21 mei 2000 Betreft: CONVERGENTIE Kenmerk: JH/HdK20000521 Torremolinos, donderdag 18 mei 2000 Ik ben vanavond begonnen met het doorlezen van het mededelingenblad van de VOC. In de notulen van de 61e Algemene Ledenvergadering lees ik onder punt 3 'Ingekomen stukken': "Van een twaalftal leden is bericht van verhindering ontvangen". Ik behoor tot een van die twaalf leden. Op 24 oktober vorig jaar zond ik de voorzitter van de vereniging de volgende brief: JAARVERGADERING. Mr. Pieter van Vollenhoven dient dus nog persoonlijk te worden uitgenodigd. Tot op heden ben ik daartoe nog niet in de gelegenheid geweest. Ik heb dienaangaande ook nog enkele aarzelingen. Het is mij namelijk niet duidelijk of zijn familie wel deel uitmaakt van de Nederlandse Adel. Mijn vader maakte daarover regelmatig grappen. Zijn echtgenote staat in dat verband voor mij buiten kijf. Ik ben haar derhalve buitengewoon dankbaar dat zij de begrafenis van mijn Britse partner heeft bijgewoond.

Vrijdag 19 mei 2000
In de Telegraaf vond ik gisteren nog het volgende artikel: Spanje grootmacht op het internet. Dit begint al aardig in de richting te gaan van hetgeen ik in mijn brief van 16 maart 'Van der Heyden/Halbertsma' aan de heer Van Amstel heb geschreven: "Het zelfde doel - zoals verwoord in de laatste versie van mijn businessplan - zal ik daarbij - in het kader van het convergentiebeginsel 2000 - voor ogen blijven houden. Ik denk dat er in de nabije toekomst weer een belangrijke taak voor u is weggelegd bij het opmaken van contracten. Daarmee heb ik met u nog de beste ervaringen." In dit verband is het aangehechte artikel over het 'Gouden aandeel' uit de Telegraaf van gisteren eveneens van belang. Het artikel bevat namelijk een juridische misser. Ik lees: "De afgelopen weken maakte de regering van José María Aznar gebruik van haar 'gouden aandeel' in de voormalige staatsonderneming om een fusie tussen Telefónica en KPN te voorkomen, met het argument dat de Nederlandse overheid een 44%-belang heeft in KPN" Dit is volstrekt onjuist geformuleerd. De Spaanse regering heeft met zijn 'golden share' niet gepoogd de fusie te voorkomen, maar geëist dat de Nederlandse staat per direct haar 43,5% zou inruilen tegen een private participatie. Die mogelijkheid bestaat nog steeds. Vaak zijn advocaten echter teveel op eigen gewin uit. Dit blijkt ook weer uit het artikel van vandaag binnen dit verband.
Advocatenduo wil strafzaak tegen WOL. We zien wel hoe zich dit ontwikkelt. Ik denk echter dat ze hun energie beter kunnen steken in maatregelen die ertoe leiden dat de koers van de betreffende aandelen weer een stijgende lijn gaat vertonen. Ik heb overigens weinig behoefte aan aandeelhouders die uitsluitend op eigen gewin uitzijn en er persoonlijk geen bijdrage aan leveren om de koers van hun aandeel te verbeteren. Zij dienen ook de schouders onder het bedrijf te zetten conform de afspraken die met de Commissie Corporate Governance zijn gemaakt. Investeren dus met het oogmerk er iets goeds van te maken. Maar niet de verantwoordelijkheid voor het resultaat bij een initiatiefne(e)m(st)er neer te leggen. Love is a Two Way Street. De heer Hammerstein staat ook nog in de volksmond bekend als Oscar de Witwasser. Hij heeft thans de gelegenheid om iets aan dat geschonden imago te veranderen.

Zaterdag 20 mei 2000

Deportivo La Coruña kampioen van Spanje Ik hoop dat deze voormalige stadgenoot (Roy Makaay) uit de Dukenburg een inspiratiebron moge zijn voor ons toekomstige FC Keizer Karel om morgen de Amstel Cup in ontvangst te kunnen nemen teneinde Europees voetbal te kunnen veiligstellen voor Johan Neeskens en de zijnen. Ik heb de voetbalwedstrijd gisteren op een groot scherm gevolgd in de bar El Lugar aan de Avenida de los Manantiales. Het was een historische avond waarop de omroepster van het Spaanstalige CNN+ al in het paars was gekleed. Ik heb een deel van de dag doorgebracht met Mieke Vermeulen mede voor een bezoek aan de BARCLAYS BANK in Benalmádena. Ik was tot op heden uitsluitend nog bekend met die bank in Staines bij Windsor Runnymede. Haar zus blijkt op het kasteel Soelen te wonen in de buurt van Maurik. Dat was dus een aardige aanleiding om iets meer over mijn familie-onderzoek te vertellen. Mijn bezoek aan Heyden in het Westmunsterland en de oude middeleeuwse rechtbank Tho Söllynck die zich daar bevindt. Het verhaal sloot weer perfect aan op de geschiedenis van De Stenen Tafel op Nieuw Monnikenhuizen in Arnhem. Mieke komt uit Culemborg. Menso en Wennemar van Heyden waren de eerste graven van die stadsstaat in de veertiende eeuw. Het gesprek ging echter over de actualiteit, met name over de fusieprocessen die thans plaatsvinden binnen mijn marktsegment. Bij supervisie over jeugdigen denk ik alleen aan de examenkandidaten Spaans in het Voortgezet Onderwijs. Dat laat ik echter graag aan mijn collega's over in Nederland. Vooral in Enschede. Aangaande de ophanden zijnde fusie is er vandaag melding gemaakt van twee van mijn 'love babies'. Air Holland vanaf midden juni weer in het luchtruim. Het is dus zaak om de naam Cervantes aan Air Holland toe te voegen, zoals reeds opgenomen in de brief van de heer Van Amstel d.d. 24 februari 2000 (ingevoegd). Er rust op hem een zware verantwoordelijkheid terzake. Eén vogel in de lucht maakt nog geen lente, maar het is wel het begin van een wereldwijde onderneming. Met name wanneer het bedrijf geregeerd wordt vanuit de beginselen die door de Commissie Corporate Governance zijn vastgelegd. Dienaangaande lees ik vandaag. Commissaris moet van troon af. Olaf Smits van Waesberghe is een goede 'oude bekende' van mij. Ik ben ooit met hem in contact gebracht door mijn 'Number One Poppetje' herself. Dit bij de start van de Stichting Cervantes Benelux. Olaf heeft mij in contact gebracht met de heer Van Aalst, teneinde de start van de stichting mogelijk te maken. Hij heeft daartoe nog Hfl. 500,- tegoed, zodra de stichting over de benodigde financiële middelen beschikt. In 1992 heb ik nog een intensief onderhoud met hem gehad in ROTTERDAM. Het thema klankborden is daarbij uitgebreid aan de orde gekomen. Het betekent voor mij niet veel anders dan mondelinge informatie-overdracht. In dat verband heb ik in die voorliggende periode veel gratis informatie overgedragen. Een ander bedrijf dat in het fusieproces een belangrijke rol vervult is de jou bekende Start-organisatie. Vandaag hieromtrent het volgende bericht. Uitzendketen Start sluit 150 vestigingen. Dat neemt niet weg dat het een goede zaak is als dit bedrijf binnen Cervantes Recruitment & Selection wordt opgenomen. Wellicht kan jij daar met Jules Zwijnenburg nog eens een balletje over opwerpen. Mijn contacten met Top Start dateren al van 17 september 1989 (Nijmegen 45 jaar jaar bevrijd door Montgomery en de zijnen) tijdens de beurs Brabant Perspectief in 's-Hertogenbosch. Op die dag heb ik daar ook Yvonne van Rooy en Otto Von der Gablenz aan het werk gezien tijdens een forumdiscussie. Het was een historische bijeenkomst waarin de heer Von der Gablenz opmerkte: "De oostbloklanden kijken mee over de muur hoe zich de Europese Unie ontwikkelt". Die muur viel twee maanden later. Op mijn verjaardag. Op 26 september daaropvolgend heb ik in de vestiging van TopStart in de St. Jozefstraat 126 A te Tilburg gesproken met de heren Frits van der Assen (districtsmanager Noord-Brabant/Zeeland) en Frans Bonands (personeelsmanager P&O). Zij hebben mij in dat gesprek van de ontwikkeling van dat bedrijf in kennis gesteld, hetgeen heeft geleid tot een tweede onderhoud op 2 oktober 1989 met Paul Damoiseau, vestigingsmanager in Maastricht. Op 6 juni 1996 heb ik medewerkster Marjon Klop-van Hest op de vestiging aan de Canisiussingel van mijn businessplan in kennis gesteld. De volgende dag heeft zij mijn c.v. per fax ontvangen. Op 3 januari 1997 zond ik Jules Zwijnenburg het volgende faxbericht. Het hierop volgende faxbericht van mijn zijde dateert van 16 januari 1997. Mijn laatste faxbericht aan haar dateert van 7 februari 1997. Het betrof in die tijd mijn collega LEONORE THOLEN. Ik heb mevrouw Zwijnenburg in die tijd ook mijn mijn businessplan met volledige correspondentie overhandigd op haar kantoor aan de Sint Annastraat. Tot op heden heb ik hier echter nog geen reactie op ontvangen. Nadat ik mij in Utrecht had gevestigd heb ik haar toenmalige directeur, de heer S. Attema nog de volgende brief gestuurd: NIEUWE START. Ook op deze brief heb ik nog geen reactie ontvangen. Die verantwoordelijkheid berust dus thans bij de heer J. van Schaik. Aangaande de zogenaamde 'golden share' van de Spaanse regering heb ik Mieke Vermeulen gisteren laten weten dat ik bereid ben mijn handelsmerk in de Benelux te ruilen voor deze 'golden share' en 43,5% van de aandelen van de Nederlandse overheid in KPN. Dat vond zij een goed idee, hoewel zij - naar haar zeggen - geen verstand van aandelen heeft. Reden waarom zij haar partner kort daarop belde met de mededeling: "Ik ben nog even op stap met John Graaf Van der Heyden." Ik hoop dus dat de Hoge Raad van Adel die aanvraagprocedure thans heeft afgerond. Voor het systeem van flexwerken dient thans dus iets nieuws in de plaats te komen. Hierbij denk ik terug aan de rit die ik ooit met mijn Manager Benelux heb gemaakt van Enschede naar Maarn, na een bezoek aan mijn collega Dirk Tuin. Ik ken Dirk al vanaf ons beider sollicitatie bij de Stichting Leerplan Ontwikkeling te Enschede in de tijd dat ik in Nijmegen nog als onderwijzer voor de klas stond. Ik heb Peter Ottenhoff tijdens die rit mijn volledige vertrouwen gegeven. Op 17 februari van dit jaar heb ik op het internet gesurfd. Bij The Kings' Collector The archaeological travels of Jean Emile Humbert trof ik onder de EASD Board of Directors onder meer Léo Goldschmidt, Chairman Corporate Governance Committee Brussels University Belgium en Tjalling Halbertsma, Board Member Mees Pierson Netherlands. Alles draait dus om transparantie van beleid. Liefde is... ...samen dromen over ons nieuwe bedrijf. ¡Por Supuesto! VAN GAAL vertrekt vandaag bij Barcelona. Hij is welkom bij de opbouw van FC Cervantes de Madrid. Voor de prijs van de aandelen hoeft hij het niet te laten. Die kan hij - wellicht - zelf betalen. Gianni Rivera heeft zo ook eens ooit zijn eigen club AC Milan opgekocht. Atletico is inmiddels gedegradeerd. Dat is echter een uitdaging om dat bedrijf onder een nieuwe naam weer terug te brengen naar de Top. Volgend jaar hebben we ook een voetbalclub in het bedrijf, waarmede nieuw 'Content'. 18.10 Ik zag zojuist de beelden van de herdenkingsbijeenkomst in Enschede op de televisie, met mijn collega Marcel Reehuis nadrukkelijk in beeld. Ook heb ik de weekendeditie van de Telegraaf gekocht hier in het centrum. Ik lees hierin dat een van de eigenaren van S.E. Fireworks, W. Pater, zich gistermiddag heeft aangegeven bij justitie. Justitie verwacht volgens het bericht de andere directeur, R. Bakker, binnen enkele dagen te kunnen aanhouden. Pater is een bij uitstek Maarnse familienaam. Ik kan mij nog goed herinneren dat de kinderen bij Pater VUURWERK gingen kopen rond oud en nieuw. Als ik een bijdrage kan leveren aan de oplossing van dit probleem stel ik mijn c.v. en dagboek graag ter beschikking aan de Minister van Justitie. Winnie Sorgdrager komt immers ook uit Enschede. Dat geldt ook voor mijn goede vriend Ramón Soers in Miami. Ik wens echter wel naar behoren te worden gehonoreerd. Gerrit Zalm heeft mij immers al meer dan vijf jaar op de uitbetaling van mijn declaratie laten wachten. Ik zou uit de kas van de Stichting Cervantes Benelux ook wel een paar miljoen op gironummer 777 willen storten, maar dan dient de heer Zalm eerst aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Ik heb dus niet voor niets op 25 juni 1995 een slotdag georganiseerd onder het motto Help de Adel in het Zadel. Samen met Jan Wilzing en zijn echtgenote zijn wij toen nog langs het Suideras gereden in Vierakker en vervolgens door de Baron van der Heijdenlaan in Wichmond. Het Suideras is eigendom van jonkheer Carel van Nispen tot Sevenaer. Hij is een nazaat van Alexander Amandus Josephus baron van der Heijden. Onderstaand zijn stamboom. Ook de familie Schimmelpenninck van der Oye is aan de geschiedenis van De Engelenburg gerelateerd. Verder goed nieuws ten aanzien van de ontwikkeling van Cervantes Air Air Europa zet KLM onder druk voor 49%-belang. Het gemelde percentage komt mij bekend voor. Ik memoreer dienaangaande mijn faxbericht aan de Chairman of Harrods d.d. vrijdag 29 augustus 1997 om 18.30 Nederlandse tijd. Dienaangaande viel mij gisteravond op de boulevard tussen Torremolinos en Carihuela een blinde lotenverkoper op van ONCE. "¡Tengo el gordo para mañana!", riep hij luidkeels. "¡Tengo el número mil doscientas veinte y ocho! (1228)" 28 is in ieder geval het winnende nummer. Bij 'Alarmfase 1' uit mijn horoscoop van gisteren denk ik uiteraad ook aan bijgevoegd artikel Alarmfase in Nijmegen. De wedstrijd wordt morgen tussen 17.30 en 20.30 door SBS6 uitgezonden. Ik zal dan voor de buis gekluisterd zijn. Mochten de Nijmegenaren winnen, dan heb ik geen bezwaar tegen vuurwerk boven de Waal. At ease anything is possible. Hier dacht ik direct aan nadat de geboorte bekend was gemaakt van Leo, de jongste telg van Mi dear friend at 10 Downing Street. De naam is goed gekozen. Ik zal mijn petje dus weer opzetten van The Red Lion, in afwachting van mijn Purple Cap met nummer 492. Bij de 'rustig voortkabbelende' relatie denk ik aan het water van de Thames in de eerste week van augustus 1996 en de tekst 'Gently flows the river. Warm on a summer day. Carry me home, far, far away. Softly on a south wind where.... are flying high. Carry me home to the Summer Sky. Tell me where you came from, where are you going...etc. uit het lied Summer Dreaming van The New London Chorale.

Zo had de jongedame uit de omgeving van Aberdeen zich gisteravond in een sexy jurkje getooid. "You're looking stunning tonight", heb ik haar laten weten. "Oh, thank you very much", was daarop haar oprechte reactie. Die jongedames hebben over het algemeen maar één wens: mooi gevonden worden. Vandaar. De Stichting Beroepsgerichte Opleidingen heeft zijn tijd gehad. Het is los zand. De Stichting Cervantes Benelux is gericht op een keihard vastgesteld marktsegment, waarin mensen zonder affiniteit met het Spaans geen plaats zullen vinden. Zojuist heb ik ook LOUIS VAN GAAL op de televisie gezien: "Yo me voy. ¡Felicidades!" Keihard zette hij mijn nieuwe landgenoten op hun nummer. De Nederlandse voetballers weten nog niet wat ze gaan doen. Maar na EURO 2000 zie ik ze wel vertrekken naar FC Cervantes de Madrid. Al moeten ze dan een jaar een divisie lager spelen. Dat maakt niets uit voor de toekomstige Europese kampioenen. Liefde is... ...samen nagenieten. Dit plaatje doet mij denken aan de advertentie die ik in het kader van Valentijnsdag 1996 heb geplaatst met de tekst: "Wil de echte Dulcinea opstaan? Cervantes." Ik heb daar toen een prijsje voor gewonnen: twee bioscoopkaartjes voor een voorstelling in Den Haag. Hiervan heb ik er toen één naar mijn beoogde directeur gestuurd. Daar heeft ze toen niet op gereageerd. Ik heb haar mijn kaartje nadien dus ook maar opgestuurd. Zo kon ze zelf bepalen met wie zij op stap zou gaan. Mieke heb ik gisteren laten weten dat ik haar hetzelfde voorstel heb gedaan als aan Diana Spencer toen zij nog in leven was. "Ik vind ze helemaal niet mooi", zei Mieke. "Daar gaat het ook niet om. Ik kon altijd goed met haar overweg en uiteindelijk moet ons bedrijf van de grond. Dáár draait het om."

22 MEI 2000 ENGELS WEEKEND TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING IN NIJMEGEN