Vrijdag 22 november 2002 Gisteravond weer in 'Nuevo Lanjarón' gegeten. Ik heb mijn kaartje afgegeven aan een Engels echtpaar uit Brighton. Nog steeds geen verbinding. Ik ga dus gewoon door met verder opbouwen van mijn website zonder het te uploaden. Men kan nu voorlopig wel weer uit de voeten met mijn informatie. In brief WELLECOM IN ELLECOM trof ik het kostenoverzicht per 15 juli 2000. Ook het verhaal over de komende 007 trof ik aan in deze brief. O-dossier vond ik wel een verslag van een vergadering. Hij luidt alsvolgt:

VERSLAG DOCENTENBESPREKING ZATERDAG 16 MEI 1987 TE NIEUWEGEIN (ACTIVITEITENCENTRUM DE BATEN)

Aanwezig: Mevrouw G.J.L. Amesz, Mevrouw M.N. Kramp, Mevrouw E. ter Woerds, Mevrouw M. de Vries, Mevrouw G.I.T. Versluijs, Mevrouw A. Barraquer, Mevrouw M. Dagevos, Mevrouw F.E.M. Molenaar, Mevrouw O. Oomen, De heer J. de la Torre en De heer P. Ottenhoff. Afwezig met bericht: Mevrouw A.A.A. v.d. Does de Willebois, Mevrouw M. van Willigen, Mevrouw T. Araya, De heer P. Verdonk en De heer L.J.A. Huisman. Aanvang: 14.00 uur. Afsluiting: 17.00 uur. De heer Ottenhoff die deze bespreking leidt heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun loyale komst naar Nieuwegein.

I. Inleidende speech van de heer Ottenhoff:

"Elk afscheid is een nieuw begin". Met deze zin begon de uitnodiging die aan alle Tolk-Vertalerscollega's is verzonden. Deze zin bevat twee elementen die een nadere toelichting behoeven.

1. Waarom heeft de heer Ottenhoff afscheid genomen van NIOW-talen?
2. Hoe staat het met het begin van de SBO?

Allereerst een korte situatieschets van het NIOW.
NIOW-talen is het resultaat van een aantal fusies. Het eindprodukt van deze fusies kwam in 1979 tot stand: 2 BV's onder "supervisie" van een overkoepelend orgaan, de Stichting Nationaal Onderwijs (SNO).
(VRIJDAG 12 JUNI 2009: Dit klopt niet. Die constructie dateert van 1981) De eerste BV, NIOW-talen, zou open opleidingen gaan verzorgen (examen- en hobbygerichte cursussen op het gebied van talen en economie/administratie). De andere BV, NIOW-BMO (Buitenschools Mondeling Onderwijs) zou zich verder gaan bezighouden met bedrijfsinterne en intensieve (taal)trainingen.
Bij de oprichting van het NIOW in 1969 was er veel belangstelling voor de open cursussen, dit als reactie op de kwaliteit en het gerommel binnen het reguliere onderwijs. Op dat ogenblik steeg het aantal cursisten gestadig, hetgeen resulteerde in een gunstige omzetverwachting. In 1983 waren de verwachtingen zelfs zo hoog gespannen dat men besloot tot automatisering van het cursisten- en docentenbestand met bijbehorende roostertechnische en financiele administraties. 1983 blijkt echter een breakpoint:

- de economische recessie is op haar dieptepunt
- er is een sterke opkomst van het gesubsidieerde onderwijs (dag/avondscholengemeenschappen, Volksuniversiteiten etc.).

Het gevolg is dat er beduidend minder cursisten zich inschrijven en er noodgedwongen een aantal vaste collega's moet vertrekken. De heer Ottenhoff kan blijven: hij is uitverkoren om voor NIOW-talen de Tolk-Vertalersopleidingen op te zetten, een nieuw produkt waarvan veel wordt verwacht. In de daarop volgende jaren krijgt NIOW-talen een zekere naamsbekendheid voor de Tolk-Vertalersopleidingen en neemt thans een goede tweede plaats in qua cursistaantallen na het instituut Wolters Noordhoff. In de tussentijd is ook de erkenningsaanvraag bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in gang gezet ter verkrijging van de ministeriële erkenning in het kader van de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen (WEO). In dit verband worden ook de contacten met de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens hechter: opleiden voor rijkserkende examens wordt het devies. Op verzoek van NIOW-talen voegt de Associatie zelfs het nieuwe examen Conversatie aan haar examenprogramma toe. Om meer naamsbekendheid te krijgen wordt meer geïnvesteerd in publiciteit. De reclame wordt structureler aangepakt middels grotere uitgaven, die helaas niet over de hele linie effect blijken te sorteren. Cursistaantallen blijven de laatste 2 jaar stabiel (ongeveer 2000 cursisten over heel Nederland), maar de vaste kosten blijven aproportioneel hoog. Zo wordt NIOW-talen een "kind met een waterhoofd": vaste kosten (waaronder salarissen vaste medewerkers) en publiciteit staan in geen verhouding tot de bijdrage aan de cursusopbrengsten in de overhead. Bij NIOW-BMO zien we een geheel andere ontwikkeling. Na een moeilijke opstartperiode (contacten met het bedrijfsleven vergen nogal wat tijd) blijkt er de laatste jaren meer geld vrij te komen binnen bedrijven voor het opleiden van mensen. NIOW-talen onderkent dit en zou de energie en het talent van haar medewerkers ook graag in deze marktsector willen investeren. Dit stuitte echter op een veto van de aandeelhouders van NIOW-BMO. Het budget bij NIOW-talen voor het ontplooien van nieuwe activiteiten werd daarbij steeds kleiner. De psychische werkdruk werd echter alsmaar zwaarder. Enerzijds door de verslechtering van de onderlinge arbeidsverhoudingen met een aantal medewerkers van NIOW-BMO, anderszijds omdat futiliteiten en details in de dagelijkse werkzaamheden (correspondentie met cursisten die problemen hadden met het ophoesten van f 98,-- voor een beginnerscursus is daar een aardig voorbeeld van) remmend gingen werken op de ontwikkeling van nieuw beleid. Dit heeft 1 1/2 jaar geleden geleid tot de oprichting van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen (SBO), mede op verzoek van de examencommissie voor het Vakdiploma Handelsvertegenwoordiger. Er kwam een proefproject Handelsvertegenwoordiger voor het G.A.B. Amsterdam, dat goed bleek aan te slaan. Gedurende het cursusjaar 1986/87 werd een soortgelijk project uitgevoerd t.b.v. het G.A.B. Dordrecht en heeft tevens een grondige analyse van de opleidingsmarkt plaatsgevonden. Daarbij zijn de maatschappelijke behoeftes aan opleiding, om-, her- en bijscholing onderzocht:

- vanuit consumentenoogpunt: waaraan heeft de consument (de cursist) behoefte? Hiertoe is een onderzoek uitgevoerd door een tweetal HEAO-studenten te Alkmaar onder alle G.A.B.'s in Nederland, waardoor er goed zicht is gekomen op de regionale behoeftespreiding;

- vanuit de relatie scholing-arbeid: hiertoe is een onderzoek uitgevoerd voor de SBO binnen een 600-tal internationaal georiënteerde bedrijven;

- vanuit sociaal oogpunt: daarbij vormt het uitgangspunt het afstemmen van de behoeftes binnen het bedrijfsleven op de mogelijkheden voor werklozen die thans (langdurig) staan ingeschreven bij de diverse G.A.B.'s.

De uitkomsten van onze onderzoeken blijken alle te wijzen in de richting van sterk op de praktijk afgestemde BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN en bedrijfsinterne trainingen. Het probleem dat zich hierbij voordeed was: hoe kan het e.e.a. gecombineerd worden binnen de huidige verhoudingen binnen het NIOW? In februari van dit jaar werd de heer Van der Heijden, directeur van NIOW-talen, arbeidsongeschikt. Het zag er naar uit dat dit een langdurige kwestie zou gaan worden. De heer Ottenhoff kwam op dat moment voor de keuze te staan:

- binnen de moeilijke financiele situatie van NIOW-talen trachten oplossingen te vinden die een rooskleurigere situatie zouden opleveren, met alle frustraties en tegenwerking vandien

of

- uit NIOW-talen stappen en alle energie concentreren op de nieuwe organisatie SBO, waarbij het bescheiden succespakket uitgebreid kon worden tot een volwaardig geheel van opleidingen.

Voor de laatste optie is gekozen: 1 mei 1987 is het dienstverband met NIOW-talen beëindigd. Deze beslissing heeft er mede toe geleid dat NIOW-talen op dit ogenblik een op volle zee ronddobberend schip is zonder kapitein en zonder stuurman, met hele grote gaten in de scheepsromp, die de zeewaardigheid ernstig kunnen beïnvloeden. Er is thans grote onzekerheid t.a.v. de te voeren koers in 1987/88.

Het nieuwe begin: SBO

Wat is er reeds op dit moment tot stand gekomen binnen de SBO?

- een volledig nieuwe "verse" organisatie, die niet het gevolg is van een aantal fusies en waarin enthousiaste en capabele mensen het beleid bepalen, onder nauwlettend toezicht van een zwaarwichtig College van Advies;

- een uitgebalanceerd onderwijsaanbod op basis van concrete onderzoeks- en ervaringsgegevens;

- een door de financiële wereld goedgekeurd en zorgvuldig onderbouwd ondernemersplan, waarin de beleidslijnen voor korte en middellange termijn staan omschreven;

- een geheel andere accentlegging binnen het onderwijsaanbod: dit beperkt zich niet meer uitsluitend tot talenonderwijs;

- een geheel nieuwe visie op onderwijs en scholing (zie ook onze filosofie): opleiden voor een uitplaatsingsmogelijkheid binnen het bedrijfsleven, nazorg bij het zoeken van arbeidsplaatsen i.p.v. opleiden tout sec voor een algemeen diploma waarmee men maar aan de slag moet zien te komen;

- zicht op groeimarkten binnen G.A.B.'s en bedrijven: op dit moment zijn al veel contacten gelegd met grote bedrijven, waaronder DATEX Informatica Instituut, de KLM...

- Half april heeft een grootschalige direct mailactie plaatsgevonden naar allerlei instanties in heel Nederland t.b.v. de Tolk-Vertalersopleidingen (ongeveer 2500 setjes verzonden met affiches);

- Op 9 mei is de SBO vertegenwoordigd met een stand op de scholingsmarkt van het G.A.B. Amsterdam in de Hollandhal op de R.A.I.. Deze scholingsmarkt heeft bijzonder veel belangstellenden (ongeveer 7000) getrokken, waarvan erg veel informatie hebben ingewonnen bij de SBO-stand;

- Er zijn locaties gevonden voor dagopleidingen Tolk-Vertaler en wel te Amsterdam (DATEX Informatica-instituut) en Huis ter Heide (een schitterend 17e eeuws pand van de Akademie Oud-Zandbergen, zie affiche);

- Per 1 augustus a.s. zal de SBO haar definitieve intrek nemen in het dan opgeleverde ondernemerscentrum Element te Utrecht-Zuid. Voorlopig is het secretariaat nog in Nieuwegein gevestigd. In het nieuwe centrum zitten nog andere starters gevestigd en krijgt de SBO de beschikking over centrale faciliteiten, als telex, telefax, receptioniste etc.

- Uit hoofde van haar lidmaatschap van de Vereniging van Instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs (V.B.M.O.) heeft de SBO goede contacten met een groot aantal overige particuliere opleidingsinstituten. Van deze contacten gaat een synergetische werking uit;

- De SBO heeft eveneens erkenning aangevraagd in het kader van de WEO, vooralsnog alleen voor de opleiding Handelsvertegenwoordiger, maar binnenkort eveneens voor haar overige opleidingen. Op 12 mei heeft de inspecteur voor het volwassenenonderwijs een bezoek gebracht aan de lessen te Dordrecht. Momenteel is het afwachten wat de reactie is van de zijde van het Ministerie. Erkenning is belangrijk, enerzijds voor de uitstraling naar buiten toe, anderzijds voor de studenten die straks een beroep kunnen doen op de Wet op de Studiefinanciering voor het bekostigen van hun opleidingen;

- Op dit moment is er met het G.A.B. Amsterdam een scholingsproject in ontwikkeling tot internationaal stafmedewerker (ISM), waarbij een twintigtal werkloze taalacademici zullen worden bijgeschoold en inpasbaar worden gemaakt voor het internationale bedrijfsleven. Ook voor nadere arbeidsbureaus zijn projecten in de maak;

- Binnenkort zal ook de nodige publicitaire ruchtbaarheid worden gegeven aan de SBO-activiteiten. Op 15 mei komt een advertentie voor de Tolk-Vertalersopleiding in de beroepenbijlage van het Utrechts Nieuwsblad en in het werkjournal van VIVA. De reacties hierop zijn erg positief tot nu toe, evenals die op de in april verzonden mailing. De aanwezige collega's krijgen allen een kopie uitgereikt van de advertentie-opzet;

- Binnen de managementstructuur van de SBO is een duidelijke functiescheiding aanwezig op het gebied van de inhoudelijke organisatie, de financiele opzet en het commerciële beleid. Ook zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, waardoor een al te enge kijk op het bedrijfsmatige onderwijsgebeuren kan worden vermeden;

- Op het gebied van de PR wordt veel uitbesteed aan een erkend en professioneel reclamebureau, te weten Reclamebureau Meerkotter te Hilversum, die o.a. ook de t.v.spots maakt voor Overtoom. Daarnaast overweegt de SBO ook een PR-man of -vrouw aan te stellen die de naamsbekendheid gaat profileren en een concrete invulling geeft aan een aantal zakelijke afspraken;

- Binnen de organisatie is sprake van een gedelegeerde structuur. Het management heeft als taak om treinen op de rails te zetten, waarna elke trein een eigen machinist moet krijgen die verantwoordelijk is voor de juiste koers van het treinstel;

- Ook t.a.v. de beloningssfeer van docenten en de opzet van het dienstverband heeft de SBO een aantal nieuwe gedachten;

- Voorts is er een grote know how en ervaring aanwezig: de heer Ottenhoff heeft veel geleerd en gezien tijdens zijn dienstverbanden in het particuliere onderwijs. De contacten die gelegd zijn met diverse (examen)organisaties en overige (bestuurlijke) instellingen zijn van onschatbare waarde;

Conclusie: er is veel gedaan in relatief korte tijd. Er is echter ook nog heel veel te doen voor aanvang van de opleidingen, eind september/begin oktober. Hiervoor zijn de contacten met bekwame, enthousiaste en kwalitatief goede medewerkers van het allergrootste belang. Het doel van deze bijeenkomst is dan ook het consolideren van de goede contacten die in het verleden tot stand zijn gekomen en in de praktijk zeer vruchtbaar zijn gebleken. Er ligt thans een aantal actiepunten ter verdere verwerking. Zo staan binnenkort weer informatie-avonden gepland voor de Tolk-Vertalersopleidingen, waarbij de SBO graag zou willen rekenen op de assistentie van een aantal bereidwillige collega's, die ook in SBO-verband weer lessen willen gaan verzorgen op dit hogere beroepsniveau. Daarnaast is ook een verdere invulling nodig voor de cursuswerkprogramma's, met name voor de dagopleidingen Tolk-Vertaler. Ook hierin kunnen collega's een belangrijke rol vervullen met hun deskundige adviezen en suggesties.

II. Aansluitend op dit inleidende betoog inventariseert de heer Ottenhoff de reacties van de aanwezigen. Hoe staat men tegenover het geheel en welke rol denkt men te kunnen en willen innemen binnen het onderwijsgebeuren van de SBO. Mevrouw Kramp signaleert een artikel dat 2 jaar geleden in de VIVA heeft gestaan over Tolk-Vertalersopleidingen. Haar indruk was dat in dit artikel nogal laatdunkend werd gesproken over particuliere opleidingen. Het is wellicht zinvol om hiermee rekening te houden, wanneer de redactie opnieuw wordt benaderd voor een redactioneel stukje. Mevrouw Kramp heeft zeker belangstelling voor het verzorgen van onderwijsactiviteiten voor de SBO, met name voor de niveau Proficiency (6 jaar lange ervaring bij v.d. Bijl) en de dag- en avondopleidingen Tolk-Vertaler Engels. Zij merkt op dat het instituut VNS, dat eveneens een dagopleiding Tolk-Vertaler Engels heeft, sterk beconcurreerd wordt door Maastricht. Dit komt omdat men in Maastricht een diploma garandeert, redelijk veel geslaagden heeft, dit i.t.t. de onzekerheid en het relatief geringe aantal geslaagden voor de Staatsexamens Tolk-Vertaler. De heer Ottenhoff haakt hierop in door te stellen dat men in Maastricht, hoe goed de opzet van de opleiding ook moge zijn, wederom wordt opgeleid voor een regulier diploma waarmee men maar moet proberen op de arbeidsmarkt een plaats te veroveren. Dit blijkt voor de talensector erg problematisch te zijn. De grote kracht die straks van de SBO uit moet gaan is juist de uitplaatsings"garantie": mensen opleiden met uitzicht op een arbeidsplaats. Dat kan Maastricht niet waarmaken en dat pretendeert men ook niet. Mevrouw Molenaar vindt de ontwikkelingen erg interessant en is zeker geinteresseerd. Wel vereist b.v. een coördinatorschap enige commerciële bijscholing. Dat vindt eveneens Mevrouw de Vries, die wel inhoudelijk geïnteresseerd is, maar van zichzelf vindt commercieel nog te weinig onderlegd te zijn. Mevrouw Amesz meldt dat zij rond oktober/november van Middelburg naar de regio Amsterdam gaat verhuizen. Zij blijft zeker in voor het verzorgen van opleidingen. Mevrouw Oomen wijst op het probleem van de zaterdagen, waarop toelatingstests gepland staan in Oud-Zandbergen. De zaterdag is namelijk voor de zevende dagsadventisten een vrije dag. Zij adviseert ons om hierover contact op te nemen met de heer Sol, directeur van Oud-Zandbergen. Wegens tijdgebrek wordt de bespreking afgebroken. Er wordt afgesproken met alle aanwezigen dat zij voor 1 juni hun schriftelijke reactie zullen opsturen naar het SBO-secretariaat, waarin zij aangeven hoe zij tegenover een SBO-docent/coordinatorschap staan en wat hun mogelijkheden zijn m.b.t. assistentie voor informatie-avonden.

Wellicht is dit verhaal aanleiding geweest voor de heren Boogaard en de Vries om te stellen "Van der Heijden en Ottenhoff hebben rondverteld dat NIOW-talen ermee ophoudt". Zij hebben dan niet goed gelezen. De lijst van aanwezigen bij dit verslag toont nadrukkelijk aan dat "Van der Heijden" op die vergadering niet aanwezig was en bovendien staat er nadrukkelijk "In februari van dit jaar werd de heer Van der Heijden, directeur van NIOW-talen, arbeidsongeschikt. Het zag er naar uit dat dit een langdurige kwestie zou gaan worden". Dit is dus een ernstige fout geweest van de advocaat van de heren Boogaard en De Vries. Verder website H20000711. 13.52 Terug van Banco Popular. Men had de brievenbus nog niet gelicht. Mijn post van vorige week vrijdag lag er nog ongeopend in. Ik heb het aan de Comunidad verschuldigde bedrag van EUR 720,29 overgemaakt op bankrekening 00 19 0092 98 4010007556. Nadien even bij StarService binnengewandeld. Alle monitoren waren bezet. 17.00. Ik heb weer verbinding. Berichten van het NRC van gisteren: NRC: Rechtbank noemt LPF-bestuur onwettig Een ver familielid is overleden. Prins Alexandre de Mérode (1934-2002)

23 NOVEMBER 2002 VADER EN ZOON