23 november 2000. Betreft: 25 JAAR DEMOCRATIE IN SPANJE Kenmerk: JH/HdK20001123. Torremolinos, woensdag 22 november 2000. Het stuk ten behoeve van het Haags Juristen College heb ik zojuist bij het postkantoor ter verzending afgegeven, tezamen met mijn brief van vandaag aan jou. Na een kort bezoek aan de bovenetage van Hotel Cervantes zag ik op de voorpagina van het blad ABC de lachende gezichten van ons aller Juan Carlos en zijn zoon Felipe. Bij thuiskomst zag ik op het journaal dat de ouders van mijn beoogde Argentijnse beleidsmedewerkster thans Paleis Huis ten Bosch bezoeken c.q. bezocht hebben. Kort daarop werd ik gebeld door Jos Gelissen met het verzoek de afspraak van 13 december te verschuiven naar woensdag 10 januari 2001 om 10.15 te Utrecht. Reden om even stil te staan bij 25 jaar democratie in Spanje. Hiermee breng ik mijn hartelijke gelukwensen over aan het ganse Spaanse volk en aan Sus Reales Majestades in het bijzonder. Ik vergun jou de eer - beste Herman de Koning - om deze boodschap aan de direct betrokkenen door te geven. 'Ahora nos toca a nosotros' zegt men hier in Spanje. Zo vond ik onlangs ook nog de brief terug van de Roosevelt Stichting van 19 maart 1996 met de tekst:

ROOSEVELT STICHTING. Drs. W. T. van Gelder, Voorzitter William J. Vanden Heuvel, Vice-Voorzitter de Heer J.L. van der Heyden Instituto Cervantes Benelux De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Middelburg, 19 maart 1996. Hooggeachte Heer Van der Heyden, Uw correspondentie inzake Instituto Cervantes Benelux en uw dissertatie onderzoek naar uw verre vermoedelijke voorvader Gaspar van der Heyden heb ik met aandacht en belangstelling gelezen. Tot mijn spijt moet ik u evenwel meedelen niet de vrijheid te kunnen vinden uw vriendelijk aanbod te aanvaarden om tijdens of rond de plechtigheid op 11 mei aanstaande in contact te treden met Zijne Majesteit de Koning van Spanje. Uit het contact over een en ander met de president van het Amerikaanse Franklin and Eleanor Roosevelt Institute is mij voorts gebleken dat hij het traditionele verloop van de uitreikingsplechtigheid wil handhaven en u derhalve niet in het programma een plaats kan geven. Tot slot mag ik u erop attent maken zo overstroomd te worden met verzoeken van personen en organisaties om bij de plechtigheid aanwezig te zijn dat ik mij genoodzaakt zie met het oog op de beschikbare plaatsen de grootste terughoudendheid in acht te nemen. Ik hoop daarvoor begrip bij u te ontmoeten. Naar ik inmiddels heb begrepen heeft de NOS in overweging de ceremonie rechtstreeks uit te zenden. Op die wijze kunt u in ieder geval kennis nemen van de plechtigheid. Het spijt mij u geen beter bericht te kunnen zenden. Met gevoelens van de meeste hoogacting, Arend de Ru. mr. A.C. de Ru, Directeur Roosevelt Stichting.

Abdij 6
Box 6001 Externe betrekkingen
4330 LA Middelburg Mrs. F. Fokker-On
Nederland Verdilaan 22
Telefoon (0)1180-31319 4384 LE Vlissingen
Telefax (0)1180-31801 Telefoon (0)1184-65032

VSB Bank Middelburg, no. 87.65.56.616.

Dit is voor mij vandaag wederom aanleiding om mij weer eens intensief met Heydanus bezig te houden. Inmiddels heb ik 280 bladzijden van het proefschrift van Dr. M.F. van Lennep gedigitaliseerd. Alle bladzijden dien ik woord voor woord te gaan 'editen'. De ontwikkelingen in Madrid en op Noordeinde inspireren mij vandaag om er volop mee aan de gang te gaan. Ingevoegde brief van 4 oktober 1996 aan de heren De Ru en Van Gelder heeft aandacht gevraagd voor de invulling van het Bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Ik hoop dat daar dit weekend een begin mee is gemaakt op Paleis Huis ten Bosch.

Donderdag 23 november 2000

Waarover spraken zij. Wellicht over ons Management Informatie Systeem. Prins neemt supercomputer in gebruik. Prins Willem-Alexander heeft de nieuwe nationale supercomputer officieel in gebruik genomen. Deze computer behoort toe aan de Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam, SARA. Supercomputer rekent prins voor. Dat biedt weer geheel nieuwe perspectieven. Ouders Máxima bij Koningin.

Ik ken de heer Schutte nog goed uit de tijd dat ik dagelijks van Noordwijk naar Maarn op en neer reisde in de Eerste Klas. Liesbeth had mij in die tijd nog een OV-Jaarkaart daarvoor laten aanschaffen, teneinde te bezuinigen op de reiskosten met de auto. Op de terugreis reed ik toen regelmatig met de heer Schutte mee tot DRIEBERGEN-ZEIST. In de regel had hij het erg druk met zijn stukken, maar bij tijd en wijle bleef er wel eens een momentje over om samen van gedachten te wisselen over het een en ander. FEMKE HALSEMA ken ik nog van de Florin & Firkin uit de tijd dat Ivo Opstelten nog Burgemeester was van Utrecht.

De Bank van André is inmiddels ook actief geworden aan de overkant. ABN Amro koopt Michigan Bank voor 7,2 miljard. Het lijkt mij verstandig dat zij hun stoffige naam daarbij ook direct zullen aanpassen. Dan wordt het dus Bank Cervantes North America en kan Canada hierbij ook gelijk worden betrokken. Ik blijf nog wel benieuwd naar de verhouding tussen de heren Bush en Gore. Bush naar hoogste rechter Dat zal dan ook wel Paars worden naar mijn bescheiden mening. Het vertrek van Hans van Helden van Getronics naar Tulip is bij het eerstgenoemde bedrijf klaarblijkelijk ook niet zonder gevolgen gebleven. Rumoer om cijfers Getronics. wishfull thinking Die term is mij nog bekend uit de tijd dat ik in overleg met Liesbeth het voormalige bedrijfspand van Getronics in Diemen wilde huren in verband met de te hoog opgelopen exploitatielasten van Nieuw Elan in Hoofddorp. Dat neemt niet weg dat ons nieuwe luchtvaartbedrijf inmiddels weer aardige groeikansen heeft gekregen nu onze Koninlijke Luchtvaart Maatschappij inmiddels belangstelling heeft opgevat voor een dochtermaatschappij van British Airways. KLM-interesse voor Britse stunter. Naar mijn bescheiden mening is de heer Pronk op dit moment Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Of ik moet het MIS hebben. Ik denk dat Harm Wessels uit DELFZIJL dat beter kan vertellen (rechts op de foto).

Basisvorming blijkt een flop. Het Spaans en het Engels vervullen daarbij een cruciale rol. In die volgorde. Ik stel daarom hiermede deze brief beschikbaar aan de Nederlandse Onderwijsraad alsmede de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Maxima.nl goud waard. Dat is een goede zaak. Zeker nu zij door mijn directe relaties is ontvangen in Den Haag. Met mijn OCR-programma heb ik thans de mogelijkheid om de teksten van mijn directe vrienden in dat verband in deze brief op te nemen. Vandaag beperk ik mij tot onze Kroonprins.

KABINET DER KONINGIN 's-Gravenhage, 2 juni 1995
No. 95.003945 Korte Vijverberg 3.

De Heer J . L . van der Hei jden,
Zwanenveld 91 - 2 1,
6 5 3 8 SH NIJMEGEN .

In opdracht van Hare Majesteit de Koningin bericht ik U, dat de Koningin Uw brief van 3 mei 1995 heeft ontvangen en in handen heeft gesteld van de Minister van Binnenlandse Zaken. Met de meeste hoogachting, de Directeur van het Kabinet der Koningin, voor deze Drs . F . A. P . van de Waart.

DIENST VAN HET KONINKLIJK HUIS
De Heer J. L. van der Heyden
De Wellenkamp 15-30
6545 NM BAD NIJMEGEN

NO. 'S-G RAVENH AG E
9 6 / cvb 14 mei 1996
ONDERWERP PALEIS NOORDEINDE

Zeer geachte Heer Van der Heyden,

Gaarne bevestig ik U de goede ontvangst van Uw brief van 11 mei j.l. waarvan de inhoud ter kennis van Hare Majesteit de Koningin zal worden gebracht. Met gevoelens van de meeste hoogachting, A . M . Leendertse -Venekamp, Particulier Secretaresse van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden

DIENST VAN HET KONINKLIJK HUIS

De Heer J. L . van der Heijden
De Wellenkamp 15~30
6545 NM NIJMEGEN
NO. 'S-GRAVENHAGE
96/wa/mjv 24 januari 1996
ONDERWERP NOORDEINDE 66

Zeer geachte Heer Van der Heijden,

Namens Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje zeg ik U hartelijk dank voor Uw brief van 14 januari jl.. De Prins heeft met veel waardering kennisgenomen van de Stichting Cervantes Benelux waar U de oprichter van bent. Met gevoelens van de meeste hoogachting, W . Leeuwenburg. Particulier Secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje. POSTADRES: POSTBUS 30412 2500 GK 'S-GRAVENHAGE TELEFOON: ******* FAX: ******** TELEX *******. Etc. Etc.

DIENST VAN HET KONINKLIJK HUIS

De Heer J. L. van der Heyden Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30 5545 NM NIJMEGEN No 's-GRAVENHAGE l96/96/wa/mjv 8 augustus 1996 ONDERWERP NOORDEINDE. Zeer geachte Heer Van der Heyden, Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft mij gevraagd U hartelijk dank te zeggen voor Uw brief van 31 juli jl.. De Prins heeft goede nota genomen van Uw verzoek om zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Hij heeft het buitengewoon op prijs gesteld dat U aan hem hebt willen denken; zeer tot zijn spijt moet hij U echter laten weten dat hij niet in de gelegenheid is om Uw verzoek te honoreren. Het zal U niet verbazen, dat hem zeer veelvuldig vergelijkbare verzoeken bereiken. Bovendien wenst de Prins voorlopig de nodige terughoudendheid in acht te nemen bij het aangaan van diverse functies. Prins Willem-Alexander hecht eraan in deze een consistent heleid te voeren, reden waarom hij voor de Stichting Cervantes Benelux geen uitzondering zal maken. Gaarne vraag ik om Uw begrip voor deze voor U ongetwijfeld (?) teleurstellende beslissing. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.W. Leeuwenburg, Particulier Secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje. POSTADRES: P0STBUS 30412 2500 GK 'S-GRAVENHAGE TELEFOON: ******* FAX: ******** TELEX ******.

Hier laat ik het voorlopig even bij ter wille van de tijd en vervolg met een berichtje over de 'Machtigste vrouw in Nederland'. Vanaf morgen zal deze lijst worden aangevoerd door, Jawel:

ISABEL

In verband met deze ontwikkelingen heeft Mark - mede als verjaardagscadeau - vorige week getracht een zogenaamde webcamera op mijn computer te plaatsen. Het wilde echter allemaal nog niet zo hard met de aansluitingen. Inmiddels heeft één van zijn cliënten - of collega-consultants, dat weet ik niet meer precies - het initiatief van hem overgenomen. Webcamera bij minister. Minister Van Boxtel heeft als eerste bewindspersoon een webcamera in zijn werkkamer laten installeren. In Frankrijk doen zich wederom de hoogst eigenaardige gebeurtenissen voor. Balkan-landen staan in de rij voor 'Europa'.

Ik houd mij hier verder niet mee bezig. Uitsluitend hun bijdrage aan het Europees Onderwijssysteem is vooralsnog relevant. Dat kunnen ze uiteraard deponeren bij de Nederlandse Onderwijsraad en de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In de Florin & Firkin heb ik al eerder laten weten aan betrokkenen dat wij in die landen niets te zoeken hebben voordat zij hun eigen problemen hebben opgelost. Dolf Janssen wilde echter alleen maar weten of ik nog een sexueel avontuurtje had beleefd. Vandaar dat ik daar dit weekend van heb afgezien. Zoals voorspeld gaan alle voetballers uit Arnhem binnenkort naar De Goffert. Dat vind men in Velp niet leuk, maar daar kan ik ook niets aan doen. Tenzij we The Bussiness weer kunnen samenvoegen.

Justitie jaagt op Vitesse. Bij verder informeren ontving ik op mijn scherm het volgende bericht. 10.24 El País: Forbidden. Your client is not allowed to access the requested object. Hier kan ik mij wel iets bij voorstellen. Daarom beperk ik mij vandaag verder maar weer tot het digitaliseren van het verhaal van Gaspar. Met Hoofdstuk I heb ik inmiddels een begin gemaakt.

HOOFDSTUK: I.. In de Kruisgemeente. Onder de adellijke stamhuizen van Brabant treffen wij ook het riddergeslacht VAN DER HEYDEN aan, welke leden wij reeds in de 14e eeuw aanzienlijke waardigheden zien bekleeden. Het was, naar men schijnt te kunnen aannemen, uit een jongeren tak van het geslacht van WASSENAER gesproten, en in Holland o. a. aan DUIJVENVOORDE, in Brabant aan VAN DER NOOT vermaagschapt. JAN VAN DER HEYDEN, Ridder, was Amman der stad Brussel in 1334, terwijl wij in 1400 eenen GERARD VAN DER HEIJDEN, Heer van Gestel en Bautenshem, de waardigheid van Raad van Hertog WENZESLAUS van Brabant en Drossaart van dat gewest zien bekleeden. Eindelijk vinden wij Ridder JACOB VAN DER HEYDEN als Burgemeester der stad Antwerpen in het midden der 16de eeuw. (Zie Guiciardini, in zijne "Beschrijving der Nederlanden", waar hij eene korte aanteekening geeft omtrent het geslacht VAN DER HEYDEN, en o. a. zegt: VAN DER HEYDEN, dont est Jacques, docte sage et réputé, lequel était Bourgemestre de la ville, tandis que je mettoye la dernière main à ceste Description, l'an MDLXVI; le frère duquel JAN, est aussi homme d'honneur et de réputation".) Al dadelijk staan wij hier nu voor de vraag: behoorde GASPAR VAN DER HEYDEN mede tot dit aanzienlijk geslacht, of was hij van eene andere familie? De zaak is niet gemakkelijk uit te maken, daar het voor en tegen vrij wel tegen elkander opweegt. Van zijne genealogie is ons niets anders met zekerheid bekend, dan dat zijn vader GERARD VAN DER HEYDEN heette, (een voornaam, die gelijk wij zagen ook bij de adellijke VAN DER HEYDEN'S voorkomt) en te Mechelen verblijf hield, waar GASPAR in het jaar 1530 geboren werd. PIERRE BAYLE in zijn artikel over ABRAHAM HEIDANUS, den kleinzoon van GASPAR, schrijft: "HEIDANUS était de bonne famille" en haalt daarbij aan de woorden van WITTICHIUS, uit diens lijkrede, den 20 October 1678 op ABR. HEIDANUS gehouden: "Proavus illi fuit GERHARDUS VAN DER HEYDEN, antiqua et honesta familia natus Mechliniae". J. W. TE WATER heeft ook getracht uit te maken wat hiervan zij, en na in den aanvang zijner levensbeschrijving van GASPAR VAN DER HEYDEN eenige aanzienlijke vertegenwoordigers van dat geslacht te hebben opgenoemd, gaat hij aldus voort: "Dat nu de predikant GASPAR VAN DER HEYDEN uit dit hoogadelijk geslacht herkomstig zij, kan wel niet ontegenzeggelijk bewezen worden, bij gebrek aan aanteekeningen, mits de Hervormde leeraars van staatelijken adel, die er in grooten getale zijn geweest, vooral uit Brabant en Vlaanderen, in die tijden zeer weinig werk maakten van hun edeldom, zig vergenoegende om edeler dan anderen te zijn, door het onderzoeken, verstaan en prediken der Heilige Schriften, maar het is echter meer dan waarschijnlijk, vermits in die dagen zeer weinige gemeene menschen en burgerlijke geslachten een toenaam of van voerden, en het niet geoorloofd was den naam der edelen zig te mogen toeëigenen, en hij te Mechelen in Brabant geboren is in 't jaar 1530, daar het edel huis VAN DER HEYDEN woonde en oorspronkelijk was." Etc. Hier laat ik het voorlopig bij. De brandstapels zijn hier inmiddels afgeschaft. Ik hoop dus dat er nu ook een rol is weggelegd voor

PURPLE JOHN

GOED WEEKEND

24 NOVEMBER 2000 PREPARING FOR DINNER