Nijmegen, 14 juli 1994 Beste Tjitse, Ik ontving je brief van gisteren. Blijkbaar heeft hij mijn brief 12 JULI 1994 THE TAO gekruist. Hierin vind je natuurlijk al veel antwoorden op jouw vragen, maar het lijkt mij goed dat je nog vóór dit weekend een meer specifieke reactie op jouw brief ontvangt. Wat betreft het ruitincident kan ik ook alleen maar gissen. Ik denk niet dat Kamara Mensen erachter zat, want zij heeft diezelfde dag voortdurend gesprekken gevoerd en 's avonds zelf aan de presentaties meegewerkt. Na mijn ontslag heb ik van verschillende partijen echter wel gehoord dat mij mijn interventie in de Nieuw Elan-organisatie niet in dank zal zijn afgenomen, o.a. door T. Maris. Ik duid alleen een mogelijk motief aan en bewijzen kan ik niets. Ikzelf heb toen gereageerd met de opmerking dat er "een frisse wind door Nieuw Elan" waaide. Natuurlijk zie ik allerlei verbanden. Die kun jij zelf ook analyseren aan de hand van de informatie die ik jou heb verstrekt. Jouw conclusie dat er iemand of meerdere personen zijn die mij het leven 'zuur' willen maken en dat incidenten/gebeurtenissen de vorm lijken te hebben aangenomen van structurele intimidatie is een optie. Uit alle informatie die jij van mij hebt ontvangen kun je naar mijn idee wel een reconstructie maken van de verschillende belangenvelden. 'Een zieke geest in psychiatrische zin' ken ik wel. Hij heeft gepoogd mij, zonder hem daartoe te hebben uitgenodigd, in het Sint Radboudziekenhuis te bezoeken. In de "Zaak Niets B.V." is hij opgenomen onder de naam "JR Vlekkenwater". Je hebt die case, die ik op advies van L. heb uitgewerkt om meer inzicht in strategisch management te krijgen, ooit onder ogen gekregen. Ik herhaal dat de sleutelinformatie m.b.t. deze case bij de Nijmeegse politie berust en dat de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van deze aangelegenheid berust bij de Ministers van Justitie, Onderwijs en Wetenschappen en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook L. is, door jouw brief van 4 juni, nu ook bij deze zaak betrokken. Het lijkt mij goed dat je je dat bewust bent. Mijn bewegingen werden inderdaad gadegeslagen, maar ik heb geen behoefte om op de provocaties in te gaan. Ik kan je o.a. melden dat er morgen voor mij een 'blind date' is gemaakt met een dame die in mij geïnteresseerd is. Die 'date' is gemaakt in de sauna van VEENENDAAL, waarvan de eigenaar kort geleden een sauna in Groningen heeft gekocht. Bij mijn thuiskomst vanuit CRI en sauna stond er een man met donker haar en een knalrood overhemd duidelijk te posten voor het kantoortje van de bewakingsdienst van het winkelcentrum. Zijn auto stond voor de jou bekende trap geparkeerd. Toen ik was gearriveerd liep de man naar zijn auto en reed vervolgens weg. Op 15 juni jl. heb ik ook iets dergelijks meegemaakt. Om 18.10 uur kwam ik bij de parkeergarage aanrijden vanuit Zoetermeer. Aan mijn linkerzijde stond een donkergekleurde jongeman. Hij keek mij recht in mijn gezicht en keek prompt daarop vervolgens op zijn horloge. Daarna liep hij naar zijn fiets aan de overkant en reed vervolgens met zijn - naar het toeschijnt - vriendin achterop weg. Ik zag dit via mijn achteruitkijkspiegeltje. Mij is te verstaan gegeven dat ik 'geen spoken moet zien' en ik heb mijn vrienden ook beloofd dat zij met een gerust hart op vakantie kunnen gaan. Zij maken zich zorgen om mij. Ik ga dus niet alle risico's en moed uit de weg, maar handel wel zorgvuldig, ook t.a.v. andere partijen in het verhaal. Jij weet nu onderhand wel wie mijn bondgenoten zijn. Mijn ervaring is dat vakanties van bondgenoten door de tegenpartij worden uitgebuit. Ik houd mij nu dus 'low profile'. Hetgeen wordt besproken in de therapie is vertrouwelijk. Ik vind het echter wel van belang je te melden dat ik in de weekendbesprekingen regelmatig heb verteld over mijn contacten met 'Tjitse' in Groningen. De medepatient die ooit eens is verdwenen en door de Nijmeegse ME is opgespoord - na mijn advies om de politie in te schakelen - is momenteel wederom voor de derde achtereenvolgende keer vermist. Ik heb deze man in vertrouwen over persoonlijke ervaringen op de hoogte gesteld. Hij heeft mij ooit eens gevraagd "En wat is nu jouw beleid...?" Ik houd hem dus niet voor achterlijk. Dit blijft vertrouwelijk en al hetgeen naar buiten komt over deze zaak kan ongewenste gevolgen hebben. De enige instantie die je wat mij betreft over mijn problematiek kunt inlichten is de politie te Groningen, refererend aan mijn incidentnummer bij de Nijmeegse politie. Ik betreur het wel dat ik je dit voor de zoveelste keer moet verzoeken. Ik heb van jou nog geen enkel teken vernomen dat je met de politie zou samenwerken, terwijl ik al duidelijke signalen heb afgegeven. Als je dit via B&W speelt heb ik ook geen probleem. Alleen de burgemeester van Groningen kun je in kennis stellen van de brieven van de drie ministers vermeld op blz. 304. Graag ontvangstbevestiging. Ik ben het oneens met je opmerking dat ik jou 'verbied' mijn inzichten, kennis, hypothesen, ervaringen etc. te gebruiken bij het construeren van een steviger zaak tegen NE/dB. Wij hebben een duidelijke afspraak waarmee jij accoord bent gegaan. Dat is een overeenkomst en dat heeft niets met een verbod te maken. Als jij die overeenkomst wilt schenden is dat jouw eigen verantwoordelijkheid. Jij mag van mij echter niet verwachten dat ik jou zal steunen op een punt waarop ik een gewetensconflict kan krijgen. Mijn trein rijdt verder en ik kan je alleen maar adviseren je te houden aan hetgeen ik op blz. 323 heb gesteld: los eerst jouw probleem met de Sociale Dienst maar op. Je kunt niet alles tegelijk. Je moet een speerpuntenbeleid voeren en prioriteiten stellen. Diep eerst die situatie maar uit. Hoe gevoelsmatig de zaken er voor mij bij liggen is jou wel duidelijk. Als je daarmee rekening kunt en wilt houden en dat ook doet heb ik er geen probleem mee jou verder te ondersteunen. Ik houd het overigens voor volledig legitiem van mijn 'vetomacht' gebruik te maken. Er is naar mijn inzichten en intuïtieve ideeën een duidelijk maatschappelijk doel mee gediend, los van mijn - naar jouw en mijn idee - gerechtvaardigde positieve gevoelens voor mijn oud-collega. Het is goed dat je er begrip voor hebt. Ik gebruik jou overigens niet als uitlaatklep. De door ons gevoerde correspondentie en gesprekken beschouw ik als een tweezijdig communicatieproces waarbinnen ik mij eveneens in jouw problematiek verdiep. Ik heb uit jouw brieven begrepen dat je dat ook zo ziet en dat ook waardeert. Ik meen echter dat het nodig is jou te waarschuwen voor een te sterk solisme waarin je voorbijgaat aan de belangen van anderen die ook voor jou een belangrijke steun kunnen betekenen. Jij zult - met mij - verder moeten zoeken naar het gemeenschappelijk belang. Dit staat - wat ons beiden betreft - overigens al op blz. 285. Kun je dit verder uitwerken? Ook t.a.v. B&W van Groningen? Ik vind het voorbarig om te stellen dat L. en Lulofs een gesprek met jou zullen afwijzen. Wat een ander 'zal' doen is mede afhankelijk van de wijze waarop jij die ander benadert. Ik vind dat jouw zaak en ik hoop dat jij in jouw conflictsituatie m.b.t. L. vanuit jouw verantwoordelijkheid handelt. Ook naar mij toe. Jouw probleem met L. is een ander probleem dan dat van mij. Het wordt nu jouw keuze hoe je met die situatie omgaat. Blijf je loyaal aan mij of niet? That's the question. Jouw idee om een tweede arts te consulteren lijkt me een goede zaak. Afgaande op de integere wijze waarop jij het contact met Hedwig hebt onderhouden en de vertrouwelijke informatie die jij haar hebt doen toekomen lijkt zij mij voor jou een goede steunpilaar. Dat betreft ook de driehoeksproblematiek B-H-H. Opmerking over Jan Wilzing: dat is een duidelijke zaak. Het is een strategisch uitermate goede zet van hem om mij te werk te stellen op een plaats binnen het proces van binnenkomende informatiestromen. Ik ondersteun die visie en hoop daarmee blijk te kunnen geven aan het vertrouwen dat ik in principe heb in het Nederlandse justitiële systeem. Dat er advocaten in dit land rondlopen die van ons rechtssysteem misbruik maken is een andere kant van de medaille. Wilzings hoofdtaak is 'boeven vangen' en op dat punt heeft hij mijn volledige steun. Eerst vertrouwen winnen, dan verder. Zo werkt het en niet anders. Alle incidenten heb ik geanalyseerd en de verbanden zie ik ook. Die worden overigens steeds helderder. Eén van mijn therapeuten heeft mij geadviseerd die verbanden - voor mijn gemoedsrust - niet te zien. Het blijft echter een kwestie van bouwen en ik geef ook mijn besluitvormingsproces de tijd. Ik heb maar één doel: de realisatie van Instituto Cervantes Benelux, ondanks al mijn beperkingen en alle weerstanden. Ook weerstanden kunnen oplossen als sneeuw voor de zon. Of de kruik de steen raakt, of de steen de kruik. Het loopt altijd slecht af voor de kruik. Ik zie mijzelf als een steen en houd mij aan mijn Leitmotiv: Plus Ultra.. Ik ben benieuwd in hoeverre je met mij mee kunt gaan. Het verhaal van de 'kool en de geit' is een verouderd idee. Wanneer je te maken hebt met tegengestelde belangen "A" en "B" ontstaat in een creatief proces oplossing "C". Dan pas ben je echt pro-actief aan het werk. Lukt dat niet, dan kun je beter emigreren. Onderzoek bij jezelf of je tot dat creatieve proces in staat bent. Het 'constant hammering on the same string' heeft zeker zijn functie, maar pas als er iets nieuws uit voortkomt lever je een stuk toegevoegde waarde aan jezelf en de samenleving. Un abrazo. P.S. Er wordt momenteel weer driftig gepatrouilleerd rondom mijn flat, zowel van de zijde van de politie als van de bewakingsdienst van het winkelcentrum. Er is contact tussen beide instanties. Ik kan dit waarnemen vanuit verschillende posities van het flatgebouw. De mannen doen goed werk.

20 JULI 1994 ONTMOETING MET DRS. H.W. LULOFS