Nijmegen, 19 juni 1994 Beste Tjitse, Wat is er aan de hand in strategisch Nederland? Dit is het thema dat ik van Paul Riegen in deze brief overneem. Jouw en mijn probleem zijn naar mijn idee thans een zwaarwichtig politiek thema geworden. Er is veel aan de hand in strategisch Nederland. Ik som je enkele gebeurtenissen op. Op de eerste plaats moet ik je hierbij mijn opmerking m.b.t. de politie-auto met drie sprieten corrigeren. Ik heb verondersteld dat het een politie-auto zou zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. Ik heb geen politie-logo waargenomen.

1. Recente ontwikkelingen

Belangwekkend zijn het verschijnen van het CRI-jaarverslag op woensdag 15 juni jl. en het bericht in De Gelderlander van 18 juni dat Procureur Generaal Gonsalves zich schuldig zou hebben gemaakt aan doodslag als ambtenaar binnenlands bestuur in Nederlands Nieuw Guinea tussen 1958 en 1960. Mijn eerste reactie op de aantijging tegen Mr. Gonsalves: een ferme stoot onder de gordel. Het strijdtoneel is thans verplaatst naar 's-Hertogenbosch. Ik heb de indruk dat de georganiseerde criminaliteit in de Procureur Generaal thans haar voornaamste strategische doelwit heeft gevonden om onze democratische waarden definitief om zeep te helpen. Als patient van het Sint Radboudziekenhuis ben ik medeverantwoordelijk voor de privacy van mijn medepatienten, maar er heeft zich dinsdagmiddag 14 juni tijdens mijn tekentherapie wel een situatie voorgedaan, waarbij een Lions-lid uit Vught was betrokken. Ik heb dit als een inbreuk op mijn privacy beschouwd en als zodanig om 16.00 uur in de groep aan de groepsleiding gemeld.

2. Dagelijks journaal

Daags daarvoor (13-6-94) heb ik en een van mijn vrienden de sauna in VEENENDAAL bezocht. Ik arriveerde rond 18.45 uur. Het was mooi weer en de zon scheen. Ik ben eerst op een ligbank aan de rand van het zwembad gaan liggen. Aan de overzijde lag een dame met lang blond haar en een heer van achter in de vijftig met grijze haren en een grote grijze snor. Hij kwam mij zeer bekend voor en had hem nog nooit in de sauna gezien, terwijl ik al vanaf 1980 een stamgast van die sauna ben. Ik heb de 'man met de snor' goed geobserveerd en stelde vast dat hij erg veel leek op de man met de speurhond en de zonnebril die mij op koninginnedag vorig jaar op de Berendonck aanleiding had gegeven ogenblikkelijk de politie te mobiliseren. Toen de zon aan mijn kant van het zwembad was vertrokken heb ik mij verplaatst en ben achter het betreffende "echtpaar" gaan liggen. Ik maakte een opmerking over de zon en 'de man met de snor' keek mij recht aan. Ik herkende de oogopslag van Dick van Goethem uit Vught. Ik moet me sterk vergissen, maar ik geloof niet meer zo sterk in toeval of hallucinaties. Toen ik achter hen in de zon bleef liggen, pakten zij hun spulletjes op en gingen zitten op een plek in het restaurant vanwaar zij naar buiten konden kijken, maar vanwege de lichtweerspiegeling in het glas van buitenuit niet zichtbaar waren. Mijn vriend kwam even later en ik heb hem van de beschreven situatie in kennis gesteld. We zijn nadien de saunacabine binnengegaan. We raakten daar in gesprek met de oud-directeur van Restaurant De Grebbeberg uit RHENEN. Deze man vertelde dat hij had vastgesteld dat in Bosch en Duin (bij ZEIST) in een wijk waar kapitale huizen van minimaal een miljoen staan onlangs een centrum voor asielzoekers is gevestigd. Het is een sociologisch vraagstuk welke activiteiten asielzoekers ondernemen in Nederland als ze de dag moeten doorbrengen. Ik weet niet of er een verband bestaat, maar Ger Boogaard woont op de Mesdaglaan 1 in Bosch en Duin in een kapitaal pand van meer dan een miljoen, en mensen met taalproblemen, zoals asielzoekers, wenden zich snel tot een taleninstituut dat Nederlands voor buitenlanders verzorgt. De verdere ontwikkelingen binnen dit veld zullen in de nabije toekomst sterk van invloed zijn op mijn beslissing of ik al dan niet een gesprek met Ger Boogaard aanga. Zoals de kaarten nu liggen is mijn belang al redelijk teruggelopen.

Dinsdag 14 juni zijn twee van mijn vrienden in het ziekenhuis komen praten over mijn 'leven na de CRI'. Mij is te verstaan gegeven dat ik niet naast het speelveld sta, maar er middenin. Ik zal opnieuw low profile werk moeten gaan zoeken. Ik hoop dat ik mijn vogelvrije leven daarna kan omzetten in een leven zo vrij als een vogel, maar dan moet er nog heel wat gebeuren in strategisch Nederland. 's Avonds heb ik de Lion's club hartelijk dank gezegd voor het Inner Circle-project gedurende het afgelopen jaar.

Woensdag 15 juni heb ik na mijn verblijf in Zoetermeer in Nijmegen gedineerd met mijn jou bekende vriend uit Franeker. Ik heb hem verteld over mijn contacten met jou en hem o.a. de naam Philippus genoemd n.a.v. ons bezoek aan Bosum op 4 juni.

Donderdag 16 juni ontving ik de laatste editie van het blad Spaans op School. Hierin sta ik als nieuwe medewerker van de redactie vermeld. Naar aanleiding hiervan heb ik ogenblikkelijk de als bijlage bij dit schrijven gevoegde brief geschreven en de volgende dag aangetekend verzonden. Ik bevestig ook het telefoontje dat ik van je heb ontvangen met de mededeling dat Mr. Wijnberg je heeft aangeboden op zijn kosten bij een andere advocaat een second opinion te vragen. Dit is een uitstekend aanbod dat je zeker moet accepteren. Dat geldt ook t.a.v. mijn suggestie. Je deelde immers ook mede dat jouw probleem bij alle arbeidsbureaus bekend zou zijn.

Vrijdag 17 juni was ik uitgenodigd op een barbecue. Het was reuze gezellig. Ik heb de gastvrouw een bos rood-gele rozen aangeboden. Zij begreep de boodschap. Er was een vrouw waarvan ik merkte dat zij toenadering tot mij zocht. Toen zij met een van de gasten was uitgesproken ben ik naast haar op de grond gaan zitten. Het was een mooie, intelligente vrouw met donker haar en donkere ogen. Zij heet Nina. Ik heb uitgebreid met haar van gedachten gewisseld, o.a. over het Nationaal Schengen Informatie Systeem (NSIS), zie CRIterium blz. 11. Nina werkt bij de belastingdienst/douane in Groningen. Haar heb ik ook over mijn contacten met jou gesproken, zonder daarbij jouw naam te noemen. Ik denk dat zij voor jou ook een goed contact is. Ik vertrouw haar. Vanuit haar positie is zij medeverantwoordelijk voor onze nationale belangen. Haar vriend heeft vele jaren in Zuid-Amerika gewoond.

3. CRI-jaarbericht 1993/Gonsalves

Ik ben gelukkig met het uitkomen van het CRI-jaarbericht 1993. Thans ben ik in de gelegenheid bij kritische vragen m.b.t. vertrouwelijke informatie te verwijzen naar dit rapport, omdat de gegevens hierin openbaar zijn gemaakt. Dit geeft mij een gevoel van opluchting en bevrijding. Mijn beeld van de ontwikkeling van de georganiseerde criminaliteit is hierin redelijk sterk verwoord. Je ontvangt hierbij kopieën van de eerste zeven pagina's van het rapport. Van belang hierin is de geformuleerde definitie van het begrip 'georganiseerde criminaliteit'.

"Georganiseerde criminaliteit kan worden omschreven als het op winst en macht gerichte, planmatig plegen van strafbare handelingen die op zichzelf of gezamenlijk van ernstige aard zijn. Er is sprake van een samenwerkingsverband van meer dan twee betrokkenen die gedurende langere of onbepaalde tijd volgens een arbeidsdeling gebruik maken van bedrijfsmatige of daaraan verwante structuren, geweld of andere voor intimidatie geschikte middelen en van beïnvloeding van politiek, media, openbaar bestuur, justitie of economie. Deze omschrijving wordt gehanteerd door het Bundeskriminalamt en in brede internationale kringen opgevat als de meest heldere afbakening van het begrip georganiseerde criminaliteit."

Herken je dit????? Dan weet je nu wel wat er aan de hand is in Den Bosch. Het bericht over Gonsalves is volgens De Gelderlander vrijdag 17 juni in een radio-uitzending van de VPRO actualiteitenrubriek 'Argos' onthuld. Gonsalves is onlangs nog door ex-minister van justitie Hirsch Ballin voorgedragen de absolute leiding in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in Nederland op zich te nemen. Volgens De Gelderlander zijn er over de procureur-generaal door de VPRO dertig jaar gesloten geheime archieven geopend. De VPRO zegt volgende week te onthullen hoe het kwam dat de zaak Gonsalves in de doofpot is beland.

Naar mijn mening heeft de VPRO het eigenbelang laten prevaleren boven het landsbelang. Het kan bijna niet anders of criminele elementen hebben gebruik gemaakt van de dadendrang van VPRO-medewerkers.

D66 vindt dat een hoge justitie-functionaris als Gonsalves van onbesproken gedrag moet zijn. Ik kijk daar op dit moment wat genuanceerder tegenaan. Om boeven te bestrijden moet je weten hoe ze denken. Opgedane eerdere ervaringen op dat gebied in een totaal andere situatie als de huidige, kunnen van groot belang zijn bij de bestrijding van het kwaad dat onze maatschappij thans bedreigt. Ik ben benieuwd naar verdere ontwikkelingen. Ik denk dat nu de tijd gekomen is dat ook het (oorlogs)verleden wordt doorgelicht van degenen die - al of niet achter de schermen - de VPRO hebben aangezet tot het openen van een geheim archief. Ik ben benieuwd of die van onbesproken gedrag zijn, ofwel een nazi-verleden hebben. Het deksel is weer verder van de beerput. Helaas is het de beerput van de overheid die nu zichtbaar wordt.

Ik vind het een probleem dat Ernst Hirsch Ballin, onder druk van onze democratie, het veld heeft moeten ruimen. Hij beschikte over de portefeuille van de Nederlandse Antillen, waar veel gebeurt op het gebied van de handel in verdovende middelen en 'money laundering'. Ik denk dat hij een goede gegadigde is om het roer van Jan Wilzing bij de CRI over te nemen.

Mij intrigeert nog steeds de vraag van mevrouw Meulenbroek aan mij of De Baak een criminele organisatie zou zijn. Als ik dit plaats binnen de door het Bundeskriminalamt geformuleerde definitie van georganiseerde criminaliteit en koppel aan jouw brieven over de houding van Maris in jouw richting en mijn ervaringen met mijn voormalige partners, kan ik niet anders dan constateren dat 'de definitie' op de Baak- en de NIOW-situatie van toepassing was. Vgl. jouw brief aan L. d.d. 4 juni 1994.

Ik weet niet of L. en Henk Lulofs nu ook de bezem door de Baak hebben gehaald, maar L. kennende sluit ik dat niet uit. Stofzuigen of bezemen, het is hetzelfde ritueel. Ingeval zich onregelmatigheden binnen de Baak-organisatie hebben voorgedaan is de Baak aan zijn eer verplicht dit te melden zodra zij de problematiek intern hebben opgelost. Ik vermoed dat jij op dit punt voor de Baakdirectie nog een bedreiging vormt en het lijkt mij zeer zinvol de materie eens tussen vier muren en met gesloten deuren intensief met L. te bespreken om die dreiging weg te nemen en medewerking te krijgen. L.s kreet 'chantage' kun je beschouwen als een schot voor de boeg, waar jij een verstandig antwoord op kunt geven. Als je hierover rustig met haar kunt overleggen en je jullie gesprek nadien schriftelijk bevestigt, is jullie communicatieprobleem uit de wereld en heb je meer krediet. Ik geef jou toestemming haar van inhoudelijke aspecten van onze briefwisseling in kennis te stellen.

4. Political issue

Vanaf nu is de Zaak Breuker een politieke zaak, die in het belang van de Nederlandse staatsveiligheid, vooralsnog intern moet worden opgelost. Mevrouw Meulenbroek zal zich daar wel van bewust zijn en in de formulering van haar eindrapport keuzes hebben gemaakt in het belang van de Nederlandse staat. Het lijkt me goed dat je vanuit die optiek tegen jouw situatie aankijkt. Jij draagt daarin een belangrijke verantwoordelijkheid en de weg van de stille diplomatie is nog niet helemaal uitgelopen. Ga maar eens met L. praten. Misschien wil ze zelfs wel voor haar zaak naar Groningen komen als ze zich beschermd voelt. Je kunt dan de Groningse politie inschakelen met vermelding van mijn incidentnummer van de Nijmeegse gemeentepolitie 93011149. Ook ben ik op termijn bereid samen met jou met L. te spreken. Ik denk dat je geen andere keus hebt tenzij je de mogelijkheid hebt op korte termijn naar Canada terug te keren. En dat is naar mijn idee jouw enige mogelijkheid in het geval je zou besluiten een andere koers te gaan dan we samen hebben ingezet. Ik denk dat dit een politieke realiteit is binnen het speelveld waarin jij en ik zijn gepositioneerd.

L. (binnen de door haar aangegeven kaders), Peter en ik hebben dezelfde ideeën: ondernemen, maar op een eerlijke manier. Peter is de laatste tijd vanuit de SBO als projectleider werkzaam bij het Ministerie van Defensie. Ik denk dat het goed is dat onze ideeën ook binnen het departement van Defensie post gaan vatten. Als deze zaak goed in ontwikkeling is gebracht kan ik mij verder gaan wijden aan de verdere ontwikkeling van mijn Cervantesplan, uiteraard met inachtneming van mijn eigen grenzen.

Ferry Hartman, met wie L. telefonisch heeft gesproken, heeft mij geadviseerd contact te zoeken met een Tweede Kamerlid dat mijn ideeën deelt. Mijn eerste reactie was: daar is het nu te laat voor, de parlementaire democratie en de politie lopen achter de feiten aan. De georganiseerde criminaliteit beschikt over de modernste informatie- en communicatietechnologie en gigantische kapitalen, waardoor het voor de overheid moeilijk zal worden de internationale groei van de georganiseerde criminaliteit een halt toe te roepen. Ik moest even denken aan de radioboodschap van oud-minister-president Colijn in het voorjaar van 1940 "Gaat u maar rustig slapen". Kort daarop werd ROTTERDAM gebombardeerd. Ik dacht dan ook "Als ik het niet doe, wie dan wel? Heel Nederland wil wel slapen en we kunnen het geouwehoer in de Tweede Kamer niet afwachten totdat de hele Europese samenleving is geïnfiltreerd door criminele fascisten."

De politieke ontwikkelingen zijn duidelijk. Het fascisme rukt op in Italië. De kleindochter van Benito Mussolini is volop in beeld en beïnvloedt de politieke ontwikkelingen in onze Europese Unie. De maffia-organisatie is geïnfiltreerd in de Russische regering en het Russische leger. Drugslijnen lopen vanuit Colombia via de Nederlandse Antillen en Madrid naar Nederland, vanwaaruit deze maatschappijverkankerende substanties worden doorgevoerd naar alle uithoeken van ons zo zwaar bevochten Verenigd Europa. De Nederlands-Spaanse Kamer van Koophandel in Madrid is gefailleerd en overgenomen door een bedrijf waarvan de oprichter in het verleden in het fascistische leger van Adolf Hitlers Spaanse bondgenoot Francisco Franco heeft gevochten, naar eigen zeggen, en in de oorlog - naar verluid - "fout" is geweest. Houd die informatie maar voor jezelf totdat de zaak via de bevoegde instanties aan het licht wordt gebracht. Wij zijn geen van beiden gebaat met een shock-effect dat tegen ons werkt.

Ik adviseer je t.z.t. voorzichtig contact te zoeken met "Nina" op het belastingkantoor van Groningen en met het advocatenkantoor Derks, Star Busman in Utrecht. We moeten ons verenigen met inachtneming van elke vorm van discretie, ook t.a.v. mijn gastvrouw van afgelopen vrijdag. Elke communicatiefout kan een boemerang-effect veroorzaken. Kijk dus uit! Loek is verantwoordelijk voor de luchtverkeersveiligheid en zal binnenkort vluchten op Bogotá moeten uitvoeren. Jan is hard aan het werk in jouw regio. De man waar ik woensdag mee heb gegeten kent alle veiligheidsaspecten van onze meest verbreide multinational en zo ken je er inmiddels nog wel meer. Jij en ik zitten midden in het speelveld. Doe je voordeel daarmee, maar blijf je bewust van je historische verantwoordelijkheid voor onze samenleving.

5. Politieke lobby

Het idee om te gaan lobby-en bij de Tweede Kamer wil ik overigens wel van Ferry overnemen. Het is geen nieuwe activiteit voor mij. In de tijd dat de WEO door de Kamer geloodst moest worden hebben wij de fracties van het CDA, PvdA en VVD benaderd. Elke fractie vanuit hun eigen belang. De PvdA is gewezen op de bescherming van de consument tegen malafide onderwijspraktijken, de VVD is aangesproken op het thema 'liberalisering van het onderwijs' en het CDA hebben we ervan overtuigd dat erkenning van het particulier onderwijs in het algemeen belang van de onderwijssector zou zijn. In het kader van deze politieke lobby heb ik toendertijd gesproken met mevrouw Den Ouden (VVD) en (samen met Dr. Jacques Koolschijn - ISW - en Henk Dinkgreve - thans Elseviers Talen Amsterdam - de heer Konings (PvdA), toendertijd de rechterhand van Jacques Wallage. Weet jij welk Tweede Kamerlid onze belangen zou kunnen behartigen?

Het lijkt mij zinvol politieke koppelingen te leggen. Ik zoek iemand die, met mij, bereid is

1. corruptie, FRAUDE en alle andere vormen van criminaliteit terug te dringen tot achter de Oeral en terug naar Zuid-Amerika;
2. de belangen van het bonafide Nederlandse bedrijfsleven in Spanje en Zuid-Amerika te ondersteunen;
3. het beleidsplan
'Instituto Cervantes Benelux' te ondersteunen.

20 juni 1994

(18.20 uur) Ik heb zojuist jouw telefoontje ontvangen. In een dag gebeurt er veel. Gisteravond heb ik nog zitten denken of ik de hierboven geschreven tekst zou censureren. Ik heb echter besloten dat niet te doen. Tot op heden heb ik je nog steeds geschreven wat er het eerst in mijn hoofd opkwam. Wat je hierboven leest is dus een puur intuïtief proces en het is een goede zaak dat Nijenhuis je blijft steunen. Ik bevestig de goede ontvangst van jouw mededeling dat ik morgen een pakket van 20 pagina's van jou ontvang. Ik bevestig ook je mededeling dat je met mij verder wilt samenwerken.

6. Gonsalves

Ik heb zoëven het artikel over Gonsalves' activiteiten in de Baliemvallei gelezen. Ik begrijp jouw reactie vanuit je cultureel-antropologische achtergrond. Ik durf nog geen oordeel te geven, bij gebrek aan voldoende informatie. Ik stel wel vast dat in de beschreven situatie sprake was van een culture-shock. Gonsalves had blijkbaar de opdracht de situatie in de Baliemvallei onder controle te brengen en het is mij niet bekend over welke juridische bevoegdheden hij beschikte om het Nederlandse belang in het toenmalige Nederlands Nieuw Guinea, dat naar ik me herinner toendertijd in staat van oorlog verkeerde, te dienen. De situatie is mij volstrekt onduidelijk. Ik denk niet dat er een op de betreffende situatie toegesneden wetgeving bestond. De toenmalige bewoners van de Baliem-vallei leefden nog in het stenen tijdperk en het lijkt mij moeilijk vast te stellen met welke maten er in die tijd in de desbetreffende situaties moest worden gemeten. Kannibalisme en koppensnellen waren blijkbaar een normaal gebruik onder de desbetreffende bevolkingsgroep. Als het je intereseert zou je het boek 'Under the Mountain Wall', geschreven door de Amerikaanse antropoloog van Nederlandse afkomst, Peter Matthiessen, uit 1962 eens moeten lezen (De Gelderlander, 20 juni 1994: "Baliem-vallei van Gonsalves was geen Shangri-La"). Feit is dat de Nederlandse overheid de handelwijzen van Gonsalves geheim heeft gehouden en daar zal de regering een goede reden voor hebben gehad. Feit is ook dat Gonsalves zich bereid heeft verklaard zich in te zetten als aanvoerder in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Dat is de situatie van heden ten dage. Wie in Nederland durft die verantwoordelijkheid op zich te nemen? Ik wacht de ontwikkelingen af.

7. Tweede Kamerlid

Mijn vraag "Weet jij welk Tweede Kamerlid onze belangen zou kunnen behartigen?" heeft de Gelderlander van vandaag al voor een deel beantwoord: de heer Wolffensperger van D66. De Gelderlander schrijft: "Kamerlid Wolffensperger, die zich afvraagt of Gonsalves na de lawine aan publiciteit nog wel in de top van het openbaar ministerie kan blijven, vindt dat justitie moet onderzoeken hoe gegevens over een hoge ambtenaar naar buiten kunnen komen. "Die complottheorie, die uitgaat van belangen die mensen hebben bij het beschadigen of wegsturen van iemand, moet onderzocht worden", aldus Wolffensperger."

Ik ben het voor een deel met Wolffensperger eens en ben benieuwd naar het resultaat van zijn onderzoek. Dit mag echter niet ten koste gaan van de organisatie-ontwikkeling ten behoeve van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Gisteren nog werd op de Nederlandse televisie aangekondigd dat de berichtgeving omtrent deze zaak afkomstig zou zijn uit kringen van justitie of politie. Welke medewerker van justitie of politie heeft er belang bij dat de hoofdverantwoordelijke in de strijd tegen de georganiseerde misdaad wordt zwart gemaakt? Het antwoord laat zich raden. Er is natuurlijk een ander belang. Toevallig lees ik over Gonsalves' jeugd: "Rolph komt in 1932 in Heerlen ter wereld. Zijn moeder is van Brabantse afkomst en zijn vader, huisarts, stamt van Portugese voorouders. De jonge Gonsalves behaalt zijn gymnasium-b diploma aan het Bernardinuscollege in zijn woonplaats". Ik veronderstel dat hiermee 's-Hertogenbosch wordt bedoeld.

8. Omkering van de bewijslast

De Gelderlander van vandaag meldt ook: "Vrijdag suggereerde de Leidse hoogleraar Fasseur (Nieuw Guinea-deskundige) in het tv-programma Nova ook al dat de kwestie naar buiten is gebracht door de Amsterdamse politie. Welke Amsterdamse politie-functionaris zou zijn eigen positie in de waagschaal stellen door de PG onderuit te halen? Neen. De zaak ligt anders. Jouw natuurlijke opponent woont in Amstelveen. Jij weet nu genoeg. Je kent ook de werkwijzen van de "poppetjes" uit "De Zaak NIETS B.V."

9. Mijn berichtgeving aan de ministers Ritzen, Hirsch Ballin en De Vries

Ter ondersteuning van jouw zaak ontvang je hierbij kopieën van mijn brieven die ik in juni/juli van deze ministers heb ontvangen. Slechts te gebruiken mét mijn schriftelijke toestemming. Zij kunnen het best in het dossier van de heer Nijenhuis worden opgeborgen, zodat je in gezamenlijk overleg verdere stappen kunt nemen. Ik denk dat dit in de komende tijd ook de laatste informatie is die ik jou kan verschaffen. Ik laat de bal nu verder het werk doen en ga nieuwe prioriteiten stellen. Deze trein rijdt verder en ik denk dat het goed is dat jij de machinistenpet opzet. Ik heb inmiddels een nieuwe "rood-gele" trein op de rails gezet en die moet ook gaan rijden. Op mijn ondersteuning kun je blijven rekenen.

10. Rood-gele rozen

Afgelopen vrijdag vond ik in de bloemenwinkel een mooie bos rozen. De rozen waren geel aan de buitenkant en rood aan de binnenkant. Ik heb die bos aan mijn gastvrouw geschonken. Het begin van mijn Droom van rood en geel. Ik hoop dat die grote rood-gele familie binnenkort tot stand komt en dat jij daar deel van uit kunt maken. Daarin heb jij je eigen missie. Ik ben blij met je toezegging dat je met mij wilt blijven samenwerken en je weet wat voor mij een samenwerking met een Fries of een Groninger betekent. Wederom dank voor jouw vertrouwen. Hartelijke groet en sterkte.

Bijlagen: - Brief aan bestuur Vereniging Spaans op School d.d. 16 juni 1994; Voorwoord van het CRI-jaarbericht 1993: De divisie CRI: in terugblik en in perspectief (Jan Wilzing); De ontwikkeling van de zware en georganiseerde criminaliteit in 1993: Internationalisering, Professionalisering, Innestelling; De aanpak van de georganiseerde criminaliteit; Kopie artikel uit De Gelderlander d.d. 15-6-94: "Heroïne gevonden: dealer aangehouden"; Kopie brief van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aan J.L. van der Heijden d.d. 3 juni 1993, kenmerk BVE/ABA/BO-93040307; Kopie brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan J.L. van der Heijden d.d. 14 juni 1993, kenmerk ABA/AM/ESV/93/0643/325.MD; Kopie brief van de Minister van Justitie aan J.L. van der Heijden d.d.8 juli 1993, kenmerk 378183/293/JO. Totaal 18 pagina's (inclusief deze brief)

23 JUNI 1994 BERICHT VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL EN ANDERE WEDERWAARDIGHEDEN