WOENSDAG 24 NOVEMBER 2010

Beste Hans,
De huwelijksdatum van PRINS WILLIAM is bekend. Het wordt vrijdag 29 APRIL 2011 in
WESTMINSTER ABBEY. Ik denk dat het Koninginnegala in Kasteel Wittenburg dan niet doorgaat.

Ik heb twee keer een kerkdienst in WESTMINSTER ABBEY bijgewoond. Op zondag 20 april 1997 als vermeld in ATTENDING THE CHORAL EVENSONG AT WESTMINSTER ABBEY op de plaats van KONINGIN ELIZABETH en op kerstavond 1997 als vermeld in EVENSONG IN SAINT PAUL'S CATHEDRAL AND WESTMINSTER ABBEY. Het document VITESSE EN HET BELEIDSPLAN CERVANTES onder kenmerk 20101123JHHN met drie bijlagen heb ik gisteren om 17:45 ter verzending in de brievenbus van het winkelcentrum Nijmegen Dukenburg gedeponeerd. Als TPG haar werk goed heeft verricht moet jij dit stuk inmiddels hebben ontvangen in de regio Culemborg. Ter bevestiging ontvang je hierbij ook de elektronische ingekorte versie van de brief aan jou.

De heer Hans Nugteren Datum: Dinsdag 23 november 2010 Betreft: VITESSE EN HET BELEIDSPLAN CERVANTES Kenmerk: 20101123JHHN Beste Hans, Alles overziende na ons gesprek op vrijdag 19 november 2010 in het Huis der Provincie in Arnhem heb ik besloten mijn verhaal inzake VITESSE in een brief aan je te doen toekomen. Bij binnenkomst in de Statenzaal kwamen mij ogenblikkelijk de beelden in de geest van de beraadslagingen op 24 april 2003 als beschreven in REDDINGSPLAN VITESSE. Zaterdagavond zag ik aan het begin van het televisieverslag van de voetbalwedstrijd Vitesse-Heracles (2-0) voor het eerst een Spaanse vlag in het GELREDOME met het opschrift PLUS ULTRA. Dat is steeds mijn lijfspreuk geweest en ook mijn wachtwoord in verschillende computersystemen, zowel ten tijde van mijn werkzaamheden voor NIOW-TALEN (1981-1987) als voor DE BAAK/NIEUW ELAN, het management opleidingsinstituut van de werkgeversvereniging VNO-NCW.

Het deed mij deugd jou vrijdag weer te ontmoeten en deze keer in een actieve rol tijdens de nieuwe ledendag van D66. Ik was ook gelukkig met de komst van en mijn kennismaking met de heer BOELE STAAL. De heer STAAL is voorzitter van de NEDERLANDSE VERENIGING VAN BANKEN en namens de werkgeversvereniging VNO-NCW lid van de SER, lid van de EERSTE KAMER DER STATEN GENERAAL (1991-1998 en vanaf 2010) en voormalig COMMISSARIS VAN DE KONINGIN in Utrecht (1998-2006). Het lijkt mij daarom passend de inleiding van BOELE STAAL in het Huis van de Provinciale Staten van Gelderland te memoreren in verband met de komende statenverkiezingen op 2 maart 2011.

BOELE STAAL ziet voor D66 drie grote uitdagingen voor de nabije toekomst:

1. De binding tussen politiek en burger
2. De relatie tussen de publieke en private sector
3. De verbinding tussen generaties

Hij liet weten dat hij in 1981 lid is geworden van D66. Als reden voerde hij aan dat hij zich als toenmalig COMMISSARIS VAN POLITIE wilde engageren met de publieke sector. Daarbij heeft hij voor D66 gekozen omdat deze geen ideologie voert, maar pragmatisch handelt. D66 is naar zijn zeggen in 1966 voortgekomen uit PvdA en VVD en het beleid heeft veel effect gehad op interne democratiseringsprocessen. Ik kan dat beamen als gangmaker van het democratiseringsproces op de toenmalige PETER KANIS KWEEKSCHOOL in Nijmegen (1966-1969). De heer STAAL signaleert op dit moment een crisis in de politiek. Kiezers zweven van links naar rechts. Beeldvorming heeft gewonnen van de inhoud. Was er in de jaren zestig sprake van verticale verzuiling, thans is er sprake van horizontale verzuiling: de bovenkant heeft geen binding met de onderkant. De generatie van de baby-boom heeft geen binding met de generatie van het digitale tijdperk. Een gemeenteraad van 35 leden heeft naar zijn zeggen in de regel 9 tot 11 fracties. Dat verhindert een krachtige beleidsvorming. In de samenleving is er een verbinding nodig tussen de burger en het ondernemerschap. Solidariteit.

Het deed mij tevens deugd in het hiernavolgende groepsgesprek deel te nemen onder jouw leiding en onder het toeziend oog van HARRY ROS, lid van het regiobestuur. In dit groepsgesprek hebben wij vier thema's besproken.

a. Waarom lid geworden?
b. Waarom nú lid geworden?
c. Wat verwacht je van D66?
d. Wat verwacht je van je mededemocraten?

Ik geef hieronder mijn persoonlijke antwoorden.

a. Mijn binding met D66 dateert al vanaf de oprichting. De ontwikkelingen binnen de partij heb ik steeds met belangstelling gevolgd. Als ik op de harde schijf van mijn computer het aantal keren opzoek dat D66 is vermeld kom ik op 775 results. In mijn tweegesprek met mijn gesprekspartner uit de STEDENDRIEHOEK heb ik verwezen naar de groepsfoto van de GOVERNMENT GAME COMPETITIE

en mijn brieven EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN d.d. 13 april 2010 en ORDE OP ZAKEN d.d. 20 april 2010 aan ALEXANDER PECHTOLD (kopieën aangehecht).

b. Ik ben uit pragmatische overwegingen nu in maart van dit jaar lid geworden om te kunnen deelnemen aan het congres op 17 APRIL 2010 in Amsterdam om mijn contacten te bestendigen met prominente D66-ers als WINNIE SORGDRAGER, ELS BORST, HANS WIJERS

en ALEXANDER RINNOOY KAN. En op dit moment van schrijven is ook JORIS VOORHOEVE in beeld gekomen. Ik ken hem nog uit de tijd dat ik in Noordwijk werkte. Wij reisden dan vaak in dezelfde bus van Leiden naar de Baak.

c. Met belangstelling heb ik vorige week de kamerdebatten gevolgd over de rol van het staatshoofd in ons staatsbestel. Het doet mij deugd dat onze nieuwe Minister-President Rutte de positie van de koning laat zoals hij is. Als inwoner van het Koninkrijk Spanje weet ik maar al te goed hoe belangrijk het is te beschikken over een staatshoofd die boven alle partijen staat en daarbij de garantie vormt voor de handhaving van de democratie en de democratische beginselen. Mijn beleidsplan INSTITUTO CERVANTES BENELUX is erop gericht de historische kloof die vanaf 1648 tussen onze koninkrijken is ontstaan te overbruggen. De opmerking van BOELE STAAL aan het eind van de bijeenkomst om het boek DE KLOOF te lezen kan ik daarom heel goed plaatsen. KONINGIN BEATRIX en KONING JUAN CARLOS zijn twee vitale zuilen onder mijn beleidsplan. Ik verwacht dus dat D66 thans een eind maakt aan de verzwakking van de positie van ons staatshoofd.
d. Ik verwacht van mijn mededemocraten dat zij mijn beleidsplan ondersteunen. Zo is BOELE STAAL als voormalig politiecommissaris naar mijn mening in de positie om mijn vordering op de STAAT DER NEDERLANDEN van 23 JUNI 1995 ten behoeve van de STICHTING CERVANTES BENELUX te erkennen en de regering te bewegen tot betaling over te gaan. Het sleutelwoord daarbij is OPERATIE HEIDEBEZEM. Ook hoop ik dat mijn mededemocraten ervoor kunnen sorgdragen dat ik mijn ten behoeve van de ontwikkeling van het
INSTITUTO CERVANTES BENELUX gemaakte kosten krijg terugbetaalt en ik vanaf mijn pensioengerechtige leeftijd per 1 NOVEMBER 2012 in Nederland kan genieten van een volwaardig pensioen als een volwaardig Nederlands staatsburger.

Ik was zeer ingenomen met jouw conclusies aan het eind van ons groepsgesprek, waarin je hebt gezocht naar DE RODE DRAAD, dat D66 aansluit bij het gedachtengoed van ERASMUS. Op de relatie tussen het gedachtengoed van ERASMUS en CERVANTES ben ik op 13 juni 1977 in het Erasmusgebouw in Nijmegen afgestudeerd, zoals je kunt lezen in EL ERASMISMO Y CRISTIANISMO NUEVO EN EL DON QUIJTE DE LA MANCHA DE DON MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA. In dit verband vind ik het zeer belangrijk dat D66 vertegenwoordigd is in alle geledingen van de samenleving. Daar kan men in Spanje nog veel van leren.

De afsluitende verhandeling van D66-bestuurder WILLEM JAN STEGEMAN als wethouder van Culemborg vond ik ook erg interessant. Op het Lek en Lingecollege in Culemborg wordt namelijk ook Spaans gegeven door mijn collega van het eerste uur Marjo Eurlings. Marjo is tot voor kort voorzitter geweest van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, voorheen VERENIGING SPAANS OP SCHOOL. Vanaf 2004 heeft zij mij - samen met haar echtgenoot - vergezeld tijdens de jaarcongressen van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL (AEPE) in SEGOVIA, VALLADOLID, SANTANDER, MADRID, ESTEPONA en LA CORUÑA. De naam van Willem Jan Stegeman deed mij denken aan Mr. L.K. (Elka) Stegeman van KNIJFF MERKENADVISEURS. Zij is samen met de heer P.A.W. Thiel verantwoordelijk voor de bewaking van mijn handelsmerk Instituto Cervantes bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Deze rechten liggen momenteel vast tot 28 FEBRUARI 2015. In dit verband is er op dit moment van schrijven (zondag 21 november 2010 13:15) op mijn website BIJZONDERE BELANGSTELLING voor BRIEVEN EN FAXBERICHTEN AAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (in het bijzonder BETREFT: ICB/JUSTITIE960229, DECLARATIE, POLITIECAROUSSEL, PAARS BELEID, DE KROON OP HET WERK en GELUKWENS EN ONDERSTEUNING D.D. 14 FEBRUARI 2007) en BRIEVEN AAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Tot slot ben ik je dankbaar voor de opmerking dat PRINS WILLIAM de verlovingsring van mijn fiancée aan zijn verloofde heeft gegeven. Dat betrof echter een ring die mijn fiancée van WILLIAMS VADER had gekregen. Daar heb ik dus niet zo veel moeite mee.

Dan gaan wij nu over naar de ontwikkelingen van VITESSE. Aangehecht tref je een bijlage van alle documenten in chronologische volgorde uit mijn dossier waarin VITESSE is vermeld. Ik zal je als de tijd het toelaat per email een versie van deze brief doen toekomen zodra ik die documenten heb gekoppeld aan de server, zodat je dan onder het motto TRANSPARANTIE IS DE LEUS direct toegang krijgt tot al die documenten. Maar eerst loop ik onze onderlinge communicatie nog even na. Ik ben op 3 juni 2010 met jou in contact gebracht door GERARD SCHOUW inzake de uitspraak van de HOGE RAAD DER NEDERLANDEN om de vrienden van VITESSE door de provincie schadeloos te laten stellen in verband met hun bijdrage om de club van de ondergang te redden. Daarom ben ik gedurende de afgelopen dagen alle documenten nagelopen in mijn dossier waarin VITESSE is vermeld. Je treft deze opsomming aan in aangehechte lijst van documenten waarin VITESSE is vermeld.

De belangrijkste ontwikkelingen vanaf 9 JUNI 2010 heb ik hierna weergegeven. Het deed mij ook deugd om REAL MADRID weer eens te zien in de AMSTERDAM ARENA. Het is vanaf mijn jeugd mijn favoriete club geweest en ook gebleven tot grote teleurstelling van mijn vriendin MARÍA DOLORES FERRER.

Maar wij blijven professionals en uiteindelijk gaat het om de opgebouwde expertise. En die kan vanaf nu van grote waarde blijken in de provincie GELDERLAND. Mijn MADRILEENSE VRIENDEN zullen ongetwijfeld een leuk feestje hebben gevierd in de hoofdstad van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. In dit verband ontving ik gisteravond van de heer DRS T. BREUKER in Groningen bericht dat hij mijn brief BLOOTLEGGEN in goede orde heeft ontvangen. In dit verband was het een aardige vondst van die jongens uit MADRID om bij een 0-4 bijna eindstand twee rode kaarten in de wacht te slepen. Zo ligt hier op mijn bureau ook nog een felicitatie van mijn oude jeugdvriend WILHELMUS LODEWIJK ANTONIUS ALIDA JACOBS (in het midden)

uit Wierden in eenzelfde rode enveloppe waarin ik op 6 augustus 1996 mijn bericht aan Liesbeth heb verzonden vanaf het terras van THE ANGEL ON THE BRIDGE in HENLEY.

Op 18 juli 1967 heb ik van hem onderstaande foto gemaakt van de voorloper van de ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA

In dit verband attendeer ik op MIJN TESTAMENT voordat ik naar SPANJE terugga. Aangezien mijn beide zoons MARK en RAMON

reeds vanaf 1 AUGUSTUS 1996bij DEZE ONTWIKKELINGEN zijn betrokken, ontvangen zij ook afschrift van dit bericht beste MAAGD:
Omdat u liever zelf de lakens uitdeelt dan deze van anderen in ontvangst te nemen kunt u als lastig worden ervaren. Vraag niet te vaak 'waarom' dat neemt mensen tegen u in. Deze veeleisende dag is niet zonder risico's. Luister naar uw partner. SCHORPIOEN: Het kan extra moeite kosten u te concentreren. Ideeën waarover u een goed gevoel hebt, komen ondanks uw inspanning niet uit de verf. Routine zal tijdrovend blijken. Een meerdere kan zonder tekst of uitleg uw taak aan een ander geven. Daar heb ik geen moeite mee. Als die taak maar goed wordt uitgevoerd en ik weet wie ik daarop kan aanspreken.
TOT ZIENS

DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 A TASTE OF HONEY