DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011

WAARDE COLLEGAE

Gisteravond was er op deze website speciale belangstelling voor 30 OKTOBER 1994 UW ENQUÈTE ACTIVITEITENCODE D.D. 28 OKTOBER 1994 M.B.T. S211928 TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM, 14 MEI 1998 NIEUWE START TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF en 8 APRIL 1998 HOOG OPGELEIDE WERKZOEKENDEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT. En vandaag gaat de aandacht uit naar mijn BERICHTGEVING AAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOORDINATOR DRS. P. OTTENHOFF. Het is weer PRINSJESDAG. Hierin zijn verschillende in mijn beleidsplan vermelde 'POPPETJES' in beeld gekomen. Dit is mijn verslag.

12:36 Begin van de uitzending van PRINSJESDAG. Het commentaar komt dit jaar van ASTRID KERSSEBOOM.

De politie heeft speciale veiligheidsmaatregelen genomen. Vanzelfsprekend doet mij dit denken aan OPERATIE HEIDEBEZEM. Ook FERRY MINGELEN geeft vanzelfsprekend zijn commentaar. Ik heb hem voor het eerst gesproken tijdens het congres van D66 als vermeld in 19 APRIL 2010 DE GROENE LOPER. Dat geldt ook voor DOMINIQUE VAN DER HEYDE.

De rol van de toekomstige koning wordt weer ter discussie gesteld. THOM DE GRAAF geeft in dit verband opnieuw acte de présence. Van ALEXANDER PECHTOLD ontving ik een aardige link. 12:45 De gasten komen de Ridderzaal binnen. Te beginnen met BORIS VAN DER HAM. Cavalerist van Boreel HEIN VAN RIJCKEVORSSEL is vandaag de projectleider van PRINSJESDAG.

Dat doet mij deugd. Naar zijn zeggen zijn er 850 ceremoniële tenuën naar Den Haag gebracht. Rob Morsink neemt ook deel aan de ceremonie. Wellicht familie van HENK. 12:50 PALEIS NOORDEINDE. Persoonlijke bekenden (direct of indirect) in de Ridderzaal zijn ELCO BRINKMAN, JAN KAMMINGA, GENERAAL OPPERBEVELHEBBER PETER VAN UHM, OUD-MINISTER VAN JUSTITIE FRITS KORTHALS ALTES van NAUTA-DUTILH en MARTINE VAN LOON DE LA BOUCHÈRE. In de gala-glasberline nemen plaats PRINSES MARGRIET, PROF.MR PIETER VAN VOLLENHOVEN, PRINS CONSTANTIJN en LAURENTIEN. 13:00 Aankomst GOUDEN KOETS bij PALEIS NOORDEINDE en het spelen van het WILHELMUS. HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX, PRINS WILLEM-ALEXANDER en PRINSES MÁXIMA betreden de gouden koets. De rijtoer begint. Langs het standbeeld van WILLEM DE ZWIJGER als afgebeeld op 29 NOVEMBER 1997 DE STENEN TAFEL. De stoet rijdt via het Korte en Lange Voorhout. Het Cavalerie Ere-Escorte vergezelt de Gouden Koets. 13:05 De Gouden Koets rijdt thans over het Lange Voorhout. Het zijn prachtige beelden die mij in gedachten terugbrengen naar PRINSJESDAG 1996. De Gouden Koets wordt gevolgd door het Cavalerie Ere-escorte, dat inmiddels uit goede vrienden bestaat. Op 10 OKTOBER 2010 zijn de Nederlandse Antillen ontmanteld. Volgens Astrid Kersseboom brengen KONINGIN BEATRIX, WILLEM-ALEXANDER en MÁXIMA dit jaar een bezoek aan de zes eilanden. MÁXIMA heeft het vreselijk naar haar zin in de koets en wuift vrolijk naar het vaderlandse publiek, dat in groten getale is opgekomen. 13:13 PIETER VAN VOLLENHOVEN en PRINSES MARGRIET stappen als eersten uit bij de Ridderzaal. Gevolgd door CONSTANTIJN en LAURENTIEN.13:15 De marinierskapel speelt het WILHELMUS. Alles veloopt perfect volgens PROTOCOL. Ik zie de volgende ministers. MARK RUTTE, HANS HILLEN, IVO OPSTELTEN, MAXIME VERHAGEN, JAN KEES DE JAGER, PIET HEIN DONNER en MARJA VAN BIJSTERVELDT. De MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN ontbreekt. 13:20 De TROONREDE.

De volgende passages passen binnen mijn uitgangspunten van beleid: "Onze economie en arbeidsmarkt hebben veerkracht laten zien. Daaruit mogen we vertrouwen putten voor de toekomst. Vanuit de ambitie om de toekomstige welvaart zeker te stellen, staat de regering een aanpak voor ogen die gebaseerd is op twee met elkaar samenhangende keuzen: gezonde overheidsfinanciën en versterking van het economisch groeivermogen. De regering is er echter evenzeer van doordrongen dat een solide begroting hand in hand moet gaan met hervormingen die het groeivermogen van de Nederlandse economie versterken. Vanuit deze visie wil de regering de problemen van vandaag aanpakken en de kansen voor morgen creëren. Dat doet zij in de vaste overtuiging dat de kracht van Nederland zit in de ruim 16 miljoen inwoners die ons land telt. Daarbij hoort een kleine en krachtige overheid, die burgers en bedrijven meer ruimte geeft. Een overheid die individuen in staat stelt zich te ontwikkelen, draagt bij aan maatschappelijke samenhang. Het uitgangspunt van de regering is dat mensen niet gebaat zijn bij afhankelijkheid. Zij voert daarom een beleid dat financiële zelfstandigheid en maatschappelijke betrokkenheid stimuleert. De kleine en krachtige overheid die de regering voor ogen staat, is van wezenlijk belang voor de versterking van het groeivermogen van Nederland. Bij een samenleving die mensen en bedrijven stimuleert in beweging te komen en het beste uit zichzelf te halen, past immers niet een overheid die in de weg loopt, maar een overheid die de weg baant. Dit gebeurt bijvoorbeeld door ondernemerschap en wetenschap actief bij elkaar te brengen in tien topsectoren, die een uitstekende uitgangspositie hebben op de wereldmarkt.

Een goed werkende interne Europese markt en een stabiele euro zijn essentieel voor de economische doelstellingen van het regeringsbeleid. Bovendien moeten mensen kunnen vertrouwen op de waarde van hun spaargeld en pensioenen. Om die reden heeft de overheid de afgelopen jaren noodgedwongen fors geïnvesteerd in de stabiliteit van het Nederlandse bank- en verzekeringswezen. Nu vraagt de regering van deze sector een bijdrage in de vorm van een bankenbelasting vanaf 2012. Het spreekt vanzelf dat toekomstige economische groei nauw verbonden is met ons vermogen om te blijven leren. Goed onderwijs is fundamenteel voor de concurrentiekracht van ons land en geeft mensen de kans hun talenten te ontplooien. De regering wil daarom de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. In het primair en voortgezet onderwijs worden docenten en leerlingen gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen en tot hogere prestaties te komen. Met dat doel worden de eisen aan de opleiding van docenten aangescherpt en worden leerlingen getoetst op basis van landelijk geldende normen. Om goed functioneren extra te kunnen belonen, moeten de resultaten van scholen en docenten inzichtelijk zijn. Docenten dienen zich bovenal te kunnen richten op lesgeven in hun vakgebied. De regering doet hiervoor voorstellen. Goed onderwijs is cruciaal voor de kracht van onze samenleving. De regering is zich ervan bewust dat hier voor de overheid een kerntaak ligt. Dat geldt eveneens voor voorzieningen als veiligheid, zorg en sociale zekerheid. Ook op deze terreinen zijn structuurversterkingen nodig. Veiligheid is bij uitstek een maatschappelijke basisbehoefte. De vorming van een nationale politie is nodig om krachtiger op te kunnen treden tegen criminaliteit. Ook de georganiseerde misdaad wordt harder aangepakt, waarbij het accent ligt op de bestrijding van mensenhandel, drugscriminaliteit en witwassen. De positie van slachtoffers verbetert, onder meer door het mogelijk te maken dat in een vroeg stadium beslag kan worden gelegd op eigendom van verdachten met het oog op schadevergoeding. De regering is zich zeer bewust van het open karakter van de Nederlandse economie. De toenemende internationale verwevenheid tussen mensen en landen en de verschuivingen in de mondiale verhoudingen vragen om een actieve opstelling in de wereld. De economische belangen van ons land zijn wereldwijd zeer groot. De regering wil daar in de volle breedte van het buitenlands beleid een sterker accent op leggen. Dat doet zij bijvoorbeeld door economische diplomatie te stimuleren en in het kader van ontwikkelingssamenwerking meer oog te hebben voor de kansen van ons bedrijfsleven. De groeiende economische en maatschappelijke onzekerheden stellen ons incasseringsvermogen op de proef. Toch is er reden voor optimisme, want de uitgangspositie van ons land is en blijft relatief goed. De maatregelen die de regering presenteert, zijn erop gericht onze welvaart zeker te stellen. De regering doet een appèl op iedereen hieraan een bijdrage te leveren. Een appèl om in deze moeilijke periode met elkaar te bouwen aan een sterkere samenleving en een sterkere economie, in de beste tradities van ons land."

Van links naar rechts PRINSES MARGRIET, PRINSES LAURENTIEN, PRINS CONSTANTIJN en PRINSES MÁXIMA.

Van links naar rechts JAN KEES DE JAGER (FINANCIËN), MARJA VAN BIJSTERVELDT (ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP), PIET HEIN DONNER (BINNENLANDSE ZAKEN en KONINKRIJKSRELATIES), IVO OPSTELTEN (VEILIGHEID EN JUSTITIE), MAXIME VERHAGEN ( ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE) en MARK RUTTE (MINISTER-PRESIDENT en ALGEMENE ZAKEN).

Van links naar rechts PRINS CONSTANTIJN, PRINSES MÁXIMA en PRINS WILLEM-ALEXANDER.

HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX en ADJUDANT-GENERAAL HENK MORSINK

Van links naar rechts PROF.MR PIETER VAN VOLLENHOVEN, PRINSES MARGRIET, PRINSES LAURENTIEN, PRINS CONSTANTIJN en PRINSES MÁXIMA.

PROF.MR PIETER VAN VOLLENHOVEN en PRINSES MARGRIET.

Van links naar rechts PROF.MR PIETER VAN VOLLENHOVEN, PRINSES MARGRIET, PRINSES LAURENTIEN, PRINS CONSTANTIJN, PRINSES MÁXIMA en KROONPRINS WILLEM-ALEXANDER.

Van links naar rechts JAN KEES DE JAGER (FINANCIËN), MARJA VAN BIJSTERVELDT (ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP), PIET HEIN DONNER (BINNENLANDSE ZAKEN en KONINKRIJKSRELATIES), IVO OPSTELTEN (VEILIGHEID EN JUSTITIE), MAXIME VERHAGEN ( ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE) en MARK RUTTE (MINISTER-PRESIDENT en ALGEMENE ZAKEN).

13:50 HARE MAJESTEIT DE KONINGIN verlaat THANS de Ridderzaal.

Gevolgd door het ERE-ESCORTE DER CAVALERIE.

Zij toont zich wederom zeer zichtbaar verheugd. Na Haar KROON OP HET WERK.

De KONINKLIJKE FAMILIE verplaatst zich THANS wederom naar PALEIS NOORDEINDE voor de traditionele balkonscene.

Van links naar rechts PRINSES MARGRIET, KONINGIN BEATRIX, PRINSES MÁXIMA, PRINS WILLEM-ALEXANDER en PROF.MR PIETER VAN VOLLENHOVEN.

En nu het hele gezelschap. Van links naar rechts PROF.MR PIETER VAN VOLLENHOVEN, PRINSES MARGRIET, KONINGIN BEATRIX, PRINSES MÁXIMA, PRINS WILLEM-ALEXANDER, PRINSES LAURENTIEN en PRINS CONSTANTIJN.

NO LLORES POR MI ARGENTINA

Na dit glorieuze optreden van ONZE KONINKLIJKE FAMILIE doet onze goede vriend THOM DE GRAAF wederom verwoede pogingen om de taken van ONZE MAJESTEIT in DE NEDERLANDSE REGERING geheel in handen te geven van DE ONDERKONING.

Voor de volledigheid geef ik ook een opsomming van alle documenten waarin PRINSJESDAG is vermeld, t.w. CERVANTES TELECOM (PLAN DE EMPRESA), CERVANTES TELECOM (NEDERLANDS), 16 AUGUSTUS 1996 EEN AVOND AAN ZEE TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF, 18 AUGUSTUS 1996 MAGNIFICARE TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 10 SEPTEMBER 1996 OVERWEGINGEN INZAKE STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN, 11 SEPTEMBER 1996 A NEW START TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK, 13 SEPTEMBER 1996 AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 16 SEPTEMBER 1996 HET JUISTE EFFECT, 18 SEPTEMBER PRINSJESDAG 1996 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, BRIEF VAN 11 SEPTEMBER 1996 AAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST, 12 OKTOBER 1996 DANK AAN LIESBETH HALBERTSMA, 15 DECEMBER 1996 UW KENMERK F586.96 TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE, 20 MARCH 1997 GREEN LIGHT, 26 JULI 1997 ONTVANGSTBEVESTIGING AAN DE RIJKSVOORLICHTINGSDIENST, 28 AUGUSTUS 1997 VERJAARDAG TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 16 SEPTEMBER 1997 CANDLE IN THE WIND, 19 OKTOBER 1997 DE TOUWTJES AAN ELKAAR TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 3 NOVEMBER 1997 CERVANTES ENTERPRISES IN BRUSSEL, 15 NOVEMBER 1997 MIJN ZESDE ROOS, 29 DECEMBER 1997 ELIZABETH, 13 JANUARI 1998 LOVE LETTERS IN THE SAND, 8 FEBRUARI 1998 DE DROOM, 3 MAART 1998 ZEVEN PEPERMUNTJES, 27 MAART 1998 IRISH BAR HARP, 7 APRIL 1998 OLA, 26 APRIL 1998 WARWICK, 28 APRIL 1998 LICHT OP ROOD, ORANJE EN PAARS, 10 MEI 1998 WEDEROPBOUW TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 28 MEI 1998 MISSIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 2 JUNI 1998 DE VIJFDE ROOS, 12 JUNI 1998 BOEMELTREIN, EVENEENS TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 27 JUNI 1998 FRANSE WEKEN, 16 JULI 1998 KAAGWEEK, 8 JULI 1998 HISTORISCHE DAG, 31 JULI 1998 BAAK À LA CARTE, 7 AUGUSTUS 1998 SCHOTLAND, 7 AUGUSTUS 1998 SCHIPHOL PROJECT II TER ATTENTIE VAN MEVROUW SYLVIA TÓTH, 12 AUGUSTUS 1998 SAMENWONEN, 14 AUGUSTUS 1998 NOUS MAINTIENDRONS (2) WIJ ZULLEN HANDHAVEN, 28 AUGUSTUS 1998 D-DAY DOMINO, 10 SEPTEMBER 1998 VIS SCHOONMAKEN TER ATTENTIE VAN DRS. PETER OTTENHOFF, 11 SEPTEMBER 1998 CAESAR, 14 SEPTEMBER 1998 CHRISTINA, 15 SEPTEMBER PRINSJESDAG 1998, 24 SEPTEMBER 1998 FAMILIEBERICHTEN, 13 OKTOBER 1998 MONDRIAAN TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 12 NOVEMBER 1998 SCHITTERING VAN SPANJE TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 16 NOVEMBER 1998 FAITHFUL HOUND, 18 NOVEMBER 1998 JOHN TALEN, 25 NOVEMBER 1998 SLEUTEL NUMMER 14, 2 DECEMBER 1998 GEBELGD, 15 DECEMBER 1998 GEROOKTE ZALM TER ATTENTIE VAN DE PRESIDENT VAN DE RECHTBANK TE AMSTERDAM, 17 DECEMBER 1998 DESERT FOX, 20 DECEMBER 1998 VORSTELIJKE ZAKEN, 23 DECEMBER 1998 ONTBIJTMUZIEK, 29 DECEMBER 1998 MAHLER, 3 FEBRUARI 1999 BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, 6 APRIL 1999 DE PAARSE STROPDAS, 10 APRIL 1999 FAVORIETE JURK, 21 MEI 1999 EUROPESE PARTIJ, 13 JULI 1999 SCHOONOUDERS, 15 JULI 1999 ZALM TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 25 JULI 1999 HEYDANUS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 1 AUGUSTUS 1999 ORGANISEREN VAN HET KAPITAAL VAN DE TOEKOMST, 12 AUGUSTUS 1999 GOLFSLAG, 16 AUGUSTUS 1999 DECLARITIS, 26 AUGUSTUS 1999 DE HERTOGIN VAN NEERBOSCH OOST, 1 SEPTEMBER 1999 VALKHOFNIEUWS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 16 SEPTEMBER 1999 SAMEN FIETSEN, 20 SEPTEMBER 1999 DE REIS VAN DE FENIX, 21 SEPTEMBER 1999 PRINSJESDAG 1999, 27 SEPTEMBER 1999 VAN CUTSEM, 29 SEPTEMBER 1999 OP WEG NAAR KERST, 30 SEPTEMBER 1999 INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET OPENBAAR BESTUUR...., 2 OKTOBER 1999 MERITOCRATIE, 11 OKTOBER 1999 ROOS, 24 OKTOBER 1999 GLAASJE WATER, 24 OKTOBER 1999 JAARVERGADERING 1999 VAN DE VERENIGING OFFICIEREN CAVALERIE, 27 OKTOBER 1999 GESPREK MET DE HEER CASAUBON - DIRECTEUR HOTEL CERVANTES TE TORREMOLINOS, 17 NOVEMBER 1999 SAMEN WANDELEN, 14 DECEMBER 1999 TERUG VAN BIJNA WEGGEWEEST, 17 FEBRUARI 2000 BUILDING THE HOLDING X, 7 APRIL 2000 GEBED ZONDER VAN DEN ENDE, 19 APRIL 2000 DE HARP, 14 JUNI 2000 EL HOLANDÉS ERRANTE, 14 JULI 2000 QUATORZE JUILLET TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF, 24 JULI 2000 OVERHEIDSMANAGER VAN HET JAAR, 27 AUGUSTUS 2000 PLUS INTEGRATION, 15 SEPTEMBER 2000 DE OOIEVAAR, 19 SEPTEMBER 2000 TWEEDE GOUDEN EEUW TER ATTENTIE VAN DE HEER HERMAN DE KONING IN NIJMEGEN, 20 SEPTEMBER 2000 BEGROTINGSDEBATTEN 2000, 19 NOVEMBER 2000 NEW HOPE, 25 NOVEMBER 2000 MORADO, 7 DECEMBER 2000 DÍA DE LA CONSTITUCIÓN, 9 DECEMBER 2000 DIA DE LA CONCEPCIÓN, 15 MAART 2001 WASSENAAR, WASSENAAR, WASSENAAR, 29 JUNI 2001 FAMILIEHUIS DIANA OPEN, ZONDAG 22 JULI 2001 VAN TORREMOLINOS TOT CÁCERES, 30 AUGUSTUS 2001 BIJ THE FIFTH ANNIVERSARY OF THE FIRST ENGAGEMENT AFTER MY DIVORCE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIN KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 17 OKTOBER 2001 SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 23 OKTOBER 2001 26 OKTOBERBORREL TER ATTENTIE VAN DIRECTIESECRETARESSE KARIN DE WINTER VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN, 10 JANUARI 2002 MIJN DECLARABELE DAADWERKELIJKE ONTWIKKELINGSKOSTEN, 10 JANUARI 2002 OVERNAME GELREDOME, 15 FEBRUARI 2002 HET ELFDE GEBOD, 27 FEBRUARI 2002 AANSLAG 681.87.038.H.96 TER ATTENTIE VAN DE BELASTINGDIENST/PARTICULIEREN/ONDERNEMINGEN BUITENLAND TE HEERLEN, 10 MAART 2002 FC CERVANTES ARNHEM (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER R.R. VAN SPIERENBURG IN WIJCHEN, 30 APRIL 2002 KONINGINNENDAG IN HOOGEVEEN EN MEPPEL, 12 JULI 2002 EEN VERHAAL UIT CYPRUS , 17 JULI 2002 EEN NIEUWE REGERING, 12 SEPTEMBER 2002 REMINDER TER ATTENTIE VAN DE HEER PAUL VAN SLIEDRECHT, 16 SEPTEMBER 2002 KIEZEN VAN EEN UITGEVER EN SPONSORING, 17 SEPTEMBER 2002 PRINSJESDAG 2002, 30 SEPTEMBER 2002 VORSTELIJK BEZOEK, 2 OKTOBER 2002 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN, 3 OKTOBER 2002 ONZE BUTLER PAUL BURRELL, 4 OKTOBER 2002 LARIX TECHNOLOGY GROUP, 9 OKTOBER 2002 AHEAD ONLY, 29 OKTOBER 2002 PEACE OF MIND, 27 MAART 2003 ADVOCATEN: NO CURE NO PAY BEPERKT TOEGESTAAN , 29 MAART 2003 EINDSPEL, 28 APRIL 2003 REDDINGSOPERATIE, 1 MEI 2003 DE VERGULDE SLEUTEL, 3 MEI 2003 VRUCHTBAAR WEEKEND, 10 MEI 2003 HET STRAND IN NOORDWIJK, 14 MEI 2003 EEN LION UIT MAARN, 21 MEI 2003 HET JUISTE EFFECT, 25 MEI 2003 PRIVÉ, ZAKELIJK OF ALLEBEI, 2 JUNI 2003 BILDERBERGGROEP, 13 SEPTEMBER 2003 SJAAK VAN DE AANDELEN, 16 SEPTEMBER 2003 PRINSJESDAG 2003, 29 OKTOBER 2003 ASOCIACIÓN DE HISPANISTAS DEL BENELUX, 29 OKTOBER 2003 CONTABILIDAD AEPE BENELUX, 5 JANUARI 2004 AFSPRAAK 10 JANUARI 2004 TER ATTENTIE VAN PETER-VINCENT SCHULD, 13 JANUARI 2004 FINISHING TOUCH, 2 FEBRUARI 2004 PLUS ULTRA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 29 MAART 2004 WIT EN PAARS EN ROOD TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA NA OVERLIJDEN VAN PRINSES JULIANA, 19 APRIL 2004 WENDY, 8 MEI 2004 DE GROENE BARET, 17 MEI 2004 VERTROUWENSRELATIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 13 JULI 2004 TOEVAL TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER, 17 SEPTEMBER 2004 SPIDER IN THE WORLD WIDE WEB, 21 SEPTEMBER 2004 VERTROUWEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 23 SEPTEMBER 2004 POSTBUS 689 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 29 SEPTEMBER 2004 NIEUWE START TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 4 OKTOBER 2004 I HOPE YOU DON'T MIND, 6 DECEMBER 2004 FINISHING TOUCH TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, 16 DECEMBER 2004 PRIORITEIT NUMMER ÉÉN, 18 DECEMBER 2004 KERNBEGRIPPEN, 18 APRIL 2005 RUIMHARTIGHEID, 21 MEI 2005 HET SPAANS BELANG IN DE EUROPESE GRONDWET, 10 SEPTEMBER 2005 BRANTSEN VAN DER ZYP, 16 SEPTEMBER 2005 PRINS HENRY CHARLES ALBERT DAVID 21 JAAR , 19 SEPTEMBER 2005 KLANTVRIENDELIJKHEID, 20 SEPTEMBER 2005 PRINSJESDAG 2005, 21 SEPTEMBER 2005 ROOSKLEURIG, 23 SEPTEMBER 2005 't GOUDE HOOFT, 25 SEPTEMBER 2005 ACHT JAAR LATER, 4 OKTOBER 2005 DOORNENBURG, 27 DECEMBER 2005 EENZAAM EN OOK ALLEEN, 30 DECEMBER 2005 DE LAATSTE BRIEF VAN 2005 AAN LIESBETH HALBERTSMA, 8 JANUARI 2006 WILLEM VAN ORANJE, 16 JANUARI 2006 DURFINVESTEERDERS, 17 JANUARI 2006 BRANDING, 18 JANUARI 2006 MASSAGE OF SAUNA, 18 SEPTEMBER 2006 THE DAILY EXPRESS EN KROONPRINS CONSTANTIJN, 21 SEPTEMBER 2006 PRINSJESDAG 2006 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 22 SEPTEMBER 2006 UITNODIGING AAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, 27 SEPTEMBER 2006 BEZOEK AAN LOENEN, 30 OKTOBER 2006 EVERYTHING I DO, I DO IT FOR YOU, 3 MAART 2008 MET DE ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA (AVE) NAAR CÓRDOBA, 23 SEPTEMBER 2008 DANK AAN DRS T. BREUKER VOOR EEN FANTASTISCHE SEPTEMBERZONDAG, 24 MAART 2009 DILEMMA'S TE LIJF TER ATTENTIE VAN DRS J.G. BLOEM, APRIL 2009 COLLOQUIUM VAN DE ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL IN BUENOS AIRES (2009), 15 AUGUSTUS 2009 WILKINSON AGAIN, 18 AUGUSTUS 2009 HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES IN ST. JAMES'S PALACE, 1 SEPTEMBER 2009 LA VUELTA A ESPAÑA, 8 SEPTEMBER 2009 TRANSAVIA, 12 SEPTEMBER 2009 READY FOR TAKE OFF, 25 OKTOBER 2009 BETALINGSHERINNERING 1 TER ATTENTIE VAN MINISTER WOUTER BOS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 26 FEBRUARI 2010 BEZOEK AAN FUENGIROLA, 12 MAART 2010 GRANDES CAMBIOS - GROTE VERANDERINGEN, 12 MAART 2010 IN MEMORIAM HANS VAN MIERLO, 24 MAART 2010 YOYO'S POPPETJES, 25 MAART 2010 TERUGBLIK OP TWAALF JAAR SAMENWERKING MET YOYO OLIVIER, 31 MAART 2010 VAN WASSENAAR NAAR MIDDELBURG (1), 1 APRIL 2010 INFORMATIEVOORZIENING MAART 2010 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 1 APRIL 2010 DE TROON DEEL 4 WILLEM, WILLEM, WILLEM EN WILLEM, 11 APRIL 2010 DE TROON DEEL 6 DRIE KONINGEN, 22 APRIL 2010 SANTANDER, 27 MEI 2010 PENSIOENREGELING EN JAN PETER BALKENENDE, VRIJDAG 11 JUNI 2010 VAN NOORDEINDE TOT JOHANNESBURG, 11 JUNI 2010 DEADLINE 1 JULI 2010, 13 JUNI 2010 OP WEG NAAR EEN NIEUWE PAARSE REGERING TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS, DONDERDAG 1 JULI 2010 DIANA'S 49STE GEBOORTEDAG, DINSDAG 6 JULI 2010 NEDERLAND - URUGUAY 3-2, DINSDAG 13 JULI 2010 PAUL DE INKTVIS, 16 JULI 2010 DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE 2010, 17 JULI 2010 NIEUW BEZOEK AAN VELP, WOENSDAG 4 AUGUSTUS 2010 IVO OPSTELTEN INFORMATEUR, DONDERDAG 5 AUGUSTUS 2010 MIJN ERVARINGEN MET MARJO EURLINGS, MAXIME VERHAGEN EN HILLARY CLINTON, VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2010 ENCAGED BY FELICIA AND LEONORE, ZONDAG 12 SEPTEMBER 2010 WILDERS EN DE TWIN TOWERS, MAANDAG 20 SEPTEMBER 2010 OP HET SPOOR VAN DIANA, DINSDAG 21 SEPTEMBER 2010 PRINSJESDAG 2010, 21 SEPTEMBER 2010 DE OMSLAG, ZATERDAG 2 OKTOBER 2010 ALUMNIDAG DE MEDIA CENTRAAL, 3 OKTOBER 2010 CERVANTESONLINE IS ONBETWIST VOOR U DE SPANJESPECIALIST TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA , 3 OKTOBER 2010 CERVANTESONLINE IS ONBETWIST VOOR U DE SPANJESPECIALIST TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS, MAANDAG 4 OKTOBER 2010 MOSZKOWICZ EN DE HONDENBELASTING, WOENSDAG 6 OKTOBER 2010 RONDOM HET GOUDEN HOOFD, VRIJDAG 8 OKTOBER 2010 ONTMOETINGEN IN HET STADHUIS VAN NIJMEGEN, ZONDAG 17 OKTOBER 2010 DEN UYL EN DE AFFAIRE LOCKHEED DEEL 2, DINSDAG 26 OKTOBER 2010 DE REGERINGSVERKLARING VAN MARK RUTTE EN HET BELEIDSPLAN CERVANTES BENELUX EN VERENIGD KONINKRIJK, WOENSDAG 27 OKTOBER 2010 TERWIJL DE TWEEDE KAMER VERGADERT, ZATERDAG 6 NOVEMBER 2010 FELICIA MAKES THE DIFFERENCE, MAANDAG 8 NOVEMBER 2010 INTEGRALE AANPAK, 23 NOVEMBER 2010 VITESSE EN HET BELEIDSPLAN CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE HEER HANS NUGTEREN VAN D66, MAANDAG 29 NOVEMBER 2010 WINDSOR, MAIDENHEAD EN ASCOT IN BERKSHIRE, DINSDAG 14 DECEMBER 2010 HET ONTBREKENDE STUKJE VAN DE PUZZEL, VRIJDAG 7 JANUARI 2011 SERGIO CABRERA IN DE HOOFDROL, MAANDAG 17 JANUARI 2011 MIJN ERVARINGEN IN MADRID EN OMSTREKEN, MAANDAG 24 JANUARI 2011 MARCO DE RUYTER EN THE TUDORS, MAANDAG 14 MAART 2011 VAN JAMES HEWITT TOT CLAUDIA HOLLOWAY, DONDERDAG 17 MAART 2011 MYRNA, DONDERDAG 24 MAART 2011 MAX, WOENSDAG 13 APRIL 2011 TWEEDE DAG STAATSBEZOEK AAN DUITSLAND, DONDERDAG 14 APRIL 2011 NIEMAND MAG HET WETEN, DINSDAG 19 APRIL 2011 VEERTIEN JAAR NA MIJN EERSTE BEZOEK AAN KENSINGTON PALACE, WOENSDAG 4 MEI 2011 EEN BIJZONDERE HERDENKING, ZATERDAG 7 MEI 2011 HET KONIJN OP HET VALKHOF, WOENSDAG 1 JUNI 2011 DE EUROPESE RECHTSSTAAT IS VAN START GEGAAN, VRIJDAG 3 JUNI 2011 DE WITTE FIAT, DONDERDAG 9 JUNI 2011 SLUITING ONDERZOEK PROCES WILDERS, TWEEDE PINKSTERDAG 13 JUNI 2011 PARIJS IN BEELD, DINSDAG 28 JUNI 2011 ONSTUIMIG WEER, WOENSDAG 6 JULI 2011 VAN DER HEYDEN, SPENCER, DONNER EN OPSTELTEN, WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2011 INSTITUTO CERVANTES BENELUX EN HET WERELD NATUUR FONDS, ZATERDAG 27 AUGUSTUS 2011 HET EERSTE CONTRACT VOOR CERVANTES SPAANS IN SPANJE EN LATIJNS AMERIKA, MAANDAG 5 SEPTEMBER 2011 BEVESTIGING DEELNAME AAN CAVALERIE- EN ARTILLERIELUNCH VERZONDEN en ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2011 ROZENGEUR.

De volgende BERICHTEN UIT DE KEIZER KARELSTAD: 24 APRIL 2006 LE FIGARO, 1 MEI 2006 SAFETY AND SECURITY IN NOORDWIJK EN WASSENAAR, 2 MEI 2006 NIEUWE STATISTIEKEN MEI 2006, 2 OKTOBER 2006 NIEUWE STATISTIEKEN OKTOBER 2006, 12 OKTOBER 2006 IN HET SPOOR VAN DE ASTROLOOG, 19 OKTOBER 2006 JOHN KOTTER, 28 DECEMBER 2006 EEN BELANGWEKKENDE DATUM, 15 JANUARI 2007 THE KINGMAKER, 1 JUNI 2007 TERUG IN DE BENELUX, 10 JUNI 2007 DE WEG NAAR GERECHTIGHEID, 3 JULI 2007 VOORBEREIDING OP DE AUDIËNTIE AAN HET SPAANSE HOF, 6 OKTOBER 2007 THE DIANA INQUEST PART 1, 20 OKTOBER 2007 EEN APPELTJE MET IEMAND TE SCHILLEN HEBBEN, 27 OKTOBER 2007 WELLECOM REVIVAL, 7 NOVEMBER 2007 VOORBEREIDING 10E E-NEDERLAND CONGRES, 21 MAART 2008 DR HEYDANUS, DEADLINE 28 MAART 2008, 2 APRIL 2008 THE SUMMING UP CONTINUES, 12 APRIL 2008 EREKWESTIE, 19 APRIL 2008 YO SOY EL FUNDADOR DEL INSTITUTO CERVANTES, 6 JULI 2008 CHANGE, 16 SEPTEMBER 2008 TERUG IN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF EN PRINSJESDAG 2008, 20 SEPTEMBER 2008 't KERCKEBOSCH, 30 SEPTEMBER 2008 FORTIS, 2 OKTOBER 2008 NIEUWE STATISTIEKEN OKTOBER 2008, 7 OKTOBER 2008 HET WOORD IS THANS AAN HANS WIJERS EN WOUTER BOS, 28 OKTOBER 2008 HONDENBELASTING, 9 JULI 2009 THEO MULDER EN RIK FELDERHOF OPNIEUW IN BEELD, 10 JULI 2009 MY SECRET MISSION, 16 JULI 2009 NIEUW LICHT OP TOLEDO, 8 OKTOBER 2009 JORRITSMA BLIKT VOORUIT, 13 OKTOBER 2009 HET STADHOUDERLIJK HOF IN LEEUWARDEN, 16 OKTOBER 2009 NIEUW LICHT OP BRUSSEL - DEEL 2, 18 OKTOBER 2009 BANK CERVANTES BENELUX, 20 OKTOBER 2009 DE WELLENKAMP IN NIJMEGEN, 21 OKTOBER 2009 ABN-AMRO, 26 OKTOBER 2009 RONALD, 27 OKTOBER 2009 DE EERSTE PRESIDENT VAN DE EUROPESE UNIE, 30 OKTOBER 2009 PLUS ULTRA AGAIN, 31 OKTOBER 2009 UTRECHT 1 JUNI 1997 TOT EN MET 31 JANUARI 1999 EN BURGEMEESTER OPSTELTEN, 12 NOVEMBER 2009 EDWIN DE ROY VAN ZUYDEWIJN EN HET KABINET DER KONINGIN, 15 DECEMBER 2009 OUDE EN NIEUWE SPELERS, 27 DECEMBER 2009 CURSUSPLAATS 740 DEVENTER EN BURGEMEESTER OPSTELTEN, 1 JANUARI 2010 BIENVENIDO ESPAÑA, 4 JANUARI 2010 CERVANTES BENELUX, 5 JANUARI 2010 SCHAVUIT VAN ORANJE DEEL 1, 13 JANUARI 2010 CRISIS IN DE RESIDENTIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 15 JANUARI 2010 BEZOEK AAN DE RESIDENTIE OP 14 JANUARI 2010.

En BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL: 19 JANUARI 2003 NIEUWE STOFZUIGER, 20 JANUARI 2003 INSTITUTO CERVANTES BENELUX EN VERENIGD KONINKRIJK, 19 JUNI 2003 MAXIMILIAAN, 23 JUNI 2003 KONINKLIJKE NIJMEGEN EENDRACHT COMBINATIE, 12 JULI 2003 PRIFFESIE, 19 MAART 2004 OPVOLGING VAN DIANA, 20 MAART 20004 KROON OP HET WERK, 21 MAART 2004 DANK, 22 MAART 2004 AHEAD ONLY, 9 MAART 2005 SPAANSE PARELS, 10 AUGUSTUS 2005 VAN HEYDEN ZU LIPPE, 11 OKTOBER 2005 TERUG UIT NEDERLAND, 17 NOVEMBER 2005 DE KEIZERSKROON WERKT, 12 FEBRUARI 2006 THOMAS TRIEBELS, 14 FEBRUARI 2006 SAN VALENTIN 2006 - MUCHAS ROSAS, 1 AUGUSTUS 2006 TIEN JAAR CANDLE IN THE WIND, 13 NOVEMBER 2006 TIEN JAAR NIEUWE ECONOMIE, 8 MEI 2007 1492, 12 JULI 2007 DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE, 19 JULI 2007 MENTOR EN WELDOENERS, 11 AUGUSTUS 2007 VERHALEN VAN DE NUMBER ONE, 4 SEPTEMBER 2007 DE GELE ROOS, 16 SEPTEMBER 2007 IT'S GOT TO BE PERFECT, 17 SEPTEMBER 2007 MORGEN IS HET WEER PRINSJESDAG, 18 SEPTEMBER 2007 PRINSJESDAG 2007, 2 DECEMBER 2007 SERVERRUIMTE OVERSCHREDEN, 22 JULI 2008 ERECOMITÉ MADRID, 1 SEPTEMBER 2008 RTL BOULEVARD, 10 JUNI 2009 KONINKLIJKE WEGEN, 12 JUNI 2009 PETER OTTENHOFF, 30 SEPTEMBER 2009 WIENTJES, RINNOOY KAN EN UWE MAJESTEIT, 19 NOVEMBER 2009 ORANGE, 23 NOVEMBER 2009 BRIEF AAN DE PRESIDENT-DIRECTEUR VAN TELEFÓNICA, 27 NOVEMBER 2009 AD SCHEEPBOUWER en 30 NOVEMBER 2009 GERRIT ZALM EN ERNST HIRSCH BALLIN.

Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de statistiek van vandaag. Gisteren 2247bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 6144 verwijzende pagina's CERVANTESWEB NEDERLAND VERZONDEN BERICHTEN AAN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voor de goede orde memoreer ik vandaag de Top 20 van 61 zoekopdrachten 1. ALTHORP PALACE 2. NATWEST BANK PAY CONFIRMATION 3. RHODERICK VAN DER WIJCK 4. ADRESWIJZIGING BRIEF 5. BERT VERDUIJN 6. CERVANTES MAJA VAN DER VEER 7. ECHTHEIDSVERKLARING RIJBEWIJS 8. FLORIN UTRECHT 9. KARIN DE WINTER DE BAAK 10. UITTREKSEL BEVOLKINGSREGISTER NEDERLAND 11. WHICH NUMBER OF PASPOORT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 12. 10E ENEDERLAND CONGRES 13. 1997 RED TOYOTA CAMRY 14. AD MELKERT PRINCESS 15. AD SCHEEPBOUWER ADRES 16. AFNEMERSANALYSE 18. ARTHUR VAN DER POEL 19. BANK AFSCHRIFT 20. BANKBESCHEIDEN. 10:15 Straks volg ik op soortgelijke wijze als tijdens KONINGINNENDAG 2000 IN LEIDEN mijn rechtstreekse feedback op de reportage van PRINSJESDAG 2011 beste MAAGD: Speculeren met ONROEREND GOED is profitabel, maar blijf wel realistisch. Het zal moeite kosten ongelijk te erkennen m.b.t. EEN GEZINSPROBLEEM. Maak u een werkwijze eigen waarmee u tijd kunt besparen. Nu wij het met PRINSJESDAG over HET KOFFERTJE hebben van onze MINISTERS VAN FINANCIËN denk ik aan de koffer met alle door mij in de jaren 1979 tot en met 1987 opgebouwde computerbestanden dat ik in 1987 aan MIEKE DE BRUIN heb overgedragen van het WAPEN VAN RIJSENBURG. Als wij hiervan weer gezamenlijk gebruik kunnen maken kunnen wij ons veel tijd besparen. Maar dan moeten er wel waterdichte afspraken over het gebruik worden gemaakt. Alle in de HOLDING geplande werkmaatschappijen kunnen op dat systeem worden aangesloten. Ook kan daarin de boekhouding van de STICHTING worden gevoerd. SCHORPIOEN: Neem de leiding, maar let goed op wat u vraagt want u zult het krijgen. Zakelijke en persoonlijke beslommeringen kunnen nu snel geregeld worden. Een vrouw in uw omgeving heeft extra liefde en aandacht nodig. Doe wat u goed dunkt. Daartoe wacht ik de reactie af op mijn brief MAANDAG 19 SEPTEMBER 2011 VERNIEUWING BENELUX-REGISTRATIE TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA.

WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2011 ANGELA RITZEN