Nijmegen, 20 november 1994 Beste Tjitse, Jouw telefoontje van gisteren via het antwoordapparaat heb ik ontvangen. Je meldde dat je op het punt staat om de zaak in de openbaarheid te gooien en je wilt daarover eerst met mij een gesprek. Allereerst dien jij van mijn kant te weten dat ik met het AZN in het kader van mijn ontslag een contract heb getekend waarin het AZN mij na mijn ontslag uit het ziekenhuis (1 december a.s.) een rustperiode van twee jaar adviseert en ik heb medegedeeld dat ik voor derden belastende informatie achter slot en grendel in de kluis heb opgeborgen. Ik heb toegezegd in geval van noodzakelijke raadpleging van genoemde informatie overleg te plegen. Jouw verzoek zal ik ook in de therapie bespreken. Ik meld je de uitkomst in brief 90 of als je me belt.

Delta

Met ontzetting heb ik gisteren en vandaag kennis genomen van de onthutsende onthullingen in het deze week verschenen boek "Operatie Delta" van Bart Middelburg en Kurt van Es. Ik adviseer jou dat boek op de eerste plaats te lezen voordat we eventueel opnieuw een gesprek hebben. Daar komt ook nog bij dat jouw originele brief van 10 november jl., waarvan ik, samen met jouw brief van 15 november, een kopie ontving, niet bij mij is aangekomen. Ik vrees dat hij in "het milieu" is terechtgekomen. Je kunt jezelf misschien wel een beeld vormen van wat dat voor consequenties kan hebben. Ik vind het rot om je dit te moeten melden, maar ik ben er niet erg gerust op. Het ware beter geweest als je had volstaan met een korte ontvangstbevestiging, zoals ik je had gevraagd. Ik zal hieronder op de brieven nog reageren, maar allereerst Operatie Delta.

Zeer geschokt ben ik door de volgende passage op blz. 202:

"Ten slotte werd, begin april (1993), door de rijksrecherche ook een onderzoek ingesteld naar beschuldigingen tegen de CID (Criminele Inlichtingen Dienst) Kennemerland (Haarlem) in het algemeen, en chef Klaas Langendoen in het bijzonder. Aanleiding daartoe waren beweringen van twee rechercheurs van Kennemerland dat Langendoen en zijn CID in april 1993 informatie hadden gekregen dat er in het milieu plannen waren om de Alkmaarse drugshandelaar Jaap van der Heijden te liquideren, maar niets zou hebben ondernomen om die liquidatie te voorkomen; Van der Heijden was kort daarop voor zijn woning in de Alkmaarse binnenstad opgeblazen. De rijksrecherche oordeelde uiteindelijk, eind mei 1994, dat Haarlem in de zaak-Van der Heijden niet onjuist had gehandeld."

Ik vrees dat ik het slachtoffer ben geworden van een zeer lugubere persoonsverwisseling, waarbij de onderwijsmensen in Noord-Holland in die tijd waarschijnlijk hebben gedacht met de crimineel Jaap van der Heijden om de tafel te hebben gezeten. Zo'n verwarring zou niet zo vreemd zijn. Het IRT is in oktober 1989 in Haarlem, Zandvoort en de Haarlemmermeer operationeel geworden. Exact in dezelfde tijd dat L., Henk Lulofs en ik onze werkzaamheden bij de Baak zijn aangevangen. In december daarop heb ik bij dat zelfde politiekorps aangifte gedaan van de computerinbraak op het Nieuw Elan-hoofdkantoor in Hoofddorp. Commissaris van de regio was en is de heer Ries Straver. Hij is waarschijnlijk de voormalige commissaris van Nijmegen en vader van Rolf Straver (12 oktober 2003: Het is zijn broer), een van mijn eerste Franse docenten bij het FSI in 1979. Het boek maakt ook melding van advocaat Cees Korvinus. Als ik het niet mis heb is deze Cees Korvinus een oud-brugklasgenoot van mij (en Herman de Koning, Arbeidsbureau Nijmegen) van het Nijmeegs Lyceum. Zijn vader was gereformeerd dominee. Korvinus komt in het boek voor als advocaat van een drugshandelaar uit Alkmaar. Wellicht is hiermee het probleem 'criminalisering van het onderwijs' in één klap opgelost. Rector Kray zou eens moeten weten wat hij nu weer voor schade heeft aangericht met zijn uitspraken in De Telegraaf in die tijd. Als je met de zaak doorgaat en de nationale ombudsman hierbij betrekt denk ik dat Kraij ook onder ede moet worden gehoord. Ik ben in het boek geen namen tegengekomen als een Boogaard, Van Goethem, Maris en De Jong. Ik begin mij nu ernstig af te vragen of en zo ja in hoeverre zij bij die drugshandel betrokken zijn geweest. Ik heb slechts verdenkingen, maar kan absoluut niets aantonen. Misschien weet Kraij er wel meer van.

Jouw brief van 10 november

Je spreekt nu over drie vrouwen die hun invloed niet gemist hebben en noemt Annet daarbij. Die is voor mij volledig passée, out of the picture. Al mijn gevoelige en belastende informatie is, voor zover ik dat nu kan nagaan, in jouw bezit. Misschien vind jij nog wat aanknopingspunten voor jouw zaak in "Operatie Delta". Op 4-8-91 heb ik mij als "gewenst netwerk" ten doel gesteld de "Delta" OTTENHOFF-Halbertsma-Van der Heijden. Vandaar dat ik direct op "Operatie Delta" had ingetekend. Ik heb het boek gekocht van de boekenbon die ik van mijn CRI-collega's heb ontvangen. Het boek geeft een aardig beeld van de misdaadorganisatie van Klaas Bruinsma, die op 27 juni 1991 (10 dagen na mijn Loopbaanadvies van Psychotechniek) voor het Hilton Hotel in Amsterdam werd geliquideerd. Er waren nadien nog vier hooggeorganiseerde mafia-organisaties werkzaam:

1. de gevreesde Joegoslavische mafia in Nederland (Belgrado-groep);
2. de zogeheten Kampers, een groep woonwagenbewoners onder leiding van 'Johan de Stotteraar' Verhoek (ook wel 'De Hakkelaar' en 'De Zigeunerkoning' genoemd): het latere Octopus-syndicaat;
3. de aan het Amsterdamse jeugd- en jongerenwerk ontsproten organisatie van de Amerikaan Steve Kees Aäron Brown (het raadslid Anne-Lize van der Stoel - familie van Max? - weet daar meer van);
4. de restanten van de Bruinsma-organisatie (Urka-groep).

Najaar 1991 werd het IRT uitgebreid met de Utrechtse rechercheurs Kees van Dam en Piet Versteeg. De directeur van het IBO heette ook Cees van Dam, zoals je weet, maar we mogen hier niet de (hoogstwaarschijnlijke) fout van Kraij maken. Overigens moet ik je ook melden dat ik mijn brief aan het VBMO-bestuur heb gevonden. Daar is overigens geen antwoord op gekomen. L. is absoluut geen kwelling. Zie alles maar in het kader van de Delta van 4-8-91 en de vastgestelde koers. In het stamboomonderzoek van de Van der Heijdens ben ik tot de ontdekking gekomen dat mijn voorouders in de middeleeuwen waarschijnlijk kruisridders waren van de Maltheser ridderorde. Daar zal het wel vandaan komen. Ik geloof dat je nog steeds geen duidelijk beeld had van de relatie tussen L. en mij: wij waren eensgezind in de bestrijding van ongerechtigheden. Dat was toen zo, dat is nú zo en dat zal altijd wel zo blijven. Ik schep daar genoegen in. Overigens heeft de therapie ertoe geleid dat ik met die situatie ook nuchterder kan omspringen dan zoals jij dat van mij hebt gezien op het kerkhof van Grouw. Die situatie van toen moet een hoger doel hebben gediend. Daar ben ik van overtuigd. Mijn denkpatroon is overigens bijna altijd pro-actief. Ik stel me dus niet zo vaak afhankelijk op van reacties, dat heb ik altijd gedaan. Mensen volgen mij wel. Ik heb overigens geen behoefte aan hulp die buiten mijn koersbepaling valt. Dat weten ook de genoemde heren. Ik betreur het dat jij verwacht dat druggebruik en dealing zullen toenemen. Met de uitspraak en het neerschrijven van die gedachten werk je al gauw acceptatie van die onwenselijke situatie in de hand. Nederland is ermee gediend een voorbeeldfunctie te gaan vervullen om dat probleem terug te dringen. Ik denk dat we daar onze inspanningen op moeten gaan richten. Dat geldt ook t.a.v. de verbetering van de Nederlandse mentaliteit. Het is bijvoorbeeld goed dat Amsterdam in de IRT-zaak is geïsoleerd. De Amsterdammers zijn daardoor keihard tegen hun eigen probleem van normvervaging en gelapswans aangelopen. Dat moeten ze nu zelf oplossen. JAN WIARDA is op 30 april benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau en mijns inziens niet voor niets. Je schrijft "Ik weet ook niet of in ieder geval ik daarin een actieve rol heb vervuld of zal vervullen". De laatste zin van blz. 371 is gericht aan L. (zie aanhalingstekens). Heb je overigens al een gesprek met de Nationale Ombudsman gehad? Ik hoop met jou dat hij je kan helpen, en hopelijk nu definitief. Misschien kan hij jou ook vertellen wat Kray met 'criminalisering' van het onderwijs bedoelt. Als Kray daarbij onschuldigen heeft getroffen heeft de heer Oosting ook een probleem meer. Blz. 372 toont nog meer aan, o.a. dat er nu ernst wordt gemaakt met de grote schoonmaak waar Nederland aan toe was. Ik denk dat jij onze invloed op dat proces, die waarschijnlijk door JAN WIARDA wordt aangeduid met "mystieke krachten", schromelijk onderschat. Heb je in dit verband wel een beeld van wat ik bedoel met "Mijn laatste hakdag"? Op het moment dat ik jouw vraag over van Goethem lees zal dezelfde brief wel bij hem op het bureau liggen. Dat gaat snel met die faxen vandaag de dag. Je weet dat ik Dick altijd een uitmuntend strateeg heb gevonden die nergens voor terugdeinst. Ik zou wel eens willen weten wie die overval op dat drugstransport bij De Lucht hebben gepleegd. Ik vind het opvallend dat de wagen niet via Oosterhout is gereden. Cees van Dam woont daar, niet een van Van Goethems beste vrienden. Wat is de relatie van Maris met Vught? Als je binnenkort naar Nijmegen komt moeten we die videoband nog maar eens bekijken. Als L. zich naar jouw idee gauw bedreigd voelt, dan zal zij daar waarschijnlijk wel een reden voor hebben. Het lijkt me goed dat je dat eens uitzoekt. Een klein berichtje in een krant kan je daarbij al op weg helpen. Ik heb wel enkele vermoedens, maar die zet ik niet op papier. Misschien speelt Jaap van der Heijden uit Alkmaar wel een rol en die hebben ze "kapotgeschoten". Zou je je in zo'n milieu niet gauw bedreigd voelen? Ik ben nu ook geneigd jouw 'misschien-vorm' over te gaan nemen. Dat zou best eens tot resultaten kunnen leiden. "Operatie Delta" kan al veel duidelijk maken. Kijk maar eens waar zich de activiteiten van de misdaadsyndicaten afspelen. Ik ben me kapot geschrokken toen ik het las. Weet je nog in welke wijk het SBB-kantoor stond? Leonore heeft geen contact met L.. Ze heeft wel een aantal vrienden in Leiden, waaronder haar nieuwe vriend uit Drachten. L. heeft overigens nooit gepraat of geschreven over haar gevoelens, maar ze heeft mij die wel getoond. Ik vind het erg knap voor een zakenvrouw om die scheiding te maken. Ik vecht niet tegen persoonlijk onrecht. Ik vecht tegen maatschappelijk onrecht. Daarin heb ik een taak: eerst het tuintje wieden en dan verder bouwen. Mijn Cervantesplannen zie ik ook nog steeds zitten. De Minister van Justitie is al van mijn plannen op de hoogte. Ik wil geen criminelen in mijn organisatie, noch in de Benelux, noch in Spanje. CRI, Europol, Justitie, BVD en Interpol hebben dus nog wel een klusje te klaren. Daarna kom ik af en toe wel weer een keer in beeld. Ik stel overigens wel de definitie van 'georganiseerde criminaliteit' ter discussie. Die wijkt niet ver af van 'ondernemersschap' en de vraag is waar de grens tussen onder- en bovenwereld ligt. Als je mensen - procesmatig of in één keer - vermoordt, dan is voor mij de grens overschreden. Ik weet niet of Erik Kavelaers op dat moment in Spanje was. Opvallend is wel dat Brown en Ondunk van 'bende 3' regelmatig in Spanje onderdoken. De IRT'ers Van Dam en Versteeg bezochten Brown en Ondunk volgens 'Operatie Delta' zomer 1992 geregeld aan de Spaanse zuidkust. Steve Brown handelde in Spanje rustig door in drugs, vooral in cocaïne. De belangrijkste financier van een vanuit Spanje georganiseerde miljoenentransactie in Marokko zou de koning van Marokko zijn, Hassan II. Ik heb die 'Costa del Crime' in 1992 ook bezocht en ik besef nu waarom ik aan de Franse grens stevig door de Spaanse douane werd gecontroleerd nadat ik verteld had waar ik was geweest. Daar klopt iets niet. Jan Wilzing is natuurlijk een door- en doorgewinterde politieman en zal mij absoluut het achterste van zijn tong niet laten zien. Ik sluit niet uit dat ik Jan met mijn vraag in problemen heb gebracht. Als die twee dezelfden zijn, dan is dat uiteraard strict geheim en vind ik een 'leugen om bestwil' gerechtvaardigd. Jan Wilzing vertegenwoordigt mede de veiligheid van de Nederlandse samenleving en die is niet gediend met loslippigheid. Vanuit die invalshoek vind ik Jan Wilzing een integere en betrouwbare persoon. Hij gaat - net als L. (ze zijn beiden op dezelfde dag jarig) - uitstekend met zijn positie om. Ik heb gemeld dat uitsluitend Friesland nog niet onder controle is. Begin november tipte de CID van het IRT de collega's in Friesland dat er een grote hoeveelheid soft drugs lag opgeslagen in Oudebildtzijl. Wist jij daarvan? Bij de inval is er nl. ook nog bijna honderd kilo semtex gevonden. Daar is waarschijnlijk op 19 oktober jl. in de Bijlmer bajes mee gewerkt. Nina en Dolf lijken mij in een lastig parket zitten. Wat heeft Dolf geïnitieerd in Suriname? Die situatie vind ik buitengewoon onverkwikkelijk. Ook van die informatie ben ik zeer geschrokken. Nina kan onmogelijk naar het buitenland, tenzij zij volledig betrouwbaar is en bijvoorbeeld gaat werken ten behoeve van Interpol of Europol. Dolf kan misschien nog wel een eind helpen maken aan de invloed van Bouterse. Die man is medeverantwoordelijk voor de vergiftiging van onze samenleving. Ik denk dat het goed is dat Suriname binnenkort onder curatele wordt gesteld en de Nederlandse deskundigen daar aan het werk gaan om de sterk afgegleden economie weer, op een gezonde basis, op poten te zetten. Wellicht is er dan voor jou nog een taak weggelegd. Ik vind het vreemd dat jij vermoedt dat ik belangrijke kennis/ervaringen voor jou verborgen houd. Ik heb jou duidelijk aangegeven dat ik bedrijfsinterne informatie van De Baak en CRI niet aan jou mededeel. Daar liggen mijn grenzen. In de privé-sfeer heb ik geen geheimen voor je. Ik ga wel voorzichtig met de informatie over mijn 'therapie-genoten' om, hoewel ik je daarover in vertrouwen wel veel heb verteld.

Jouw brief van 15 november

De brief van 10 november is dus niet aangekomen. Er is dus terecht reden tot ongerustheid. De arbeidstherapie vind ik in mijn bestuurs- en redactiewerkzaamheden voor de Vereniging Spaans op School. Vrijdag hadden we onze eerste bestuursvergadering. De opkomst was uitstekend. Het is goed dat ik weer in deze wereld ben terechtgekomen. Ik heb er vele goede bekenden en ik vind ook gemakkelijk aansluiting bij het denkpatroon. De redactie van het blad is in Nijmegen gevestigd. We hebben hier drie redactieleden. Ik zie het echt zitten. Over twee jaar kijk ik wel naar betaald werk. Ik denk dat het voor jou ook belangrijk wordt dat je naar samenwerkingsvormen gaat zoeken met gelijkgezinden. Misschien kun je je Surinameplan wel verder uitwerken met gelijkgezinden. Misschien kun je je verhaal ook kwijt aan de nieuwe Groningse OvJ Van Capelle, die van het IRT afkomstig is. Er is genoeg te doen.

Tenslotte

Afgelopen maandag meldde het ANP: "Politie doet grote cocaïnevangst De politie heeft dit weekeinde een partij van vijfhonderd kilo cocaïne onderschept. De drugs lagen opgeslagen in een loods bij Breda. Drie mensen, onder wie een Surinaamse drugsbaron, zijn gearresteerd... De drugsvangst werd gedaan door het zogenaamde COPA-team van de regiopolitie HAAGLANDEN. Dit team, dat is genoemd naar de afkortingen van Colombia en Paramaribo, houdt zich onder meer bezig met de drugshandel vanuit Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. De partij cocaïne werd vorige week in Engeland ontdekt in een scheepslading die vanuit Curaçao op weg was naar Nederland." Van dit bericht heb ik jaren gedroomd. Wat betreft jouw suggestie om in de criminaliteitsbestrijding te gaan kan ik je antwoorden dat ik het soms leuk vind om de tuin te harken, maar dan wil ik er ook in kunnen wandelen. Hartelijke groet en bel even als je deze brief hebt ontvangen.

21 NOVEMBER 1994 DE GESCHIEDENIS VAN DE BAAK IS DE GESCHIEDENIS VAN EEN FILOSOFIE