VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2011

WAARDE COLLEGAE

Nadat ik in verband met de beschamende vertoning in de Nederlandse TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL gisteren de televisie heb uitgezet heb ik mijn eigen BERICHTGEVING VAN GISTEREN opnieuw nagelopen. In mijn brief 13 APRIL 2010 EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ALEXANDER PECHTOLD VAN D66 ging de belangstelling vooral uit naar 17 JANUARI 1996 INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS VAN MIERLO VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Hierin verwijzend naar 14 DE FEBRERO DE 1996 SU CARTA DEL 12 DE FEBRERO DE 1996 DESTINADO A LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA HAYA. Ik hoop dat de afwezigheid van de huidige Nederlandse MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN erop duidt dat THANS eindelijk op legitieme basis aandacht aan deze zaak wordt geschonken. Zo ontving ik gisteren van D66 in een brochure met de titel HET BELANG VAN VISIEook een verzoek om de MR. HANS VAN MIERLO STICHTING te steunen. Dit is uitsluitend mogelijk zodra aan mijn verzoeken die ik aan HANS VAN MIERLO heb gericht in mijn brieven 12 JANUARI 1996: BELEIDSONTWIKKELING, 17 JANUARI 1996: INSTITUTO CERVANTES, 7 FEBRUARI 1996: SPAANSE PLANNEN TOT TUNNELAANLEG en 24 APRIL 1998: SAMENWERKINGSVOORSTEL is voldaan. In dit verband tref ik nu ook regelmatig de naam SUZANNE POLET aan. Zij is vermeld in BRIEVEN AAN DE VOLKSVERTEGENWOORDIGING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 7 MAY 1997 EDUCATION IS MY CORE BUSINESS IN BRITAIN, 14 MAY 1997 DECISION DAY, 24 MAY 1997 YOUR TRIP TO PAKISTAN, 9 JULY 1997 MESSAGE TO BO-RENT SUCCESSFUL PARTY, 17 JULY 1997 REQUEST FOR SPONSORING TO THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENTOLOGY, 22 JUNI 2002 NIEUWSBRIEF 004 EN 005, 23 JUNI 2002 NIEUWSBRIEF 005, 3 JULI 2002 BERICHT AAN DE DIRECTIE 003, 23 SEPTEMBER 2002 PRIVÉ EN ZAKELIJK, 24 OKTOBER 2002 VETO en 5 MAART 2006 VAN DER HEYDEN ALS STAATSMAN. Van het MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP ontving ik om 18:07

Werkprogramma 2012 Onderwijsraad
De Onderwijsraad adviseert kabinet en parlement over het beleid op het terrein van onderwijs. De advisering richt zich zowel op de hoofdlijnen van beleid op de langere termijn als op adviesvragen van strategische aard die op korte termijn om een antwoord vragen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt het
Werkprogramma 2012 mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Tweede kamer aan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Als Voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux hecht ik eraan dat de Onderwijsraad aanknopingspunten zoekt bij mijn brieven 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER MARJA VAN BIJSTERVELDT-VLIEGENTHART VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 31 MAART 2011 WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 18 JUNI 2011 BEZOEKVERSLAG 17 JUNI 2011 TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN en 18 JUNI 2011 GESPREK MET DE VOORZITTER VAN LEVENDE TALEN TER ATTENTIE VAN DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX. Binnen dit kader licht ik enkele relevante elementen uit dit werkprogramma:

Voor de samenleving is onderwijs van onschatbare waarde. Via onderwijs dragen we kennis en cultuur over van de ene generatie op de andere. Leraren vervullen daarin een sleutelrol. Zij zorgen dat leerlingen over een stevige kennisbasis beschikken om met succes een opleiding te volgen en een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt. Ook voor de sociale ontwikkeling van leerlingen zijn inspirerende en vakbekwame leraren onmisbaar. De kwaliteit van een samenleving staat of valt met mensen die bijdragen aan economische groei en innovatie; vakmensen, kenniswerkers en wetenschappers. En met mensen die op een kritisch-positieve manier bijdragen aan de sociale verbanden waar ze deel van uitmaken.

Onderwijs is niet voorbehouden aan de jeugd. Ook volwassenen hebben om velerlei reden behoefte zich verder te ontwikkelen. Vanuit een maatschappelijk perspectief is voortgezette scholing van de beroepsbevolking noodzakelijk om de internationale concurrentie het hoofd te kunnen bieden. De economische dynamiek en de dreigende krapte op de arbeidsmarkt vragen bovendien om mobiliteit en weerbaarheid van mensen.

De Onderwijsraad adviseert kabinet en parlement over het beleid op het terrein van onderwijs. De advisering richt zich zowel op de hoofdlijnen van beleid op de langere termijn als op adviesvragen van strategische aard die op korte termijn om een antwoord vragen. De adviezen van de raad kenmerken zich alle door een stevige wetenschappelijke basis. Tevens is er een vanzelfsprekende aandacht voor internationale ontwikkelingen en wordt waar mogelijk een multidisciplinaire benadering gehanteerd. Daarnaast heeft de raad een scherp oog voor de implementatie van beleid. De adviezen komen tot stand in interactie met direct betrokkenen bij het onderwijs; met bestuurders, schoolleiders, leraren, studenten en leerlingen.

In het regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid van het kabinet-Rutte wordt de focus gelegd op het realiseren van de ambitie van Nederland om te behoren tot de top/vijf van kenniseconomieën. De basis voor de kenniseconomie wordt in elk deel van het onderwijs in orde gebracht, zo stelt het regeerakkoord. Het Werkprogramma 2012 is ondersteunend voor het beleid van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). In de Kennisagenda OCW worden vier strategische uitdagingen geformuleerd.


· Hoe kan het talent van zowel meisjes als jongens, mannen als vrouwen, in het onderwijs en de wetenschap maximaal worden herkend en benut?
· Welke eisen stelt de arbeidsmarkt in de toekomstige kennissamenleving en hoe kan het onderwijs daar optimaal op voorbereiden?
· Hoe leveren onderwijs, cultuur en media en wetenschap een effectieve bijdrage aan de vorming en emancipatie van kinderen en jongvolwassenen?
· Hoe kan de overheid effectief sturen en voorwaarden creëren zodat instellingen in onderwijs, cultuur en wetenschap kunnen excelleren en tegemoet kunnen komen aan maatschappelijke eisen?


In het regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid van het kabinet-Rutte wordt de focus gelegd op het realiseren van de ambitie van Nederland om te behoren tot de top/vijf van kenniseconomieën. De basis voor de kenniseconomie wordt in elk deel van het onderwijs in orde gebracht, zo stelt het regeerakkoord. Kernpunten uit dit akkoord op het gebied van onderwijs zijn:

· de kerntaak, het geven van goed onderwijs, staat centraal; ruimte voor vakmanschap om te komen tot excellent onderwijs;
· toewerken naar een absolute kwaliteitsnorm waarbij de toegevoegde waarde zwaar weegt; de basis op orde, de lat omhoog; en
· betere benutting van gebouwen, infrastructuur en faciliteiten in het onderwijs in weekeinden en vakanties ten behoeve van activiteiten in het kader van een leven lang leren.

In verschillende beleidsdocumenten hebben de bewindslieden deze kernpunten per onderwijssector nader uitgewerkt. De programmalijnen van de Onderwijsraad voor de komende jaren sluiten aan op de noodzaak de kwaliteit en effectiviteit van ons onderwijs verder te verbeteren, mede in het licht van de doelstelling te behoren tot de top vijf van kenniseconomieën. De programmalijnen zijn:

· onderwijs en de kenniseconomie;
· kernfuncties van het onderwijs;
· leraren; en
· bestuur en organisatie.

De in het werkprogramma van de Onderwijsraad opgenomen adviesonderwerpen zijn afkomstig van de bewindslieden van OCW (Krimp en groei, Burgerschap en sociale integratie, Cultuureducatie, en Naar een nieuw evenwicht tussen overheid, onderwijsinstellingen en burger) en van de Tweede Kamer (Werk maken van een leven lang leren en Macrodoelmatigheid van mbo en hbo). Daarnaast gaat de raad enkele verkenningen uitvoeren die van belang zijn voor het onderwijs.

Het voert te ver om dit uitstekende werkprogramma in zijn geheel over te nemen. Maar ik acht dit beleidsstuk zeer geschikt om te worden gekoppeld aan het Beleidsplan INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Naar mijn inzichten ligt hier een belangrijke taak weggelegd voor de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND en de sectie Spaans van de VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN.

Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de statistiek van vandaag. Gisteren 2319 bezoeken. Ik heb gisteravond wederom naar OVERSPEL gekeken en AFLEVERING 2 van TOPMANAGER GEZOCHT. Het speelde zich deze keer wederom af op bekend terrein in AMSTERDAM. Rond het Leidseplein. Daarbij moet ik denken aan de gesprekken die ik daar in het Lido heb gevoerd met de heer Gert-Jan Luyendijk van WickerWork. Hij is vermeld in 27 AUGUSTUS 1993 LIESBETH HALBERTSMA TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 12 OKTOBER 1993 UITNODIGING STIENS, 14 FEBRUARI 1994 VALENTIJNSDAG 1994 TWEE JAAR NA PARIJS, 5 AUGUSTUS 1994 THE TIMES THEY ARE A-CHANGING, 22 MEI 1998 ROLLS ROYCE SILVER SERAPH, 1 AUGUSTUS 1998 CANDLE IN THE WIND, 14 OKTOBER 2000 DE GROTE SPRONG, 6 JUNI 2002 DAGBOEK 004, 31 JANUARI 2004 MARKTONDERZOEK, 21 FEBRUARI 2005 EUROPEES REFERENDUM, 15 SEPTEMBER 2006 BIJ JOUW VIJFTIGSTE VERJAARDAG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 4 SEPTEMBER 2008 JIJ BENT DE ZIN VAN MIJN LEVEN, 27 MEI 2010 PENSIOENREGELING EN JAN PETER BALKENENDE, 28 MEI 2010 VERBLIJF IN AMSTERDAM, MAANDAG 12 JULI 2010 EEN HISTORISCHE ONTMOETING - UN ENCUENTRO HISTORICO. En WickerWork naast de hierboven vermelde documenten tevens in 5 JANUARI 1992 WICKER WORK, 3 FEBRUARI 1992 OPERATIE SPIDER, 5 FEBRUARI 1992 BESTUURSVERGADERING WICKERWORK, 30 APRIL 1992 THE SELFFULFILLING PROPHECY, 21 JULI 1993 REACTIE OP DE BRIEF VAN 15 JULI 1993 TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 12 DECEMBER 1993 DE LANGSTE BRIEF VAN HET JAAR 1993 TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 23 NOVEMBER 1994 HET NIJMEEGS LYCEUM EN DE PROBLEMEN VAN AMSTERDAM, 4 DECEMBER 1994 DE NIEUWE VRIJHEID MET ONTVANGST DOOR DE BURGEMEESTER VAN MAARN, 23 DECEMBER 1994 VAN MALAFIDE NAAR BONAFIDE ASPIRATIES, 21 DECEMBER 1998 NEW YEARS EVE, 28 DECEMBER 1998 KERSTMIS 1998, 24 DECEMBER 1999 EEUWAFSLUITING, 29 MAART 2001 BIG CITY, 5 JUNI 2002 VERSCHULDIGDE BETALINGEN EN VERREKENINGEN, 19 JUNI 2002 BOEK 010 VERKOCHT AAN ROB DE VRIES-STADELAAR UIT SNEEK IN FRIESLAND, 21 FEBRUARI 2005 EUROPEES REFERENDUM, 3 APRIL 2005 850.000 EURO TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA DRS E.H. HALBERTSMA, 22 SEPTEMBER 2005 BORIS DITTRICH, FRANK DE GRAVE EN GIJS VAN AMSTEL, 15 APRIL 2006 1992 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, DEADLINE 28 MAART 2008 en TWEEDE PINKSTERDAG 13 JUNI 2011 PARIJS IN BEELD. In Management en Organisatieontwikkeling valt of staat alles met persoonlijke relaties. Vandaar dat ik ze thans meer en meer in mijn verslagen zal vermelden. Daar is de Telegraaf - of eerder het weekblad PRIVÉ - ook al mee begonnen in het artikel 'Beste vriend prins William tuigt soldaat af' "AMSTERDAM - Een grote rel in Groot-Brittannië. Majoor Nicholas van Cutsem, één van de beste vrienden van prins William, zou tijdens een oefening een zweep hebben stukgeslagen op een soldaat." De naam VAN CUTSEM treffen WIJ in dit verband ook aan in BANK CERVANTES BENELUX, 3 APRIL 1997 THE 22 OF APRIL 1992, 4 APRIL 1997 OUDE BEMINDEN, 10 NOVEMBER 1998 PRINS FILIP, 26 SEPTEMBER 1999 NEW YORK... NEW YORK!, 27 SEPTEMBER 1999 VAN CUTSEM, 4 JUNI 2005 VAN HISTORISCHE IMPORTANTIE, 6 JUNI 2005 NEDERLAND-BELGIË, 13 JUNI 2005 HARPMUZIEK, 19 JUNI 2005 THE LION AND THE UNICORN, 20 JUNI 2005 EMILIE VAN CUTSEM, 25 AUGUSTUS 2005 CERVANTESKRING TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN, 25 AUGUSTUS 2005 BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 6 AUGUSTUS 2006 THAMES TELEVISION, 10 OKTOBER 2006 ALLE BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL TOT 10 OKTOBER 2006, 14 JULI 2007 HOTEL CERVANTES GERENOVEERD, DEADLINE 28 MAART 2008, 16 SEPTEMBER 2008 TERUG IN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF EN PRINSJESDAG 2008, 11 MAART 2010 VOORTBOUWEN OP GEZAMENLIJKE ERVARING VANUIT HILVERSUM, 11 MAART 2010 DEADLINE 28 MAART 2010 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 22 MEI 2010 232 LEIDEN, 21 SEPTEMBER 2010 DE OMSLAG, 2 MEI 2011 BEZOEK AAN GROUW IN FRIESLAND; NEUZEN IN DE WIND EN CANDLE IN THE WIND en DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011 PRINSJESDAG 2011 EN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM beste MAAGD: Zet belangrijke zaken op papier; verbale toezeggingen kunnen vergeten worden. Bewaar aankoopbonnen en rekeningen. Aanvaard de hulp van familie bij een huiselijk project. Een ontmoeting kan een vroegere vriendschap doen herleven. Dat denk ik ook. SCHORPIOEN: Een BRAINSTORM levert goede ideeën op en zuivert de lucht als er spanningen zijn. Kom er meteen mee voor de draad als u iets wilt weten. Een onverwachte meevaller kan uw deel worden. Span u in om uw omgeving schoner en veiliger te maken. Dat heb ik in Nijmegen al eerder gedaan middels OPERATIE HEIDEBEZEM. Hierdoor heeft de stad het predikaat DE SCHOONSTE STAD VAN NEDERLAND gekregen.

Na een bezoek te hebben gebracht aan het ANWB-kantoor en het SPORTS PALACE in Nijmegen constateer ik buitengewone belangstelling voor 12 JANUARI 1996 BELEIDSONTWIKKELING TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS VAN MIERLO VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. OPRAH WINFREY had vanavond zelfs BARACK OBAMA en zijn echtgenote in haar programma. De ANWB is vermeld in CERVANTES BUSINESS CONSULTANCY (NEDERLANDS), 2 SEPTEMBER 1994 HET STADSHART VAN ZOETERMEER, 13 MEI 1998 ROODKAPJE, 13 MEI 1998 LEIDERSCHAP TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA RUUD VAN DER ZALM VAN DE BAAK TE NOORDWIJK, 14 MEI 1998 KOK AU VIN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK, 19 MEI 1998 CREATIVITEIT TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK, 19 MEI 1998 HETE KOHLE, 3 JUNI 1998 VERANDERINGEN, 4 JUNI 1998 GELOVEN, 7 JUNI 1998 BINGO, 12 JUNI 1998 BOEMELTREIN, EVENEENS TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 13 JUNI 1998 INTUÏTIE, 16 JUNI 1998 WERELDKAMPIOENSCHAP, 20 JUNI 1998 SLOTDAG, 9 APRIL 1999 BRAINSTORM, 5 JUNI 1999 DIPLOMATIE, 5 JUNI 1998 REISPROGRAMMA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 20 JUNI 1999 GOD SAVE THE QUEEN,

17 JUNI 1998 STARTER VAN HET JAAR, 17 JUNI 1998 CONSTATER UNE RESSEMBLANCE, 17 JUNI 1998 ROUTEBESCHRIJVING NOORDWIJK, 28 OKTOBER 1999 DE KROONPRINS CONNECTIE, 3 JULI 2000 DE RODE DRAAD TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN, 5 JULI 2000 OP ÉÉN LIJN, 7 JULI 2000 ELIZABETH, 7 JULI 2000 BUILDING BRIDGES, 14 JULI 2000 QUATORZE JUILLET TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF, 7 SEPTEMBER 2000 HOTELES CERVANTES, 8 SEPTEMBER 2000 ANWB TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING IN NIJMEGEN, 27 SEPTEMBER 2000 HEYDENS KARWEI, 7 NOVEMBER 2000 SCHOT IN DE ROOS, 24 JUNI 2002 NIEUWSBRIEF 006 INZAKE DON QUIJOTE EN STUDY TRAVEL, 16 OKTOBER 2002 PUINRUIMEN EN HERSTARTEN TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN, 26 JUNI 2002 NIEUWSBRIEF 008, 4 FEBRUARI 2003 CERVANTES GAME, 18 MAART 2003 BEVESTIGING AFSPRAAK 14 APRIL 2003 , 15 MEI 2003 GIBRALTAR, THE ROCK, 21 APRIL 2004 ZUIDENWIND, 10 MAART 2005 1992 BENELUX CERVANTES VICTORIA, 25 AUGUSTUS 2005 CERVANTESKRING TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN, 10 SEPTEMBER 2005 BRANTSEN VAN DER ZYP, 4 DECEMBER 2005 SAMEN AAN DE SLAG, 22 DECEMBER 2005 MARJOLEIN BARTELDS EN YOYO OLIVIER, 4 APRIL 2006 EMMA SOPHIE LOUISE, 25 APRIL 2006 LUXEMBURGS STAATSBEZOEK AAN NEDERLAND, 22 MEI 2006 DE GLAZEN BOL, 26 MEI 2006 OPNIEUW CEES VAN LEDE, 1 OKTOBER 2006 BOZO, 19 DECEMBER 2006 DRIJVENDE KRACHTEN, 7 JULI 2007 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE DÍAS QUE NO NOS VEMOS, 26 NOVEMBER 2007 AFSCHRIFT EN TOP 30 VAN 72 LANDEN, 27 NOVEMBER 2007 HERSTEL VAN VERBINDINGEN, 28 JANUARI 2008 VAN MADRID NAAR BUENOS AIRES TER ATTENTIE VAN HALBERTSMA BUSINESS CONSULTANCY, 12 JUNI 2009 PETER OTTENHOFF, 7 OKTOBER 2009 MANTELPAKJE, 15 DECEMBER 2009 OUDE EN NIEUWE SPELERS, 16 FEBRUARI 2010 START VAN DE NIEUWE ONTWIKKELINGSFASE VANAF 14 FEBRUARI 2010, 11 MAART 2010 VOORTBOUWEN OP GEZAMENLIJKE ERVARING VANUIT HILVERSUM, 11 MAART 2010 DEADLINE 28 MAART 2010 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, ZONDAG 6 JUNI 2010 VAN ZANDVOORT TOT NOORDWIJK, MAANDAG 20 JUNI 2011 SAUNA DE HEUVELRUG EN DE LIONS en DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011 EEN PRINSHEERLIJK RITJE. 21:18 Het laatste nieuws van BLAUW BLOED: DOCHTER MARGARITA GEDOOPT.

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2011 AANSLUITING OP FACEBOOK