes, door JESUM CHRISTUM, Amen." Daarna zet de schrijver uitvoerig uiteen om welke redenen hij de overzetting van dit Protocol, nadat hij daartoe aangezocht was, op zich had genomen, en hij deelt vervolgens het een en ander ter opheldering mede. Wij hooren hier o. a. dat hij "by, ende inder Disputatie van den beginne totten eynde gheweest is," hetgeen hem natuurlijk tot groote hulp bij het vertalen moest verstrekken, en hem te meer vrijmoedigheid gaf, om hier en daar, waar "sommighe merckelicke Erraten ofte Fauten in't Hoochduytsche Exemplar misdruckt waren" die te verbeteren. Je ziet wel. De appel valt niet ver van de boom. Vandaar dat ik dat vertaalprogramma van Lambert van Bodegom goed kan gebruiken en mijn vader FLORIS VAN DER HEYDEN op tienjarige leeftijd al tot de beste tien esperantisten van Nederland werd gerekend. Het gouden tientje dat hij daarvoor heeft gekregen heeft zijn moeder in de crisistijd moeten 'verpatsen', om Liesbeths woorden eens te gebruiken. Zoals bij elke Predikheer het geval is, is ook dit een oratio pro domus. Maar de Koning zal weldra aan zijn trekken komen. Met kerstmis wellicht. Hier worden de Spaanse 'villancicos' al regelmatig ten gehore gebracht. Dat spreekt mij uiteraard ook bijzonder aan. Ik ben hier immers in het jaar 2000 om de ideeën van Cervantes, Erasmus en Heydanus tot één geheel samen te smelten. Het World Wide Web is derhalve op het juiste moment in gebruik genomen. Geheel en al volgens de voorspellingen die door onze voorgangers in de zestiende eeuw al zijn gedaan. Mijn gedachten gaan daarom weer uit naar ons oude, vertrouwde

Hotel Oranje
Noordwijk
Netherlands

GEZELLIG

Woensdag 29 november 2000
Gisteravond heb ik weer eens genoten van ons aller Annemarie Jorritsma (linksboven), onze vice-premier in het rood. Het onderwerp van gesprek betrof het imago van ons land. 'Imago van vakantieland Nederland moet beter' Nederland is als vakantieland niets bijzonders. Bovendien mist ons land een duidelijk en aansprekend symbool, zoals de Eiffeltoren of BUCKINGHAM PALACE. Het is inderdaad geen gezicht. Alleen de Tulip kan nog op prestige rekenen in Amerika. En uiteraard onze oude Paltz in Nijmegen. Over de herbouw is in het voorjaar van 1996 immers een besluit genomen in de gemeenteraad onder voorzittersschap van onze goede vriend Ed d'Hondt. Daarom ben ik hem terzake blijven informeren tot aan mijn verhuizing naar Utrecht.

Adreswijziging. Ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Ik heb al lange tijd niets meer van hem gehoord. Wellicht is het verstandig dat ik mij in Nijmegen bij de Lions van 'Keizer Karel' aanmeld. Ik weet immers niet of ik hier permanent blijf. Er is nog zoveel werk te doen. Ook in andere delen van de wereld. Daarbij is het van belang dat we niet meer met dat oude 'stoffige' imago blijven lopen. Ik zag gisteren zelfs nog een Belgische journalist in Den Haag in verband met de nieuwe euthanasiewetgeving. Hij durfde keihard te stellen dat wij de softdrugs in Nederland zouden gaan legaliseren. Ik begrijp niet waar die man de wijsheid vandaan haalt, want daar heb ik nog nimmer toestemming voor gegeven. Daar kan dus nog wel iets aan worden verbeterd naar mijn bescheiden mening. 'Imago Nederland moet beter'. Keizer Karel is dus nog steeds te veel onderbelicht. Hier is nog steeds een belangrijke taak weggelegd voor Fer Boshouwers. Ik hoop dat het weer iets beter gaat met zijn rug. Het Valkhof derhalve. Met een Keizerskroon. Gezonde seks... Dat was toch niet toevallig Hasnath Khan? Paar glazen wijn maakt slim Dat vraag ik mij ten zeerste af. Daar wil ik ook nog wel eens met Dr. Dofferhoff over praten. Met name in verband met hetgeen mijn beoogde Nieuwe Burgemeester van Nijmegen gisteren is overkomen. Dronken Westerterp gepakt na ongeval. Daar is niets op tegen. Leuke auto.

AMSTERDAM 17 JULI 1997

Ik heb nu echt helemaal met Tjerk te doen. Eerst is het een burgemeestersambt in Nijmegen aan zijn neus voorbijgegaan omdat hij een punt achter zijn huwelijk had gezet en nu dit weer. In ieder geval heeft George Bush inmiddels voor een Paarse Amerikaanse regering gekozen volgens de krant. Uiteraard voor het geval Albert Gore uiteindelijk voor het Presidentschap van Cervantes Holding USA zal kiezen Regering-Bush wil Democraten benoemen Very Smart. De machtsoverdracht vindt plaats op 20 januari. Dan verlaat president Bill Clinton het Witte Huis. Dan ben ik al terug uit Schotland. Laten we maar met een groepje gaan. Misschien vindt Ronald Blankenstein dat ook wel leuk. Vanmorgen ben ik namelijk naar het Consulaat der Nederlanden geweest voor een nieuw BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN voor de heer Nanlohy van Cadans aan de Winthontlaan in Utrecht. Het boekje van De Vliegende Hollander lag daar op de toonbank met 'The dish doctor' voorop. Ook deelde de medewerkster van de heer J.W. van Reigersberg Versluys mij mede dat hij zijn functie als Consul van het Koninkrijk der Nederlanden per 1 januari aanstaande zal beëindigen. Hij wordt dan opgevolgd door de heer F.J.J. (Frank) Buster, mijn huisarts. Het consulaat verhuist dan naar de Avenida Carlota Alessandri 33, Edf./ San Andrés, 1ª planta NL 29620 TORREMOLINOS. Hier aan de overkant derhalve. Dat maakt het regeren dus een stuk gemakkelijker in het Nieuwe Jaar. Ik hoop derhalve dat de Heer Boshouwers inmiddels ver gevorderd is met de KAREL DE GROTE HERDENKING. We hebben immers nog slechts 4 weken voor de boeg alvorens wij erbij kunnen stilstaan dat hij 1200 jaar geleden door de paus tot Keizer werd gekroond. Het lijkt mij derhalve zinvol dat Thom de Graaf die oude man uit Polen nog maar eventjes te vriend houd. Men is zich in Nederland klaarblijkelijk al aan het voorbereiden op het huwelijk tussen Willem-Alexander en Victoria, aangezien ik mag aannemen dat die Zweedse dame zaterdagavond niet voor niets in haar paarse jurk op bezoek kwam in de Jivin' Jaks.

Sieraad Oranje-huwelijk
De goud- en zilversmeden vragen Nederlanders een sieraad te ontwerpen voor het volgende Oranje-huwelijk. Bij het raadplegen van dit artikel werd de verbinding verbroken met de Telegraaf (9.33) Vandaar dat ik het nu opnieuw probeer (14.58). Wellicht vinden ze nog wel een goudsmit in Grouw. Maar op de eerste plaats denk ik aan Geert Laurentzen op De Wellenkamp 15-30 in de Keizer Karel Stad. Bij het Argentijnse Vlaggetje. Ontwerpwedstrijd sieraad voor eerste Oranje-huwelijk. Op 25 april wordt de winnaar bekendgemaakt in Slot ZEIST. Dat is voor jou ook nog bekend terrein. Ik ben hier laatstelijk - los van een receptie van een goede vriend van mij uit Maarn - nog op bezoek geweest in het voorjaar van 1997 toen Diana nog leefde. Voor een bezoek aan mijn collega's Frank Kooijmans en Karin Scholten van het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen (IBO). Frank beschikt ook over mijn businessplan.
Tulip wil geld zien van Dell Wellicht kunnen ze voor ons daar binnenkort ook aan het werk. Vandaag ontving ik de verjaardagskaarten. In een gele enveloppe. Twintig dagen na dato.

De Spaanse post heeft klaarblijkelijk thans besloten om haar medewerking te verlenen. Er wordt hier en in El Corte Inglés al aardig rekening met ons gehouden.

 

Winststijging Ahold volgens verwachting Met Spaanstalige Nederlanders?

DAAR KAN NU DUS WEL EEN CADEAUTJE VANAF VANUIT NEW YORK NAAR MIJN BESCHEIDEN MENING

30 NOVEMBER 2000 VANUIT HISTORISCH PERSPECTIEF