ZATERDAG 16 OKTOBER 2010

Subject: KABINET RUTTE KAN AAN HET WERK Date: October 16, 2010 4:04:57 PM GMT+02:00 To: LIESBETH HALBERTSMA Cc: THOMAS TRIEBELS Beste Liesbeth, ZATERDAG 16 OKTOBER KABINET OP BORDES Ik loop de belangrijkste momenten van de afgelopen week nog even na. De presentatie van het KABINET RUTTE betekent voor mij opnieuw een nieuwe start en ik ben benieuwd hoe zij mijn initiatieven nu oppakken. Mijn website zal daar naar mijn stellige overtuiging goede diensten bij kunnen verrichten. Alles komt nu samen in één punt volgens het CONVERGENTIEBEGINSEL dat vanaf mijn FIRST STATE OF THE UNION steeds het vertrekpunt van mijn handelen is gebleven. Wij treffen dat beginsel aan in 3 FEBRUARI 1996 TAALCONGRES TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 MEI 1996 UW 2 BRIEVEN VAN 26 APRIL TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS TINEKE NETELENBOS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, 2 APRIL 1998 ELISABETH, 29 JUNI 1999 ONTWIKKEL UW BEDRIJF, 11 AUGUSTUS 1999 DE LAATSTE CENT, 16 MAART 2000 VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA, 7 APRIL 2000 GEBED ZONDER VAN DEN ENDE, 10 OCTOBER 2004 CONGRATULATIONS ON YOUR 66TH BIRTHDAY ON BEHALF OF MR LES JELL IN HERTFORDSHIRE (UNITED KINGDOM), 21 MEI 2000 CONVERGENTIE TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, 6 SEPTEMBER 2000 BESCHOUWINGEN, 5 OKTOBER 2000 STAATSAANGELEGENHEDEN, 5 APRIL 2001 HET JUISTE SPOOR, 16 JUNI 2002 DAGBOEK 011 (DEEL 1), 12 MEI 2004 EUROPESE GRONDWET, 28 MEI 2004 IK BEN ER... ALS JE ME NODIG HEBT, 22 MEI 2005 THE GREEN, GREEN GRASS OF HOME, 4 JANUARI 2006 HELICOPTERVIEW TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 16 JANUARI 2006 DURFINVESTEERDERS, 24 JULI 2006 OPENING CONGRES IN DE AULA VAN DE UNIVERSITEIT VAN MALAGA, 30 SEPTEMBER 2007 SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL EN GRANADA, 8 NOVEMBER 2007 10E E-NEDERLAND CONGRES, 13 APRIL 2008 GROTE SCHOONMAAK TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 21 JULI 2008 HET STAMCAFÉ en 28 FEBRUARI 2010 CHANGE TER ATTENTIE VAN MIEKE BLANKENSTEIN VERMEULEN. Afgelopen donderdag heb ik in dit verband de volgende brieven geschreven: 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER URI ROSENTHAL VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN aan minister URI ROSENTHAL van BUITENLANDSE ZAKEN, 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN aan minister PIET HEIN DONNER van BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER MAXIME VERHAGEN van ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW en INNOVATIE van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN aan minister MAXIME VERHAGEN van ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW en INNOVATIE, 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER JAN KEES DE JAGER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN aan minister JAN KEES DE JAGER van FINANCIËN, 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER MARJA VAN BIJSTERVELDT-VLIEGENTHARTVAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN aan minister MARJA VAN BIJSTERVELDT-VLIEGENTHART van ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, 14 OKTOBER 2010 OUDE BEKENDEN TER ATTENTIE VAN MINISTER IVO OPSTELTEN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN aan minister IVO OPSTELTEN van VEILIGHEID EN JUSTITIE en 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER PRESIDENT RUTTE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN aan Minister-President en Minister van ALGEMENE ZAKEN MARK RUTTE met kopieën van de brieven aan zijn hierboven vermelde ministers. Deze zending heb ik gisteren om 09:22 uur verzonden in het postkantoor Nijmegen Dukenburg. Tot slot heb ik daar rond 16:50 ook nog mijn CD 20101015 ONTWIKKELINGSMODEL CERVANTES met brief 15 OKTOBER 2010 INFO VERZONDEN AAN NIEUWE REGERING verzonden met onderstaande inhoud: Datum: Vrijdag 15 oktober 2010 Betreft: INFO VERZONDEN AAN NIEUWE REGERING Kenmerk: 2010015JHLH Beste Liesbeth, Vandaag heb ik een strategisch zwaarwichtige zet gedaan. Ik heb mijn volledige dossier BELEIDSPLAN CERVANTES - dus al mijn ontwikkelingswerk van de afgelopen achttien jaar - op CD aangetekend verzonden naar onze nieuwe Minister-President Mark Rutte. Ook jij ontvangt dit hierbij vandaag. Dit biedt hem de mogelijkheid deze informatie op te nemen in zijn regeringsverklaring van 26 OKTOBER 2010 aanstaande. Hierbij heeft hij mijn correspondentie met zijn voorgangers KOK en BALKENENDE ontvangen en kopieën van mijn brieven aan de huidige nieuwe Ministers van Buitenlandse Zaken; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Financiën; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Veiligheid en Justitie. Naast de hierin vermelde correspondentie met hun voorgangers vanaf mijn merkdepot in 1992 heb ik aandacht gevraagd voor een juridisch vastgelegde regeling waarin de rechten van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES op het grondgebied van de BENELUX worden vastgelegd. Hierbij heb ik aansluiting gezocht bij de totstandkoming van het REGEERAKKOORD en het GEDOOGAKKOORD waardoor deze nieuwe regering totstand is gekomen. Hiertoe heb ik een kopie bijgevoegd van het Bewijs van Vernieuwing van het Benelux-Merkenbureau met vervaldatum 28.02.2015

en de brief van 22 mei 1996 van de Casa Real Española gericht aan SEÑOR J.L. VAN DER HEYDEN Instituto Cervantes Benelux (aangehecht).

Ook heb ik een CD bijgevoegd met het interview dat ik in 1989 in het Spaans ten behoeve van NIEUW ELAN voor Radio Nederland Werelomroep heb afgegeven. De nieuwe Minister van Onderwijs heb ik verzocht op haar departement een vestiging te openen van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX met als doel en taken een inventarisatie te maken van alle opleidingen in Nederland waarin het Spaans wordt onderwezen, registratie van docenten en uitstromers teneinde een koppeling te maken met de arbeidsmarkt in samenwerking met haar collega's van het MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. En tenslotte is uiteraard de betaling van 35 miljoen euro aan de Stichting Cervantes Benelux de eerste prioriteit, tenzij die betaling reeds heeft plaatsgevonden aan Instituto Cervantes Ltd England and Wales als gememoreerd in mijn brief aan Jan Kees de Jager. Om 14:03 heb ik jou met kopie aan THOMAS TRIEBELS het aangehechte emailbericht gezonden met de tekst: Beste Liesbeth, Hoewel ik mij had voorgenomen een twee uursbericht te verzenden is dit op dit moment nog niet opportuun. Ik zal trachten wederom een CD voor je te branden en vandaag nog naar je opsturen. Zodat je het morgen in jouw brievenbus ontvangt. Het moment is aangebroken dat wij samen moeten DOORPAKKEN. PRETTIG WEEKEND YOUR ONE AND ONLY "UNCLE JOHN"

Aanleiding is de mededeling dat een velletje postzegels met de afbeelding van AUDREY HEPBURN 400.000 euro waard is. AUDREY is een dochter van ELLA barones VAN HEEMSTRA. Ik vind het dus niet verwonderlijk dat op 31 AUGUSTUS 2010 mijn portemonnee is ontvreemd met een paar visitekaartjes van SCHELTO baron VAN HEEMSTRA. Volgens Wikipedia had HEPBURN twee halfbroers uit het eerste huwelijk van haar moeder met een Nederlandse aristocraat, Alexander en Ian Quarles van Ufford. Hier hebben wij een gemeenschappelijk referentiekader. De naam Quarles van Ufford komen wij tegen in 29 APRIL 1995 MIJN BRIEF VAN 27 MAART 1995 TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER, 25 JULI 1995 VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE TER ATTENTIE VAN MARC VAN DER LINDEN TE DIEPENBEEK BELGIE, 21 JANUARY 1997 WE CAN START THE JOINT VENTURE NOW, 21 JANUARI 1997 READERS DIGEST, 3 APRIL 1997 THE 22 OF APRIL 1992, 4 APRIL 1997 OUDE BEMINDEN, 6 APRIL 1997 FER BOSHOUWERS AND RONALD MIGO, 14 JUNI 1997 YOUR TRIP TO SYDNEY LAST OCTOBER, 21 OKTOBER 1997 EEN FINANCIER , 23 NOVEMBER 1997 DE REGENBOOG, 13 JANUARI 1998 LOVE LETTERS IN THE SAND, 21 JANUARI 1998 BURENGERUCHT, 7 MAART 1998 DE STOEL, 12 JUNI 1998 HET GEHEIM VAN UTRECHT, 31 JULI 1998 BAAK À LA CARTE, 7 OKTOBER 1998 WATERMANAGEMENT etc. etc. Ook in de genealogie van jouw familie kom ik de familienaam tegen, t.w. Jenny Louise Quarles van Ufford Jonkvrouw, echtgenote van Mr. Steven Nicolaas Boudewijn Halbertsma (Utrecht 22 maart 1884 - Wassenaar 7 augustus 1965) Vice-president Gerechtshof te 's-Gravenhage oud-lid Bijzondere Raad van Cassatie, dochter van Jonkheer Louis Pierre Quarles van Ufford. Te vinden op TJALLING HALBERTSMA (1792-1852) EN NAZATEN. Ik reageer hiermee tevens op mijn horoscoop van vandaag SCHORPIOEN: Plichten kunnen wrijving veroorzaken; probeer meer te delegeren en wees wat guller met een prijzend woord. Neem een besluit over een relatie; u hebt nu de moed een onhoudbare situatie te doorbreken. Die onhoudbare situatie heb ik vandaag doorbroken met de verzending van zeven poststukken aan zeven ministers. De uitnodiging van D66 voor een bezoek aan het Provinciehuis in Arnhem op 19 november aanstaande is voor mij een blijk van de spirituele band die wij nog steeds met elkaar hebben. In 1988 heeft mijn toenmalige echtgenote mij geadviseerd om één lijn met jou te trekken. Vanaf dat moment ben ik daar nooit meer van afgeweken ondanks mijn brieven aan Diana. Het is diezelfde geestgesteldheid die ons bindt ondanks het feit dat ik op 1250 brieven van jou nog geen reactie heb ontvangen, maar waarvan ik zie dat de hierin verwoorde ideeën thans gestalte beginnen te krijgen. En daarin vervul jij een allesbeslissende rol voor mij. Zoals Ad Melkert mij ooit schreef dat hij niet iemand is die snel de handdoek in de ring gooit geldt dat ook voor mij. Met jou ben ik een commitment aangegaan en ik heb mij voorgenomen jou niet in de steek te laten maar ook de vrijheid te geven met mijn ideeën aan het werk te gaan zonder enige druk van mijn kant. In alle vrijheid. Als ik aan Arnhem denk, denk ik ook aan jou. Je bent een volle nicht van Mary Halbertsma, waarmee oud burgemeester Job Drijber van Leiden, Zwolle, Middelburg en Arnhem bijna veertig jaar getrouwd is geweest tot haar overlijden in 1991. Het jaar dat "we had to split up". In de twee jaar dat wij hebben samengewerkt heb ik jou ervaren als de meest inspirerende vrouw in mijn leven. En dat wil ik graag zo houden. It's up to you. Een briefje is al voldoende 'for the time being'. PRETTIG WEEKEND. John van der Heyden. Rond 23:00 had ik een uitgebreid telefonisch onderhoud met THOMAS. In dit gesprek heeft THOMAS mij de brief voorgelezen die hij van het MINISTERIE VAN FINANCIËN heeft ontvangen. Naar zijn zeggen heeft THOMAS een kopie van deze brief naar mijn adres in Nijmegen gestuurd. 14:35 Dit document heb ik thans ontvangen. Ik beschouw de inhoud van deze brief als een correcte weergave van de feiten, hoewel ik van mening blijf dat de rekening door dit ministerie dient te worden voldaan. JAN KEES DE JAGER beschikt immers over de portemonnee. Na het horen van de naam Dolstra dacht ik direct aan de heer REMCO DOLSTRA van de RIJKS VOORLICHTINGS DIENST. Hieromtrent heeft nadien de volgende elektronische communicatie plaatsgevonden. Subject: Date: October 15, 11:36:54 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Subject: DOLSTRA Date: October 15, 2010 11:36:54 PM GMT+02:00 Thomas, Ik ben nu voorbarig en ben benieuwd of de in de brief van het Ministerie van Financiën de heer Remco Dolstra is. Ik zal de brief eerst moeten lezen morgen. Maar ik heb die naam opgezocht en aangetroffen in 26 JULI 1997 ONTVANGSTBEVESTIGING AAN DE RIJKSVOORLICHTINGSDIENST, 30 JULI 1997 VOORTGANGSRAPPORTAGE (2) TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA en 22 MEI 2006 DE GLAZEN BOL. Als het dezelfde persoon is begrijp ik zijn terughoudendheid en heeft hij mijns inziens de juiste formulering gekozen in zijn brief. Maar nogmaals: Ik wil geen voorbarige conclusies trekken en wacht de brief van jou nog af. Maar ik vind het een interessant gegeven. Mede vanwege de belangstelling voor mijn correspondentie met DE REGERING EN HET KONINKLIJK HUIS VAN BELGIË van vorige week op CORRESPONDENTIE MET HET KONINKLIJK HUIS VAN BELGIË. Jij hebt een goede visie op de zaak. Maar wat die liefde betreft, heeft Liesbeth het alsvolgt geformuleerd: INFORMATION IS THE BUSINESS. Je vindt dit ook terug in mijn FIRST STATE OF THE UNION van 19 september 1996, dat naar mijn stellige overtuiging heeft geleid tot de totstandkoming van het KABINET RUTTE dat vandaag in de TRÊVESZAAL haar werkzaamheden is begonnen. PRETTIG WEEKEND, JOHN Subject: JEAN LUC DEHAENE Date: October 15, 2010 11:51:30 PM GMT+02:0 To: THOMAS TRIEBELS. Het wordt steeds interessanter. Op mijn bericht 26 JULI 1997 BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT JEAN-LUC DEHAENE VAN HET KONINKRIJK BELGIË heb ik nooit een reactie gehad. Hij lag al dwars tijdens de EUROTOP in Amsterdam in die tijd en ik denk dat daar de schoen wringt bij onze zuiderburen. Mijn bevoegdheden inzake het INSTITUTO CERVANTES BENELUX strekken zich ook uit tot het Belgische grondgebied. Dit is een juridisch keihard gegeven. Ik ben zelfs ook nog formeel eigenaar van de domeinnaam www.cervantes.be. Die willen de Spanjaarden graag hebben, maar hebben daar het recht niet toe. Dus er is nog heel wat te regelen met onze zuiderburen voor onze nieuwe regeringsleiders. Op 26 oktober komt Mark Rutte met de Regeringsverklaring. Hij dient dan uiteraard ook aan mijn beleidsplan te refereren. Zo heb ik Uri Rosenthal geschreven Geachte Heer Rosenthal, Langs deze weg wil ik u als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux van harte gelukwensen met uw benoeming tot MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Nederland heeft meer buitenland dan binnenland en van dit buitenland zijn 550 miljoen mensen Spaanssprekend. Het zal u derhalve niet verbazen hoezeer ik benieuwd ben naar uw beheersing van de Spaanse taal die in onderhandelingen met vertegenwoordigers uit Spaanstalige landen onontbeerlijk is voor een goede relatie met ons Koninkrijk. Ik ben dus benieuwd hoe zich dit verder ontwikkelt. Subject: EDITH CRESSON Date: October 15, 2010 11:58:19 PM GMT+02:00 En zo heeft ook Edith Cresson het veld moeten ruimen uit de Europese Commissie, waardoor ook HANS VAN DEN BROEK moest vertrekken met zijn koninklijke staf. Zo zit het in elkaar. Ik begrijp nog steeds niet waarom die oosteuropese landen zonodig bij de Westeuropese Unie werden betrokken. Het kost al energie genoeg om de BENELUX, SPANJE en het VERENIGD KONINKRIJK op één lijn te krijgen. En daartoe zal ik mij blijven beperken. On Oct 16, 2010, at 12:15 AM, THOMAS TRIEBELS wrote: Beste John Ik heb praktisch altijd een goede visie op de zaak. Dat weten ze bij pvv, p.v.da, sp, d66 de vakbond en de rest. Ik heb het er met Tjitse nog over gehad, dat als ik straks 1.700 euro krijg, van huisjesmelker Couperus om samen met jou(w) een cafe te beginnen. Het is een idee van Tjitse. Ik heb mijn horecapapieren, maar moet ze opnieuw opvragen. Het is maar een idee. Een idee van Breuker goede nacht en slaap goed! m.v.g Thomas. Reactie: Aan een café kan ik echt niet beginnen als COLLEGA van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN en SU REAL MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA. Maar ik herinner mij dat er in Utrecht een café is met de naam KAREL DE STOUTE ofwel CHARLES THE BOLD. Wat mij betreft mogen jullie dat café ook JOHN THE BOLD noemen. DE DRIE GEZUSTERS op de Markt in Groningen schijnt ook nog op een nieuwe eigenaar te wachten. In de kelder hebben ze een leuke bar met de naam DE BLAUWE ENGEL. Wellicht is het iets voor jullie om dat bedrijf over te nemen. Dan kom ik er graag een keer een GLAASJE WATER drinken! Subject: HET KAN VERKEREN Date: October 16, 2010 12:51:44 AM GMT+02:00 Prachtig om die rapportage 12 SEPTEMBER 1999 CUMPLEAÑOS nog eens te lezen. De in deze brief vermelde architecten Van Berkel en Bos zijn nu de collega's/werkgevers van mijn eigen zoon Ir. R.J. van der Heijden. Wat mij betreft de architect van het nieuwe PRINSES DIANA STADION in Elst! 15:13 Volgens tracktrace van TNT is 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER PRESIDENT RUTTE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN op dit moment "en cours de distribution". Ik hoop dus dat deze zending deze keer eens niet wordt onderschept beste MAAGD: Geef niet toe aan lusteloosheid. Richt uw blik op de toekomst; kies een eigen stijl en imiteer geen voorbeeld. Religie, publicaties en reizen zijn aan de orde. Wees op liefdesgebied voorzichtig en niet al te overtuigd van uw gelijk. SCHORPIOEN: Voor een liefdesrelatie zult u zich behoorlijk moeten inspannen; de ander stelt hoge eisen. U zult er echter geen spijt van krijgen als u daaraan tracht te voldoen. Probeer een gat in uw begroting zo snel mogelijk te dichten. In dit verband staat er vandaag weer GERRIT ZALMSALADE op het menu van HOFMANS CATERING. Maar nu ligt de bal bij JAN KEES DE JAGER. Ik denk niet dat er een rechter bij nodig is. Zijn collega IVO OPSTELTEN kan hem direct een opdracht verstrekken tot betaling. Dat werkt nog

HET BESTE. WITH LOVE AGAIN P.S. Vanaf 18:00 ga ik weer in LUCAYA naar de sauna.

ZONDAG 17 OKTOBER 2010 DEN UYL EN DE AFFAIRE LOCKHEED DEEL 2