Datum: 15 augustus 2002 Betreft: FAMILIEVETE Kenmerk: JH/TBG20020815 Torremolinos, donderdag 15 augustus 2002 Beste Tjitse, Door jouw afsluitende zin in jouw brief van 20 juli (Ga aub geen enkele actie ondernemen zonder overleg met mij, ook geen communicatie met Liesbeth.) heb je mij in feite met een stevig dilemma opgezadeld. Ik ben nu hierin meegegaan, maar in feite kan ik dus met niemand meer communiceren, terwijl er nog heel wat moet gebeuren. Zoals de publikatie van de Nederlandse vertaling van mijn boek. Zoals gebuikelijk blijf ik varen op het kompas van mijn horoscoop dat zegt vandaag. SCHORPIOEN: Een familievete moet niet langer voortduren, zeker als de aanleiding zo goed als vergeten is. Oude wonden herstellen door een vriendelijk woord; doe de eerste stap. Geven aan liefdadigheid is meestal goed maar uw edelmoedigheid kan ook worden misbruikt. Bij een familievete denk ik op de eerste plaats aan de regio Friesland. Zo lees ik in de vertaling van mijn boek:

"Dinsdag, 27-05-1997 Vanmorgen werd ik gebeld door de heer Breuker uit Groningen. Hij is zojuist teruggekeerd van een reis naar Canada en liet mij weten dat hij het gerechtshof heeft bevolen Liesbeth Halbertsma uit te nodigen voor het Hof te verschijnen. Liesbeth heeft niets te vrezen omdat ik haar heb verdedigd tegen zijn beschuldigingen in een drie jaar durende correspondentie die voor de rechter beschikbaar is. De heer Breuker is een broer van Professor Breuker, hoogleraar in de Friese taal op de universiteiten van Leiden en Amsterdam. Vorig jaar heb ik Professor Breukers inaugurale toespraak bijgewoond - dat over een lid van de familie Halbertsma zou gaan - in de aula van de Universiteit van Amsterdam waar Hillary Clinton vandaag haar toespraak heeft gehouden in aanwezigheid van prinses Margriet over het voorbeeld dat Nederlandse hulp gedurende de eeuwen in de Europese geschiedenis is geweest." Dit betreft Professor Philippus H. Breuker. Ik vond over hem de volgende informatie op het internet.

Speculum Frisicum Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker
 In 2001 kwam er een einde aan het 25 jarig dienstverband van Ph.H. Breuker bij de Fryske Akademy en nam hij voorts afscheid als bijzonder hoogleraar Friese taal- en letterkunde van de Universiteit van Leiden. Dit was de aanleiding om hem een bundel met studies van collega's en (oud)-promovendi uit zijn Leidse, Amsterdamse en Leeuwarder werkomgeving aan te bieden. De bundel bevat 25 bijdragen over de geschiedenis van de vroege en late Middeleeuwen, over de letter- en taalkunde van de Nieuwe Tijd en de Nieuwste Tijd en verder een aantal sociologische en locaal-historische bijdragen. Bremmer, Rolf H.Jr., L.G. Jansma, P. Visser (redactie). Speculum Frisicum. Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker, Fryske Akademy Leeuwarden 2001. 450 p. Akademynummer 928. ISBN 90 6171 928 3. Prijs EUR 25,00 / voor leden en donateurs (stipers) EUR 23,00.

Op de dag van zijn inauguratie in Amsterdam vond ik op het Amsterdamse gemeentearchief informatie over de Halbertsmastichting. Deze stichting bleek een soortgelijke doelstelling te hebben als de Fryske Akademie. Vandaar dat ik vanmorgen mijn website heb geraadpleegd en naar deze stichting heb gezocht. Ik kreeg hiervan echter geen nadere informatie. Wél trof ik het volgende verhaal aan over mijn beoogde directeur. Het hieronder vermelde boek heb ik inmiddels gelezen en mijn feedback aan de direct betrokkenen doen toekomen.

info@managementboek.nl  Dilemma's te lijf Management van mensen in organisaties Auteur(s) Liesbeth Halbertsma Uitgever Van Gorcum Jaar 2000 Bindwijze ingenaaid Blz112 Prijs EUR 14,75 Status Direct leverbaar Recensie(s) door Drs. H. Veraart-Maas

Samenvatting
Het managen van mensen en organisaties kent enkele wezenlijke dilemma's. De manager beweegt zich tussen de uitersten van deze dilemma's. Zoals de keuze in een organisatie tussen flexibiliteit of zekerheid voor de werknemer; tussen het centraal stellen van de individuele werknemer of het collectief; tussen hanteren van een strikte scheiding van werk en privé of niet; tussen centraal of decentraal aansturen van de organisatie. Of tussen het principe dat jongeren van ouderen leren of andersom. Keuzen voor uitersten brengt veelal gevoelsmatige en grote problemen met zich mee. Het kenmerk van dilemma's is dan ook dat ze zich niet laten oplossen: ze zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Het compromis, de keuze voor het midden, is vaak kleurloos en betekenisloos. Liesbeth Halbertsma en de door haar uitgenodigde auteurs laten zien hoe managers creatief met dilemma's kunnen omgaan. Uiteraard zijn hun beslissingen individueel en tijdgebonden. Maar werkelijke keuzes zijn altijd opnieuw noodzakelijk om mensen en organisaties verder te brengen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding

1. Denken in dilemma's
- De oplossing is het probleem
- De getijbewegingen van organisatorisch leven

2. Jong en oud
- Over schoonheidsidealen en antirimpelcrème
- Lang jong blijven en slim oud worden

3. Individu en collectief
- Over het binden van mensen aan organisaties
- Kennismanagement: een anachronisme
- Is werken ook leven?

4. Flexibiliteit en zekerheid
- Flexibiliteit door zekerheid: bewegen rond een vaste kern
- De kennisorganisatie: zekerheid door onzekerheid
- Opkomst van luxaflex

5. Centraal en decentraal
- Infrastructuur verbindt centraal en decentraal
- Internationaal de decentrale organisatie ontwikkelen

Achtergronden van de auteurs

Leeswijzer
 
------------------------------------------------------------------------  

Recensie door Drs. H. Veraart-Maas

Het managen van mensen en organisaties kent wezenlijke dilemma's. De manager beweegt zich tussen de uitersten daarvan. Dilemma's gaan over een tegenstelling: keuze voor één optie sluit de andere uit. Halbertsma omschrijft dit boek als een zoektocht naar het omgaan met fundamentele dilemma's in het leven van mensen en organisaties. Een bundeling van 'eigen - aardige', inspirerende essays, overpeinzingen voor ieder die de waan van alledag even achter zich wil laten. Na het denken over dilemma's worden vier actuele thema's besproken.

Dilemma's
Starren beschrijft de omwenteling van industriële productie-economie naar hedendaagse kenniseconomie; voorspelbaarheid en beheersbaarheid nemen in hoog tempo af. Planning, destijds hét beheersingsmechanisme, bedoeld om onzekerheid te reduceren verwordt nu van oplossing tot probleem. In zo'n onvoorspelbare omgeving moet de hedendaagse manager onzekerheid aandurven en een voorbeeld nemen aan de jeugd die onbewust, vertrouwend op eigen vaardigheden, het onbekende aandurft. Dat is waar, maar: is de manager van nu niet zélf ooit jeugd geweest?

Rottinghuis verwondert zich over de golfbeweging binnen organisaties, waarin tegengestelde organisatieprincipes zoals centralisatie - decentralisatie elkaar afwisselen. Opties zijn gelijkwaardig maar niet gelijktijdig, wel volgtijdelijk, te realiseren. Een probleem dient zich na enige tijd weer aan en vraagt opnieuw om oplossing. Een spiraalbeweging. De geschiedenis herhaalt zich én verandert: voordelen van de voorgaande structuur blijven behouden. Zo ontstaan mengvormen. Heeft een organisatie langere tijd één structuur gekend, dan ontstaat een druk richting voordelen van de andere configuratie. Bijna een natuurwetenschappelijke wetmatigheid. De invloed van macht wordt alleen genoemd maar niet uitgewerkt.

Jong - oud
Van Dijk: jonge én oude bedrijven kunnen naar elkaar kijken én van elkaar leren door de spiegel van de tijd. Zij zien hoe zij, in een andere tijd, geweest zijn of zullen worden. Human resources management is hét strategische middel om organisatiespecifieke problemen aan te pakken. Het toelaten van diversiteit en onzekerheid is de kerntaak van hedendaags management. 40+ op de arbeidsmarkt is oud, constateert Van Stolk. Ouderen worden gestigmatiseerd, terwijl juist door angst tot stigmatiseren concrete acties uitblijven. Oplossing: lang jong blijven, slim oud worden door inzicht in eigen competenties! De organisatie op haar beurt moet leren diversiteit, perceptie jong / oud en competenties te managen. 'Ouderen'beleid in a nutshell!

Individu - collectief
Van der Burg: Als beloning alléén mensen niet bindt aan organisatie of werk, wat dan wél? Werk moet nut, zingeving en reden bieden; leiderschap en communicatie zijn de smeerolie. Betrokkenheid ontstaat door aansluiting bij wederzijdse identiteit, competenties en kerntaken. Van Stolk signaleert daarentegen nog een 'uitpers- en wegwerpcultuur'. En hoe zit het met noties als nutsmaximalisatie en economische ruiltransactie (geboeid door het vakgebied) die niet per definitie demotivatie ('innerlijk ontslag') opleveren?

Kessels stelt dat kenniswerkers en kennisorganisatie eenzelfde belang dienen: ontwikkeling. Een zelfregulerend proces met een eigen dynamiek, dat zich niet laat organiseren, plannen of meten. Dit maakt kennismanagement tot een anachronisme. Of bedoelt hij een contradictio in terminis? Toch geeft hij zelf het antwoord: de manager ontleent gezag aan zijn inhoudelijke bijdrage. Wordt gezag niet al van oudsher ontleend aan evenwicht tussen taakinhoud, faciliteren en mensgerichtheid? Van Iren introduceert persoonlijk participerend leiderschap om de balans tussen persoonlijke en zakelijke resultaten te faciliteren. Zij herdefinieert het dilemma werk - privé tot werk - leven, omdat door persoonlijke ontwikkeling de strikte scheiding vervaagt.

Flexibiliteit - zekerheid
Jansen poneert de stelling dat zekerheid voor de organisatie op flexibiliteit berust. Medewerkers zijn flexibel en gecommitteerd als zij zekerheid in werk en psychologisch contract hebben. Muller sluit hierbij aan. Zekerheden bevorderen innovatie, flexibiliteit en kennisoverdracht. Dominante traditionele arbeidsverhoudingen belemmeren dit; partnership daarentegen bevordert binding en intern ondernemerschap. Kamps en Fidder introduceren het begrip 'luxaflex'. Nu uitzendbureaus werkgever zijn voorzien zij dat de kernbezetting met hoog gekwalificeerde arbeid binnen organisaties meer en meer door inleenkrachten wordt ingevuld; vaste medewerkers binnen die inner circle zullen meer naar de buitenkant worden gedrukt. Drie intrigerende invalshoeken.

Centraal - decentraal
Kornet bespreekt internationalisering. Beleid wordt centraal vastgesteld; decentrale implementatie vereist zelfsturing om op de lokale cultuur te kunnen afstemmen. Beleidsinstrumenten moeten centraal worden aangereikt. Brandsema tot slot steekt, waar alle voorgaande auteurs een uitgesproken visie neerleggen, mager af met een verslag over de internationale expansie van zijn eigen Ernst & Young. Interim-managers zijn professionals, daarom is gekozen voor een decentrale structuur met centrale regelgeving en 'thematisch koppelen'. Het komt op mij over als PR.

Drs. Hilde Veraart-Maas is socioloog en organisatieadviseur bij Veraart Interim Management en Organisatieadvies in Leidschendam. Zij is gespecialiseerd in veranderingstrajecten en teambuilding, ontwikkeling van (strategisch) human resources beleid, organisatieonderzoek en trainingen sociale en persoonlijke vaardigheden. Zij schreef in 2001 het boek 'Werken aan deeltijd, deeltijdwerk in een resultaatgerichte cultuur'.

Boeken van Liesbeth Halbertsma
Managementwijzer Professional & Management Development
Liesbeth Halbertsma, Gert-Jan van Wijk - 1999 - 105 blz. - Onze prijs: EUR 11,50 Om recht te doen aan de complexiteit van professional en management development is in deze managementwijzer van de Baak gekozen om een overzicht te geven van boeken en artikelen die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied. Daarnaast biedt het boekje een aantal PMD-instrumenten die in de praktijk kunnen worden toegepast. Ook met Gert-Jan van Wijk heb ik gesproken. Een jongeman die het werk van Liesbeth voortreffelijk heeft overgenomen op de Baak. Voorts vond ik nog een bericht van een Tjalling uit deze Friese dynastie.

Tjalling Halbertsma Adres Herman Heijermansweg 19 Plaats 1077 WJ Amsterdam Geboortejaar 1957 Geboorteplaats Snakkerburen Beroep Directeur Investeringsmaatschappij Wedge Int. Nevenfuncties Boardmember van de European Association Security Dealers (EASD) te Brussel; Voorzitter Schrijvershuis Opleiding Gymnasium, Economie aan de UvA Raadslid sinds 1998 Raadscommissies voor Openbare Orde en Veiligheid, Integraal Veiligheidsbeleid, Personeel en Organisatie en Bestuurlijk Stelsel; voor Financiën, Economische Zaken, Noord-Zuidlijn, Deelnemingen en Inkoop, Rekeningencommissie

Interview met raadslid Tjalling Halbertsma
Als professioneel belegger ziet Tjalling Halbertsma (44) veel particuliere rijkdom. 'Bij de overheid constateer ik juist veel armoede en onkunde. We moeten niet alleen werken voor onze eigen portemonnees, maar ook iets doen voor de gemeenschap. Daarom ben ik de politiek ingegaan.'

Motivatie
Het Rijk moet vaak bezuinigen op de collectieve voorzieningen, zodat er te weinig geld is voor bijvoorbeeld het onderwijs en de werkgelegenheid. Maar er is ook gebrek aan inzet en expertise bij de overheid. 'De Sociale Dienst bijvoorbeeld is er om werklozen te ondersteunen en te begeleiden bij het zoeken naar werk. Maar deze instantie functioneert niet naar behoren, waardoor veel uitkeringgerechtigden geen uitzicht op een baan hebben. Daar erger ik me aan. Iedereen moet profiteren van de welvaart, dat wil ik met mijn politiek duidelijk maken.'

Ideaal
Als ouderwets sociaal democraat streeft Tjalling naar de 'verheffing van het volk'. 'Het is de plicht van de samenleving om iedereen de mogelijkheden te bieden om het beste uit zijn leven te halen. Onderwijs is een voorwaarde voor een goed leven. Als mensen een goede opleiding krijgen, kunnen ze zelfstandig nadenken en keuzes maken. Bovendien krijgen ze uitzicht op een goede baan en daardoor een betere toekomst.' Zijn zorg geldt vooral ook de minderbedeelden in de maatschappij. 'Ik vind het belachelijk dat scholieren vanaf hun zestiende jaar lesgeld betalen. Dat betekent namelijk dat kinderen van rijke ouders betere opleidingen kunnen krijgen. Dat is onrechtvaardig, want alle kinderen hebben evenveel recht op goed onderwijs. Het lesgeld moet wat mij betreft afgeschaft worden.'

Afrekening
'Als fractievoorzitter ben ik verantwoordelijk voor het bewaken van de grote lijn van het partijprogramma. We vinden zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk. Er zijn ouderen die 's avonds niet durven te reizen met het openbaar vervoer. Dat mogen we nooit accepteren. Iedereen heeft het recht om zich te verplaatsen wanneer hij wil. De jongeren die anderen terroriseren, moeten we hard aanpakken en desnoods opsluiten in gevangenissen, tuchthuizen en verbeteringsinstituten tot ze zich normaal gedragen. Ze houden er alleen mee op als we ze opleiding en werk bieden. We moeten ze het gevoel geven dat ze erbij horen. Daar ga ik me sterk voor maken.'

Zoals je ziet is deze Halbertsma volledig met jouw problematiek begaan. Ik zou het dus zeer op prijs stellen als je jouw spreekwoordelijke Groningse stijfkoppigheid eens zou laten varen en een eind maakt aan jullie familievete. Wellicht kan Tjalling Halbertsma veel voor jou betekenen. Tot mijn grote verrassing vond ik ook de volgende informatie onder Amazon.com.
   
Your Gold Box We'll set one up for you. Letters to Diana Princess of Wales by John L. Van Der Heyden List Price: $31.99 Our Price: $31.99 Eligible for FREE Super Saver Shipping on orders over $49. See details. Availability: Usually ships within 3 to 5 weeks See all used: from $31.50 Edition: Paperback See more product details Product Details * Paperback: * Publisher: Trafford; ISBN: 155212939X; (January 2002) * Amazon.com Sales Rank: 1,562,821 Usually ships within 3 to 5 weeks What's Your Advice? Is there an item you'd recommend instead of or in addition to this one? Let the world know! Enter the item's ASIN (what's an ASIN?) in the box below, select advice type, then click Submit. Editorial Reviews Book Description In April of 1992 John L. Van der Heyden registered a trademark for courses, trainings and education at the Benelux Trade Registrar in The Hague with the name Instituto Cervantes and founded the Foundation Cervantes Benelux. Four years later, on the 31st of July he invited the Crown Princes of The Netherlands, Belgium, Luxemburg and Spain to become the government of the foundation. The next day -- the first of August -- Van der Heyden went to England and lighted a candle at Canterbury Cathedral. From that time it became clear to him that Princess Diana was also interested in his project.

How things developed from that time is explained in Letters to Diana, Princess of Wales. The story ends with the fatal kidnapping in Paris, exactly four weeks before Diana and Van der Heyden's proposed wedding day in The Netherlands. About the Author John L. Van der Heyden was born in Nijmegen in The Netherlands, shortly after the Second World War. After having finished his secondary education and the teacher's training college he became a teacher of primary education and studied Spanish Language and Literature. From 1979 until 1987 he was a company director of a well-known language institute in The Netherlands. In February 1986 he decided during Expolangues in Paris to start a new company with the basic idea to create a better understanding...

Dit onomkeerbare proces heeft thans dus ook een aanvang genomen. Het is zaak dat je mij zo snel mogelijk de gelegenheid geeft om verder door te communiceren en hoop binnen een week een reactie van je te hebben ontvangen. Door aan jouw verzoek te voldoen kan ik immers niet verder met mijn werk, dat sinds 31 augustus 1997 volledig gestagneerd is geraakt. Ik heb mij voorgenomen om de Nederlandse versie van mijn boek op 28 september aanstaande op de Nederlandse markt te brengen. Hiertoe heb ik een Nederlandse uitgever nodig. Dat kan eveneens Van Gorcum worden. Hieromtrent heb ik inmiddels contact met Bruna. Voor jouw informatie de laatste correspondentie terzake.

-----Oorspronkelijk bericht----- Van: Johannes L. Van der Heyden [mailto:nblew@tiscali.es] Verzonden: zaterdag 20 juli 2002 13:24 Aan: René Notenbomer Onderwerp: 'Nous Maintiendrons' Geachte heer Notenbomer, Ik kom nog even terug op mijn email van woensdag 6 februari 2002 21.14: Geachte heer Notenbomer, Hartelijk dank voor uw berichtgeving. Wellicht is het een goed idee ook mijn eerste boek in uw assortiment op te nemen en via Bruna op de Nederlandse markt te distribueren. Mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES is in feite een zeer bijzondere MANAGEMENT CASE. Het behandelt de opbouw van de geplande holding INSTITUTO CERVANTES HOLDING als Nederlands-Brits Familiebedrijf Van der Heyden/Spencer. Op 31 augustus 1997 is de opbouw gestagneerd, maar dient verder te worden voortgezet. Onderstaand treft u dienaangaande het eerste persbericht aan van mijn eerste uitgever in Canada. Ik reken op een vruchtbare samenwerking. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN. LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES by John L. Van der Heyden ISBN 1-55212-939-X

Inmiddels heb ik de vertaling van dit boek in het Nederlands voltooid en mijn streven is erop gericht het boek op 28 september aanstaande op de Nederlandstalige markt te laten verschijnen. U zou mij zeer verplichten mij te laten weten welke mogelijkheden u mij daartoe kunt bieden. Informatie over mijn Canadese uitgave is te vinden op de website www.trafford.com/robots/01-0341.html Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN - SPANJE.

Reactie 22/7/2002 Geachte heer van der Heyden, Hartelijk dank voor uw reactie. Ik meen dat ik al eerder op uw mail uit februari heb gereageerd. Graag wil ik u voorstellen om contact op te nemen (of uw Nederlandse uitgever neemt contact op) op het moment dat uw boek op de Nederlandse markt verschijnt. Op dat moment kunnen wij - nadat de titel leverbaar is - packshots en titelinformatie aan de sites toevoegen. Te zijner tijd zullen we kijken of we extra promotie inzetten. Met vriendelijke groet, Michel Koster Category Manager Computer- en Managementboeken Bruna.nl Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht Postbus 30130, 3503 AC Utrecht E-mail: mkoster@bruna.nl www.bruna.nl Oorspronkelijk bericht Van: Managementboek.com [mailto:info@managementboek.com] Verzonden: maandag 22 juli 2002 8:37 Aan: Michel Koster Onderwerp: FW: 'Nous Maintiendrons'.

Ik sluit niet uit dat mijn boek kan worden uitgegeven bij Uitgeverij de Baak of Bosch en Keuning in De Bilt. Laatstgenoemde heeft ooit Peter Ottenhoffs boekje Flexwerken op de markt gebracht. Bij een 'familievete' denk ik ook aan de concurrentiestrijd tussen de door mij opgerichte SBO en Nieuw Elan in de periode 1989-1991. Uiteindelijk heeft Nieuw Elan die concurrentiestrijd verloren. Hierbij was ook een Friese familie betrokken. De familie Neuman. De heer en mevrouw Neuman zijn inmiddels overleden. Het ziet ernaar uit dat Liesbeth mij in 1991 heeft moeten ontslaan vanwege de contacten die ik af en toe nog onderhield met Peter Ottenhoff, die ik als directeur van de SBO heb aangesteld. Naar mijn inzichten heeft Liesbeth in die zaak eveneens zorgvuldig gehandeld. En ik ook. Ik houd beiden - als goede managers - nog steeds in ere en volg dagelijks hun horoscoop. MAAGD: U kunt de vreemde aandrang voelen een geheim te willen verklappen. Als iets zwaar op uw geweten drukt is het logisch dat u er met iemand over wilt praten. Maar het kan ook zijn dat een ander juist u in vertrouwen wil nemen. Leen uw oor als dat zo is en zwijg erover. VISSEN: U zult verrast zijn als mensen tegemoet komen aan hetgeen u van ze verwacht. Vergeet niet te bedanken. Er valt zakelijk voordeel te halen uit een briljant idee van een vriend(in). Luister liever dan te praten. Met tact komt u verder dan met eisen. Ik zal tot 21 augustus aanstaande aan jouw verzoek voldoen. Nadien moet ik echt wel de vrijheid hebben om met mijn collega's te kunnen overleggen inzake de verdere opbouw van ons bedrijf. Jouw reactie zie ik met belangstelling per omgaande tegemoet. MET VRIENDELIJKE GROET JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS SPANJE.

16 AUGUSTUS 2002 VERJARING