FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dinsdag 26 juni 2001
Vanaf vandaag staat de positie van de Italiaanse voorzitter van de Europese Commissie ter discussie. Gemma Buters heeft daartoe de eerste aanzet gegeven. Prodi op de verkeerde stoel. Dank Gemma.
In de Commissie is thans het onderwerp aan de orde dat ik in mijn laatste brief aan Annemarie Jorritsma heb aangesneden: Betreft: FELIZ AÑO NUEVO Europese overnames EdF roepen grote weerstand op. Ik wens de heer Bolkestein veel succes om terzake in de geest van mijn Beleidsplan belangrijke maatregelen door te voeren. Royal Cervantes Airlines Vandaag is cruciaal voor voortbestaan van Sabena Bank Cervantes Benelux FUSIEGERUCHTEN ROND ABN AMRO STEKEN WEER DE KOP OP KPN verrast beleggers. Een fusie met een Franse bank past ook absoluut niet binnen onze strategie en dient derhalve van de hand te worden gewezen. Het moment is thans ook aangebroken dat Aegon een fusie met Cervantes Helvetia Seguros in overweging neemt. Cervantes Communicatie CONCERN CONCENTREERT ZICH OP EVENTUELE SAMENWERKING. Ik ben niet graag afhankelijk van kredietverstrekkers. Dat moge inmiddels bekend zijn. Liefde is... ...zelfs dan gek op haar zijn. Ongezien zelfs. Er vanuit gaande dat mijn beleidslijnen volledig door mijn 'Number One Poppetje' worden uitgevoerd. Mijn badge heb ik vorige week woensdag ook in DRIEBERGEN achtergelaten en Gert-Jan van Wijk heeft de presentielijst laten tekenen. Dit kan voor elke juridische kwestie van groot belang worden. Het lenen van geld of anderszins aan derden heb ik afgeleerd sinds ik voor het laatst boeken heb geleend aan Petra van Betuw in de tijd dat wij samen Spaans studeerden. Die boeken heb ik nooit meer teruggezien. Ik viel echter wel op Petra's bruine ogen (als ik mij niet vergis waren ze bruin). Petra heb ik nadien uit het oog verloren, hoewel ik de indruk heb dat zij bij mij in de trein zat op 6 augustus 1999, toen ik onderweg was naar Leeuwarden en Grouw. Op de terugweg heb ik toen nog deze foto gemaakt in Brummen.

De sleutels heb ik toen gekregen van mevrouw Erna Hartlief v/h Zwart. 16.15 Bezoek gebracht aan de Consul van België in de ABN-Amrobank aan het Keizer Karelplein, de heer De Bouter. De heer De Bouter is tevens directeur van het Nijmeegse filiaal van de Bank. Ik heb hem laten weten dat de heer Jan Kalff van mijn beleidsplan op de hoogte is. Teneinde informatie ten behoeve van de heer Verhofstadt te verstrekken heeft hij mij geadviseerd een bezoek aan de Belgische Ambassade te brengen. Om 15.00 werd ik gebeld door mevrouw Heleen van den Berg van de Stichting Onze Kleine Weeskinderen, Achterom 152 1211 PD Hilversum, naar aanleiding van mijn brief van 10 juni jongstleden. Wij hebben aanstaande dinsdag 3 juli om 14.00 uur afgesproken. Vandaar dat ik hier de volledige tekst van de statuten van de stichting opneem, alsmede de teksten van het bureau Nauta Dutilh.

Heden, acht october negentienhonderd tweeënegentig verscheen voor mij, Mr Cornelis Pieter Boodt, notaris ter standplaats Amsterdam: de heer Johannes Lambertus van der Heyden, opleidingsmanager, geboren te Nijmegen op negen november negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 6538 SH Nijmegen, Zwanenveld 91/21, ongehuwd.

De comparant handelende als gemeld verklaarde bij deze op te richten een stichting voor welke gelden de navolgende

STATUTEN
Naam, zetel en duur:
Artikel 1:
1. De stichting draagt de naam: STICHTING CERVANTES BENELUX
2. Zij heeft de volgende handelsnamen:
"Instituto Cervantes"
"Instituto Cervantes Benelux";
"Instituut Cervantes",
"Cervantes", en
"Instituto de Comunicación Internacional y Gestión de Empresas Cervantes".
3. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
4. Zij duurt voort voor onbepaalde tijd.

Doel:
Artlkel 2:
De stichting heeft ten doel:
a. de bevorderlng van de Spaanse taal en cultuur; en
b. de bevorderlng van Nederlands-Spaanse samenwerkingsprojecten in de meest ruime zin.
Zij beoogt geen wlnst.

Middelen:
Artlkel 3
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren en/of doen organiseren van
1. open cursussen en traiilngen Spaanse taal en cultuur;
2. bedrijfsinterne cursussen en trainingen Spaans;
3. opleidingstrajecten Spaans en Management;
4. seminars en workshops;
5. cursussen Spaans in Spanje, alsmede relzen naar en in 8panje;
6. activitelten ter bevordering van de kwaliteit van het Nederlands-Spaanse Management in Nederland en Spanje en de overlge Spaanstalige wereld,
7. examens,
en voorts al hetgeen met de realisering van haar doelstelling in de ruimste zin verband houdt.

Geldmiddelen, boekjaar, jaarrekening en begroting:
Artlkel 4:
1. De geldmiddelen van de stlchting bestaan uit het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit, uit sponsoring, uit eenmalige of periodieke bedragen, uit subsidies, uit schenklngen of makingen uit vergoedingen voor diensten door de stichting verricht, uit cursusgelden en alle verdere baten.
2. De geldmiddelen worden beheerd door de penningmeester die voor dat beheer verantwoordelijk is.
3. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
4. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de penningmeester een rekenlng en verantwoording, waaronder begrepen een balans en een staat van baten en lasten, over dat boekjaar opgemaakt en aan het bestuur ter vaststellling voorgelegd
5. De vaststellling strekt tot décharge van de penningmeester voor alle in de jaarstukken vermelde handelingen.
6. Uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het volgende boekjaar stelt het bestuur een begroting van baten en lasten voor dat boekjaar vast.

Bestuur:
Artlkel 5:
1. Het bestuur van de stichting is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee en ten hoogste vijf personen Het aantal leden wordt door het bestuur vastgesteld.
3. De 1eden van het bestuur worden benoemd door het bestuur zelf
4. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur ls evenwel verplicht zo spoedlg mogelijk, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten, ln de open plaats(en) te voorzien.
5. Het bestuur wijst uit zijn midden aan een voorzitter, een sekretaris en een penningmeester, alsmede eventuele plaatsvervangers. Verschilllende functies kunnen ook door één persoon worden vervuld.

Aanvang en beëindiging van het bestuurslidmaatschap
Artikel 6
1. De leden van het bestuur hebben daarin zitting voor ten hoogste drie jaren. Elk jaar treedt volgens een door het bestuur op te maken rooster een bestuurslid af. Een bestuurslid is na na aftreden volgens rooster herbenoembaar.
2. Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het in artlkel 6 lid 1 van deze statuten bedoelde rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
3 Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door
a. schriftelijke ontslagneming (bedanken);
b. overlijden van een bestuurslid
c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
d. verloop van de termijn waarvoor een bestuurslid is benoemd, casu quo eerder aftreden volgens rooster;
e. ontslag;
f. het bereiken van de zeventigjarige leeftijd,
g. de beëindiging van de vereffening van het vermogen van de stichting na haar ontbinding
4. Ontslag als bedoeld in artikel 6 lid 3 onder f van deze statuten kan aan een bestuurslid worden verleend door de rechtbank op de voet van het bepaalde in artikel 2:298 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek dan wel bij een besluit van het bestuur, genomen bij ten minste twee/derde meerderheld van het aantal ultgebrachte geldige stemmen, mits dit aantal stemmen tevens de volstrekte meerderheld van het aantal stemmen van alle bestuursleden uitmaakt. Het ontslag bij besluit van het bestuur dient schriftelijk te worden gemotiveerd.

Directie
Artikel 7
1. De dagelijkse leiding van de stichting berust bij de directie.
2. De leden van de directie worden benoemd door het bestuur. Benoeming geschiedt op basis van een arbeidsovereenkomst.
3. De directie bestaat uit één of meerdere directeuren.
4. Een persoon kan gelijktijdig lid zijn van het bestuur en van de directie.
5. De bevoegdheden van de directie worden vastgelegd in een of meerdere door het bestuur te nemen besluiten.

Besluitvorming
Artikel 8
1. Tenzij in deze statuten anders vermeld, worden de besluiten genomen met volstrekte meerderheld van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de bestuursleden aanwozig dan wel rechtsgeldig ls vertegenwoordigd.
2. lndien in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten of reglementen gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, mits met algemene stemmen.
3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk over het voorstel hebben geuit, geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en de meerderheid van de bestuursleden zich voor het betreffende voorstel heeft verklaard. Een op deze wijze genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris en de voorzitter ondertekend.
4. Al hetgeen de vergaderingen van en de besluitvorming in bet bestuur betreft, wordt bij reglement geregeld.

Bestuursbevoegdheid en Vertegenwoordiging:
Artikel 9:
1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten:
a. tot het verkrijgen, kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
c. waarbij de stichting zich voor een derde sterk maakt;
d. waarbij de stichting zlch tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt mede toe aan het bestuur alsmede aan ieder lid van de directie.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt mede toe aan één van de leden van het bestuur of van de directie of één of meer derden indien en voorzover de betrokkene daartoe een volmacht van het bestuur zal hebben ontvangen; bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn verleend (LH september 1997).

Commissies en werkgroepen:
Artlkel 10:
1. De dlrectie kan na overleg met het bestuur besluiten tot instelling respectievelijk opheffing van commissies en/of werkgroepen waarin ook niet-bestuurs- en niet-directieleden kunnen worden benoemd.
2. Al hetgeen commissies of werkgroepen verder betreft kan bij reglement worden geregeld.

Bureau:
Artikel 11:
1. De directle kan na overleg met het bestuur besluiten tot instellling casu quo opheffing van een bureau van de stichting.
2. A1 hetgeen het bureau van de stichting betreft kan bij reglement worden geregeld.

Reglementen:
Artlkel 12:
1. De directle kan na overleg met het bestuur reglementen vaststtellen, wijzigen of opheffen, zulks met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantol ultgebrachte stemmen.
2. Reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten.

8tatutenwijziging en ontbinding:
Artlkel 13
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden Een statutenwijziging wordt in een notariële akte neergelegd tot die neerlegging is ieder bestuurslid bevoegd.
2. Het besluit tot wijziging van de statuten of tot de ontbinding wordt genomen bij tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen mits dit aantal stemmen tevens de volstrekte meerderheld van het aantal stemmen van alle bestuursleden uitmaakt.
3. De vereffening geschiedt door de gezamenlijke bestuursleden.
4. Het bestuur stelt in zijn besluit tot ontbinding van de stichting of nadien de bestemming van het overschot na vereffening van het vermogen van de stichting vast.
Slotbepalingen
1. In alle gevallen waarin deze statuten of reglementen niet voorzien beslist het bestuur.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 3 loopt het eerste boekjaar van heden af tot en met ultimo december negentienhonderd drie en negentig.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 3 voor wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal als bestuursleden op: Johannus Lambertus van der Heyden, voornoemd, als secretaris, Johan Wilhelm van Aalst, wonende te 2596 PA 's-Gravenhage, Van Lanscroonstraat 6, geboren op zeventien januari negentienhonderd dertig te 's-Gravenhage, gehuwd, als voorzitter, en André Veltman, wonende te 1034 PR Amsterdam, Vlaggemast 22, geboren op twintig april negentienhonderd zesenvijftig te Amsterdam, gehuwd, als penningmeester.

De comparant is mij notaris, bekend. Deze akte is in minuut verleden te Amsterdam op de data in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze mij, notaris, verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgons is deze akte, na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
Getekend: J.L. van der Heyden, C.P. Boodt.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRlFT
door mij, meester Johan Reinder
Egbert Kielstra,
kandidaat-notaris, wonende te
Bussum, als plaatsvervanger
waarnemende het kantoor van de
met verlof afwezige meester
Cornelis Pieter Boodt, notaris
ter standplaats Amsterdam.
Heden, 9 october 1992.

Knijff & Partners ontving een volmacht op 21 september 1995 inzake de bescherming van het handelsmerk.

NAUTA DUTILH
ADVOCATEN EN NOTARISSEN
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Telefoon (31) (20) 54146 46
Fax (31) (20) 66128 27
Telex 13411 NDA NL De heer J.L. van der Heijden
Zwanenveld 91-21
6538 SH Nijmegen

Amsterdam, 30 november 1992

Geachte heer Van der Heijden,

EA/sw 3011378 - Van der Heijden / Cervantes

Bijgaand ontvangt U vier exemplaren van de overeenkomst tot overdracht van handelsnaam en onderneming, alsmede een zelfde aantal exemplaren van de overeenkomst tot licentie van het merk INSTITUTO CERVANTES. Gaarne ontvang ik te zijner tijd copieën van een ondertekend exemplaar van beide overeenkomsten ten behoeve van mijn dossier. Ik voeg tevens bij vier exemplaren van Bijlage IV bij de overeenkomst tot overdracht van handelsnaam en onderneming, opgesteld aan de hand van de gegevens van Uw fax d.d. 12 november jl. Tenslotte wijs ik U op de door U en de Stichting op te maken en aan laatstgenoemde overeenkomst te hechten Bijlage III, zoals bedoeld in art. 2 lid 1, 2e liggend streepje. In totaal dienen vijf Bijlagen aan deze overeenkomst te worden gehecht. Hoogachtend, Uw dw. E.J.Arkenbout ABN AMRO 54.01.30.168 46.69.93.293 CLBN 64.21.43.218 Postbank 50296 AMSTERDAM, ROTTERDAM, BREDA, EINDHOVEN, BRUSSEL PARIJS, MADRID, NEW YORK, SINGAPORE, JAKARTA, BEIJING

MERKLICENTIEOVEREENRKOM8T

Ondergetekenden:

- de heer Johannes Lambertus van der Heijden, wonende te 6538 SH Nijmegen, Zwanenveld 91-21, verder te noemen: "Van der Heijden";

en

- de Stichting Cervantes Benelux, gevestigd te Amsterdam, verder te noemen: de "Stichting";

OVERWEGENDE:

- dat Van der Heiiden houder is van het Beneluxmerk INSTITUTO CERVANTES, gedeponeerd op 25 maart 1992 onder nummer 776.053, en ingeschreven onder nummer 508.277 voor de klasse 41 (Onderwijs, opleidingen en cursussen), van welk depot een afschrift als Bijlage aan deze overeenkomst is gehecht, verder te noemen: het "Merk";

- dat Van der Heijden deel uitmaakt van het bestuur van de Stichting;

- dat Van der Heijden, zo lang hij deel uitmaakt van het Bestuur van de Stichting, de Stichting toestemming tot gebruik van het Merk wil geven; .

- dat partijen met het oog daarop de voorwaarden willen vastleggen waaronder de Stichting gebruik mag maken van het Merk;

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1

1. Van der Heijden verleent bij deze aan de Stichting, gelijk de Stichting hierbij aanvaardt, een kosteloze exclusieve licentie tot het gebruik van het Merk in de Benelux.

2. De licentie houdt in toestemming tot het gebruik van het Merk voor de in het depot vermelde diensten. De Stichting zal de aanwijzingen met betrekking tot de wijze van gebruik en de kwaliteit van de diensten strikt opvolgen.

3. De Stichting zal geen sub-licenties aan derden verlenen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Heijden.

Artikel 2

1. De Stichting zal geen merk in gebruik (doen) nemen of een merk inschrijven overeenstemmend met het Merk.

2. De Stichting zal geen handelsnaam in gebruik (doen) nemen, met uitzondering van de handelsnamen genoemd in art. 1 lid 2 van de statuten van de Stichting d.d. 8 oktober 1992, welke statuten als bijlage V aan deze overeenkomst zijn gehecht.

Artikel 3

1. Van der Heijden zal tijdig voor eigen rekening zorgdragen voor vernieuwing van de inschrijving van het Merk in de registers van het Benelux Merkenbureau.

2. Van der Heijden zal tijdig voor eigen rekening zorgdragen voor inschrijving van de licentie in de registers van het Benelux Merkenbureau.

Artikel 4

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Van der Heijden kan te allen tijde de overeenkomst door opzegging doen eindigen met inachtneming van een termijn van tenminste zes maanden.

3. De overeenkomst eindigt overigens van rechtswege en zonder enige opzegging indien:

(a) de Stichting in staat van faillissement wordt verklaard:
(b) aan de Stichting surseance van betaling wordt verleend;
(c) de Stichting wordt ontbonden;
(d) het bestuurslidmaatschap van Van der Heijden van de Stichting wordt beëindigd;
(e) het depot van het Merk wordt nietigverklaard of het recht op het Merk wordt vervallen verklaard voor alle diensten waarvoor het depot is verricht.

Artikel 5

1. Indien deze overeenkomst eindigt, zal de Stichting met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het Merk staken.

2. Voorts zal de Stichting onmiddellijk voor eigen rekening het nodige doen opdat de statutaire en handelsnaam van de Stichting uiterlijk binnen twee maanden na het einde van de overeenkomst zullen zijn gewijzigd aldus dat INSTITUTO CERVANTES daarvan geen onderdeel meer uitmaakt. Zij zal geen naam in gebruik nemen die verwarringwekkend lijkt op het Merk.

Artikel 6

1. Zo de Stichting ondanks het bepaalde in Artikel 2. merken mocht hebben ingeschreven die overeenstemmen met het Merk, zal de Stichting, zo Van der Heijden dat mocht wensen, die merken per het einde van deze overeenkomst kosteloos aan Van der Heijden overdragen. De inschrijving van de overdracht zal voor rekening van de Stichting plaatsvinden in de daartoe bestemde registers.

2. Van der Heijden is niet gehouden tot enige schade- of goodwill-vergoeding aan de Stichting bij het einde van deze overeenkomst.

Artikel 7

Wanneer Van der Heijden het Merk mocht overdragen, treedt de nieuwe rechthebbende op het Merk van rechtswege in haar plaats als contractspartij bij deze overeenkomst.

Artikel 8

Ingeval van niet-nakoming van enige verplichting is de Stichting een onmiddellijk zonder enige sommatie opeisbare boete aan Van der Heijden verschuldigd van f 5.000,-- (vijfduizend gulden) per overtreding dan wel van f 1. 000, -- (duizend gulden) per dag dat de overtreding voortduurt, zulks ter keuze van Van der Heijden.

Artikel 9

Deze overeenkomst is opgesteld naar en onderworpen aan het Nederlandse recht. De in deze overeenkomst voorkomende woorden hebben de inhoud en de betekenis die daaraan door het Nederlandse recht worden toegekend.

Aldus in drievoud opgemaakt en getekend, te d.d.

J.L. van der Heijden
de Stichting (voorzitter) (secretaris) (penningmeester)

De hierboven vermelde opeisbare boete acht ik tevens van toepassing op het onrechtmatig gebruik van de naam Instituto Cervantes door de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid vanaf 19 februari 1997, de dag waarop Hans Wijers en José María Aznar de vestiging in Utrecht hebben geopend. Het thans door mij opeisbare bedrag bedraagt Hfl. 5000,- + (4 * 365 + 8 + 31 + 30 + 31 + 27) * Hfl. 1.000,- = Hfl. 1.592.000,-

BIJLAGE III BIJ OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN HANDELSNAAM EN ONDERNEMING

Specificatie als bedoeld in art. 2 lid 1, 2e liggende streep, van de overeenkomst tot overdracht van handelsnaam en onderneming tussen J.L. van der Heijden, wonende te Nijmegen, en de Stichting Cervantes Benelux, statutair gevestigd te Amsterdam.

Bestandsnaam Aantal

Nederlands-Spaanse bedrijven in Nederland en Spanje 605
Instellingen voor onderwijs aan volwassenen in Nederland 443
Docenten Spaans (niet uit een vorig dienstverband afkomstig) 417
Instituten Spanje 35
Overige relaties 86

Totaal 1586

Op basis van het accountsadvies van accountantskantoor R.M. Tijssen c.s. te Nijmegen, d.d. 15 oktober 1992, is een gemiddelde prijs berekend van fl. 0,90 per adres. De overdracht van de adressen geschiedt dan tegen een prijs van fl. 1427,40.

BI]LAGE IV bij OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN HANDELSNAAM EN -ONDERNEMING

Specificatie als bedoeld in art. 2 lid 4 van de overeenkomst tot overdracht van handelsnaam en onderneming tussen J.L. van ~~ der Heijden, wonende te Nijmegen, en de Stichting Cervantes Benelux, statutair gevestigd te Amsterdam.

Computer f 3999,--
ordners f 52,87
Powerbook 100 2/40, ser.nr. f 3673,50
SG 1520CD59
videorecorder f 1299, --
faxapparaat f 1420,82
flipover f 330,61
adressen 1586 x f0,90 f 1427,40
totaal f 12.203,20

NAUTA DUTILH

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN HANDELSNAAM EN ONDERNEMING

Ondergetekenden:

- de heer JOHANNES LAMBERTUS VAN DER HEIJDEN, wonende te 6538 SH Nijmegen, Zwanenveld Ol-21, verder te noemen: "Van der Heijden";

en

- de Stichting CERVANTES BENELUX, statutair gevestigd te Amsterdam, verder te noemen: de "Stichting";

OVERWEGENDE:

- dat Van der Heijden rechthebbende is op de handelsnamen INSTITUTO CERVANTES en INSTITUTO CERVANTES BENELUX, verder te noemen: de "Handelsnamen", welke Handelsnamen zijn gevoerd voor de onderneming van Van der Heijden, verder te noemen: de "Onderneming";

- dat Van der Heijden tevens houder is van het Beneluxmerk INSTITUTO CERVANTES, gedeponeerd op 25 maart 1992 onder nummer 776.053, en ingeschreven onder nummer 508.277 voor de klasse 41 (Onderwijs, opleidingen en cursussen), van welk depot een afschrift als Bijlage I aan deze overeenkomst is gehecht, verder te noemen het "Merk";

- dat Van der Heijden bij overeenkomst aan de Stichting een licentie heeft verleend tot gebruik van het Merk, van welke rechtsgeldig ondertekende overeenkomst een afschrift als Bijlage II aan deze overeenkomst is gehecht.

- dat Van der Heijden deel uitmaakt van het bestuur van de Stichting;

- dat Van der Heijden aan de Stichting het recht op de Handelsnamen wil overdragen;

- dat partijen met het oog daarop de voorwaarden willen vastleggen waaronder deze overdracht plaatsvindt;

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1. Overdracht Handelsnamen

Van der Heijden draagt hierbij over aan de Stichting, welke overdracht de Stichting hierbij aanvaardt, alle rechten op de Handelsnamen, met inbegrip van het recht tot gebruik van de Handelsnamen in Nederland.

Artikel 2. Overdracht Onderneming

1. Van der Heijden draagt hierbij over aan de Stichting, welke overdracht de Stichting hierbij aanvaardt, de overige activa verbonden aan de Onderneming (hierna: de "Overige Activa") waarvoor Van der Heijden de Handelsnamen voert, welke Overige Activa bestaan uit:

- de goodwill verbonden aan de Onderneming;
- alle gegevens, waaronder naam- en adressenbestanden,- computerbestanden, waarneembaar en/of waarneembaar te maken, met betrekking tot afnemers van de diensten van de Onderneming, leveranciers van diensten en produkten aan de Onderneming, waarvan een specificatie als Bijlage III aan deze overeenkomst is gehecht;
- alle correspondentie met en afkomstig van dergelijke afnemers en leveranciers en anderen met betrekking tot de Onderneming;
- alle concepten, rapporten, verslagen, cursusmaterialen, boekwerken, brochures, folders van en met betrekking tot de Onderneming;
- alle andere gegevens met betrekking tot de Onderneming, alsmede;
- een computer, ordners, een Powerbook 100 2/40 (ser.nr. SG 1520CD5gg), een videorecorder, een telefaxapparaat en een flipover,

waarbij alle lasten van de Onderneming voor rekening van de Stichting komen vanaf de datum van deze overeenkomst.

2. Voorts verbindt Van der Heijden zich, voorzover redelijkerwijs van hem verlangd kan worden en zolang hij deel uitmaakt van het bestuur van de Stichting, zijn kennis en ervaring terzake van alle activiteiten van de Onderneming ter beschikking te stellen aan de Stichting, en de Stichting, voorzover redelijkerwijs van hem verlangd kan worden en zolang hij deel uitmaakt van het bestuur van de Stichting, in staat te stellen en daarin te begeleiden dezelfde activiteiten te ontplooien als de Onderneming, zonder dat Van der Heijden tot enige vergoeding gerechtigd zal zijn.

3. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet indien Van der Heijden geen deel (meer) uitmaakt van het bestuur van de Stichting.

4. Voor de hiervoor onder 2. bedoelde overdracht is de Stichting aan Van der Heijden verschuldigd de betaling van een bedrag van f 12.203,20 (zegge: twaalfduizend tweehonderdendrie gulden, twintig cent), van welk bedrag een specificatie als Bijlage IV aan deze overeenkomst is gehecht. De Stichting zal voor betaling aan Van der Heijden zorgdragen binnen acht dagen na ondertekening van deze overeenkomst, ofwel op een door Van der Heijden te bepalen tijdstip, waarbij hij vanaf acht dagen na ondertekening van deze overeenkomst de wettelijke rente in rekening brengt.

Artikel 3. Beëindiging activiteiten

1. Van der Heijden verbindt zich hierbij dat hij, tenzij handelend als bestuurder van de Stichting, vanaf de datum van deze overeenkomst geen activiteiten meer zal verrichten verwant aan de Onderneming op welke wijze of in welke vorm dan ook onder een handelsnaam waarvan het woord CERVANTES en/of de woorden INSTITUTO CERVANTES onderdeel zijn.

2. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet indien Van der Heijden geen deel (meer) uitmaakt van het bestuur van de Stichting.

Artikel 4. Bevoegdheid tot overdracht
Van der Heijden verklaart hierbij dat hij volledig bevoegd is te beschikken over de Handelsnamen en de Overige Activa, en dat hij noch de Handelsnamen, noch de Overige Activa, voorafgaand aan deze overeenkomst heeft vervreemd of bezwaard.

Artikel 5. Optie overdracht Handelsnamen
De Stichting zal de Handelsnamen niet aan een of meer derden overdragen, alvorens de Handelsnamen aan Van der Heijden tot overdracht te hebben aangeboden.

Artikel 6. Licentie

De Stichting zal geen licenties tot gebruik van de Handelsnamen aan derden verlenen, behoudens schriftelijke toestemming van Van der Heijden.

Artikel 7. Geen gebruik of inschrijving overeenstemmende merken of handelsnamen

1. De Stichting zal geen handelsnaam in gebruik (doen) nemen die overeenstemt met het Merk en/of de Handelsnamen, met uitzondering van de handelsnamen genoemd in art. 1 lid 2 van de statuten van de Stichting d.d. 8 oktober 1992, welke statuten als Bijlage V aan deze overeenkomst zijn gehecht.

2. De Stichting zal geen merk in gebruik (doen) nemen en/of (doen) inschrijven dat overeenstemt met de Handelenamen.

Artikel 8. Verplichting tot overdracht

Zo de Stichting ondanks het bepaalde in Artikel 7. een of meer merken mocht hebben ingeschreven die overeenstemmen met de Handelsnamen, zal de Stichting, zodra Van der Heijden dat mocht wensen, dat merk of die merken kosteloos aan Van der Heijden overdragen, of de inschrijving van dat merk of die merken op verzoek van Van der Heijden (doen) doorhalen. De inschrijving van de overdracht of de doorhaling zal voor rekening van de Stichting plaatsvinden in de daartoe bestemde registers.

Artikel 9. Inschrijvingen

De Stichting zal voor eigen rekening zorg dragen voor alle noodzakelijke en vereiste inschrijvingen van de Handelenamen alsmede, voorzover nodig, van de overdracht van de Handelsnamen.

Artikel 10. Boete

Ingeval van niet-nakoming van enige verplichting op grond van deze overeenkomst is de Stichting een onmiddellijke zonder enige sommatie opeisbare boete aan Van der Heijden verschuldigd van f 1.000,-- (duizend gulden) per keer of per overtreding, zulks ter keuze van Van der Heijden.

Artikel 11. Beëindiging bevoegdheid tot gebruik. overdracht en uitoefeninq rechten. voortvloeiend uit deze overeenkomst

Indien en zolang Van der Heijden geen deel (meer) uitmaakt van het bestuur van De Stichting, zal de Stichting niet gerechtigd zijn tot gebruik van de Handelsnamen in Nederland, zal de Stichting niet gerechtigd zijn tot overdracht van de Handelsnamen, en zal de Stichting evenmin enig recht op de Handelsnamen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, jegens Van der Heijden kunnen uitoefenen.

Artikel 12. Diversen

1. Voor zover uit de onderhavige overeenkomst niet anders voortvloeit, zijn alle daarop vallende kosten voor rekening van de Stichting.

2. Partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om van de onderhavige overeenkomst ontbinding en/of vernietiging te vorderen.

Artikel 13. Nederlands recht toepasselijk

Deze overeenkomst is opgesteld naar en onderworpen aan het Nederlandse recht. De in deze overeenkomst voorkomende woorden hebben de inhoud en de betekenis die daaraan door het Nederlandse recht worden toegekend.

Aldus in drievoud opgemaakt en getekend, te d.d.

J.L. van der Heijden
de Stichting (voorzitter) (
secretaris) (penningmeester)

Tot op heden staan we nog niet vermeld in het blad Elan, ondanks de beeltenissen van enkele bekenden. Het wordt dus weer tijd voor Nieuw Elan. De Telegraaf van vandaag. Hoe het bestuur van de holding eruit gaat zien is thans aan de orde. Top 30 machtigste commissariaten Zaak is dat ze Nieuw Elan in de holding brengen. Te beginnen bij de werkmaatschappij Royal Cervantes Airlines. Rechtbank wil bonden en directie Sabena spreken De KLM heeft inmiddels het thema geld verdienen met internet goed opgepakt. Dan nog een klein berichtje inzake de vader van mijn 'legal heir to the limited company'. Ik ben benieuwd of hij inmiddels al een oplossing heeft gevonden voor The Publication of the False last Will of the Princess of Wales. Ik denk hierbij aan Colin Call en zijn echtgenote Hazel Wilkinson, de overburen van Bagshot Park in Surrey. Van de Lionsclub Keizer Karel heb ik nog niets vernomen. Bij de vergadering van vandaag denk ik aan de besprekingen in Brussel. 21.46 De Belgische teletekst meldt dat de heer Chaffart bij de Zwitsers een positief onderhandelingsresultaat heeft behaald. Ik ben benieuwd of ons handelsmerk nu in het geding wordt gebracht. Afgaande op de ontwikkelingen lijkt het mij niet noodzakelijk om morgen naar de residentie te gaan, ervan uitgaande dat collega's Halbertsma en Ottenhoff conform mijn schrijven aan hen hebben gehandeld. Van mevrouw Brussel van Maurik heb ik overigens vernomen dat 'Het NIOW' een vestiging zou hebben in Madrid. Dit ter correctie van mijn opmerking dat het mij niet bekend is of de heer G.P. Boogaard nog medewerkers heeft. Ik heb haar immers geadviseerd die vestiging in Instituto Cervantes Holding onder te laten brengen.

28 JUNI 2001 NOTARIËLE AKTE VAN 1 NOVEMBER 1982 EN RAPPORT KLYNVELD KRAAYENHOFF INZAKE HERSTRUCTURERING NIOW-GROEP