WOENSDAG 25 DECEMBER 2002

Kerstverhaal

Christmas Story

Kerstmis 1991

"Mensen houden niet van moeilijke vragen zonder antwoord"

Er was eens...........

In een huis aan de rand van een bos woonde eens een man waarvan werd gezegd dat hij afkomstig was uit de tijden van Atlantis,

waarvan werd gezegd dat hij buitenplanetaire werelden had gezien.
De Man was kind geweest en had om zich heen gekeken

Als kind zag hij dat de kinderen om hem heen de mensen om hem heen elkaar niet begrepen.
Ieder sprak zijn eigen taal, maar de meesten hoorden niet wat er werd gezegd

Wie niet werd begrepen, werd aangevallen
Iedereen schiep zijn eigen grenzen en iedereen wist wat goed was voor de mensheid
De dominee wist het goed...

De priester wist het goed...

De leraar wist het goed....

De professor wist het exact....

Zelfs de paus en de president van de Verenigde Staten dachten dat zij de waarheid kenden....
En iedereen had veel volgelingen
Maar desalniettemin leek het of zij elkaar niet begrepen en bouwden daarom systemen.

Kleine systemen en grote systemen van groepen mensen die elkaar goed of redelijk begrepen omtrent kleine dingen, maar die echter niet wisten hoe zij elkaar daadwerkelijk konden bereiken.
Van de volkeren om hem heen leerde hij de talen

Uit een boek.

De talen van de volkeren in het duister.

Zijn gedachten gingen verder meer naar de streken van het licht.....

Atlantis?

Hij ging terug in de tijd

Terug naar wat eens het centrum was.....

van de aarde......

Hij was terug in de tijd......

2000 jaar.....

The Sun ging onder boven het eeuwigdurende landschap van Latium

Hij klom op een heuvel en zag de wereld...

De Via Appia.

Hij zag de heerscharen de stad binnentrekken...

op hun weg naar het Forum.

Voor een moment was hij:

Julius Caesar....

een doodgewoon mens...
En hij hoorde een lied

"Day after day alone on a hill

The man with the foolish grin is keeping perfectly still
Nobody seems to know him

And he knows that he's just a fool

And nobody seems to notice but the fool on the hill
sees the world going round and the eyes in his head see the world spinning round..."

En hij zag de mensen op de Via Appia

En hij hoorde ze spreken

En hij kon ze ook verstaan
Want hij had hun taal geleerd.

Dat wisten zij niet.... En liepen door.

Toen ging hij naar dat andere warme Land van wit en blauw, van zon en licht, van goudgeel en bloedrood
Het Land van de Inquisitie

Het Land van de Adel

Het Land van Eer

Het Land van "De Man met zijn hand op de borst"
Hij hoorde het volk

Zij spraken weer een andere taal

Net als 300 miljoen anderen
En hij leerde ook hun taal
Nu zou hij in staat zijn om te spreken met bijna een miljard mensen

In het Spaans....
In het Italiaans.....
In het Frans.....
In het Engels.....
In het Duits.....
In het Nederlands.....

En hij maakte kennis met een ridder die vocht voor zijn idealen...

Een ridder, die in de wereld was gezet als een dwaas, maar die de verstandigste uitspraken heeft gedaan sinds de bijbel het daglicht had gezien

De Inquisitie was nog sterk in die dagen
Ondertussen sprak De Man al die vreemde talen

En verzamelde honderden mensen om hem heen

Duizenden lesten hun dorst naar talen aan zijn Bron

Dit werd Zijn Organisatie

Toen groeide ook zijn inzicht
"En este mundo es el dinero el gran agitador..."
"Niet morgen maar vandaag"'
dacht hij...
en hij ging weg....
"Cuanto más rico es uno
Más pobre es su valor
El que tiene dinero
No es de sí señor."

Toen ging hij naar de sauna
Zoals hij al enkele jaren deed
In een warm bubbelbad nam hij plaats
En met de bubbels kwamen de ideeën naar boven
En toen!!!
De verrassingsaanval!!!
In de naam van justitie!!!
Alles zou hem worden ontnomen....
Alles!!!
Als Job

Boosheid.... Boosheid op de ander....
Dankzij Don Dinero......

Zij hadden hem niet begrepen

De Man dacht:
"Vergeef het hen Heer, want zij weten niet wat ze doen"
en hield alleen zijn Geloof

Geloof in wat hij deed Goed was

En hij geloofde in het Recht
Terecht.....

De Man had ook een vriend

Hij had hem leren kennen in Zijn Organisatie en met hem gesproken in het bubbelbad

Met hem bouwde hij een andere organisatie

een soort stoomboot onderneming
De Onderneming
Hiermee zou De Man en zijn vriend een nieuwe reis gaan maken

Zonder Don Dinero

Naar een zonnige toekomst

een toekomst zonder grenzen....
De Man veranderde zijn vriend in een Kapitein en hij ging zelf van boord toen Don Dinero toesloeg
Toen Don Dinero toesloeg vochten zij zij aan zij "Brothers in arms" waren zij tot het moment van de overwinning
Overwinning?
Waarop?

En het recht kreeg haar loop.... het werd licht!

Maar één ding had De Man ontdekt

Hij of zij die De Man begrijpt moet nog komen.
En zij kwam met het licht

Zij droeg de fakkel van een Nieuwe Geest

Zij had hem ontdekt en gaf hem zijn plaats

Zij gaf hem veel licht.....
En De Man slechtte de muur met hen die Don Dinero waren

Want, waren zij geen mensen?

Spraken zij niet een soortgelijke taal?
Hij schreef een gedicht

Ter gelegenheid van Sint Nicolaas

Niet meer concreet want de geest van de inquisitie was nog niet verdwenen.....

Hij had een nieuwe droom....

Een droom van rood en geel....
Maar wat kan een ridder met een droom, als hij geen jonkvrouw heeft om voor te vechten?
Toen sloeg opnieuw het duister toe en De Jonkvrouw liet hem gaan
in het zwart ontving hij de boodschap
De Kapitein van De Onderneming had gezien dat De Man een probleem had.

Hij was "torne between two lovers" of "torne between two loves?"
Hij hoorde van de slag in de duisternis en over De Jonkvrouw wier wijn hij had gedronken
Gevaar dreigde De Jonkvrouw......
De Kapitein had een nieuwe "brother in arms"

De Koning uit het land van De Man

De Man sprak met De Koning en hoorde zijn verhaal over De Man en De Jonkvrouw

De Koning hield niet van De Jonkvrouw
De Man en De Kapitein stapten opnieuw in het bubbelbad

En opnieuw kwamen er ideeën boven...... maar nu in strijd met eer en geweten

De Koning had een wig gedreven in De Man
Toen trok hij zich terug in het land van de Vergulde Man
En hij begon een nieuw gevecht
Toen dacht De Man dat hij een prins was en De Jonkvrouw de mooie prinses, die hij uit haar slaap zou kunnen wekken.

De mooie prinses liet hem eens spreken met een van haar adviseurs.
Hij baande zichzelf een weg door het grote bos met bomen, struiken, distels en doornen, die hij ooit zelf had gezaaid
En hij zaaide opnieuw.....
brieven....
Op een dag ontving hij een brief van de prinses.

Zij schreef hem dat zij geen behoefte had om over haar gevoel te praten, maar was bereid om over de toekomst te praten van de prins.

Zijn zakelijke toekomst.
Alles om zich heen had de prins al vernietigd.....

Alles dat naar zijn mening de prinses zou afremmen in haar groei....
Toen ging hij naar haar toe.

Hij sprak over wat er met hem gebeurd was.

Hij vroeg niet naar haar gevoel, maar hij zag.....
Zijn chakra ademde de geest....

Zijn blik was gericht op de rozen...

Rode en roze rozen....
Respect!!!

Maar was het echt????
Het zakelijke was een contract en een handdruk...

nog steeds niet congruent.....

Petrus??

Dat was niet haar fout

Hij had ook geen onwaarheid gesproken
En de "partner" dan??? ook zakelijk...
Tijdens dat gesprek.
Het was niet goed...

En het was niet slecht...
De grens tussen Liefde en respect is even helder als tussen zee en strand
De "partner" is veel meer... en echt!!!
De Man schreef De Kapitein

De Kapitein...

Hij zweeg....


Toen werd het Kerstmis.....

Kerstmis 1991.......


De Man zond een kaart naar de prinses, ook ten behoeve van haar gehele huishouding


1992
In dit magische nieuwe jaar van eenwording
wens ik jou
veel
respect voor...

vertrouwen in...

liefde voor....

en geloof in...
elkaar
ook als de basis voor een zakelijk
SUCCES!


En zie, het geschiedde in die dagen

Dat er een boodschapper kwam van de prinses en haar hofdames

de pilaren van een Nieuwe Geest
Un Nuevo Espíritu....

Un Nuevo Horizonte.....

Un Nuevo Futuro...
Een Nieuw Licht
dacht De Man

Hij dacht ook aan de Via Appia....

Quo Vadis....?

en werd de Rots waarvoor hij was geroepen!!!

***********************************
"Hij moest kiezen tussen Liefde en Verantwoordelijkheid

Even koos hij voor het laatste, maar waarin schuilt nu het verschil?"


Kerstmis 1992

Toen werd het 1992

Het jaar van het land van the Sun

Het jaar van het land van geel en rood

Het jaar van geel en rood


De Man...

Hij ging weg

Terug naar de stad waar het eens begonnen was
Terug naar Parijs

Terug naar de stad waar eens zijn wereld bijeen was gekomen
Hij nam plaats op een boot

En liet zichzelf meedrijven met de stroom

De stroom die hem naar een oude plaats bracht
Een plaats aan de rivier
Een plaats waar hij ooit eens had gezeten met De Kapitein
Nadien ging hij aan de wandel

Hij ging op zoek

Op zoek naar degene die er niet was... maar toch aanwezig
Hij zocht naar de levenden onder de doden...

Toen schreef De Man een brief Een brief naar zijn prinses
Hij schreef dat hij een Nieuw Visioen had gezien van een
Hart

Het Hart van een Organisatie misschien....
Naar het Heilig Hart ging hij.
Hij schreef:
"Het was niet mogelijk om zigzaggend de Berg van de Martelaren te beklimmen en daarom klom hij recht omhoog
In de mystieke ruimte ontstak hij een grote kaars aan de rechter kant van de Heilige Maagd met het Heilige Hart

De kaars verplaatste hij nadien naar de andere kant
In de voetsporen van Toulouse Lautrec en Van Gogh

nadien heeft hij even gemediteerd op de Place du Tertre.
Toen kwam hij tot een conclusie:
een kunstenaar wordt alleen beroemd na zijn dood

En een martelaar ook
Hij schreef de prinses dat hij veel gevochten had en dat hij geen behoefte had om nog langer een martelaar te blijven......

Toen moest De Man breken...
Breken met zijn verleden.....
En hij ging weg
Op weg naar het Land waar ooit de Inquisitie was geboren
maar ook naar het Land van 1992
Naar een Nieuw Land Met een Nieuwe Geest
Waar zijn broeders woonden
Naar het Land van De Ridder...
En het Land van... Dulcinea
Opnieuw sprak hij met hen In hun eigen taal en hij werd verwelkomd als een koning

Hij dacht na
over
Fantasie en Werkelijkheid
Dulcinea..... ?
Echt of Fantasie?
Hij ging naar El Toboso
Het dorp van Dulcinea
Daar schreef hij haar een brief en hij realiseerde zich één ding:
Hij was niet meer De Ridder

Hij zat ernaast...
Maar toch was zijn Fantasie nu Werkelijkheid geworden
Als een don Quijote vervolgde hij zijn weg In zijn Mazda "Rocinante"
Tot het verst bereikbare punt op dit continent in de richting die hij had gekozen
Hij werd meegevoerd in een Feest In een groot Feest
In een Feest waarop de ogen van de gehele wereld waren gevestigd
Ook het feest van Moren en Christenen
Ook een vaarwel aan zijn oude leven
en het begin van
een nieuw leven....
In dezelfde stad Zijn Heilige Stad
Granada...

Hier heeft hij een Heilige Eed gezworen
Zoals de Bijbel zegt "God heeft de eed gezworen" in het Hebreeuws:
Elizabeth...
Het begin van een Nieuwe Organisatie:
Cervantes...
De Droom van Rood en Geel.
Toen ging De Man opnieuw naar De Koning

De Koning had nu andere ideeën over de Prinses
En De Kapitein? De Kapitein kwam terug.
Toen ging De Man opnieuw naar de Prinses.
Terug voor de allerlaatste keer...
De allerlaatste keer?

De Man heeft een sterk geloof....

Maar dat zou hij nooit geloven:
De Prinses had hem het mooiste cadeau gegeven dat hij zich kon wensen:
Zij was tot de grenzen van haar vermogen gegaan om bij zijn denken aan te sluiten
Toen ging hij ook terug naar De Vriend

De Vriend van de Onderneming

Hun Onderneming
Hij kwam met een geschenk....

Een spiritueel geschenk...
Muziek... Spirituele Muziek
De Muziek van Het chakra...
De Muziek van De Geest
De Muziek van Spiritueel Partnership
Toen schreef De Man opnieuw een kaart naar de Prinses:
"Het Vermogen kent geen grenzen
Ik wens jou veel kracht in het nieuwe jaar om ogenschijnlijke begrenzingen te overschrijden
en in samenwerking te wandelen naar opnieuw
een Nieuwe Toekomst

1993
een nieuw jaar van

VERTROUWEN

Toen keek hij naar zijn kaars waarvan de vlam doelgericht naar boven wees

Kerstmis 1996

1993

De 'Annus Horribilis'
De Man was slechts omgeven geweest door criminelen
Dus dat probleem moest hij nog oplossen
Dat heeft hij gedaan
Met de hulp van vele vrienden

Over de hele wereld
En de jaren gingen voorbij....
Het jaar 1996 brak aan
Een Koninklijk Jaar

De Man keek in de ogen van de

Koningin van Spanje en de

Koningin van Nederland

Hij ging op weg naar een Vuurtoren en ging naar de overkant

Het Land van Hoop en Glorie

En koos voor een nieuwe combinatie

Rood en Paars
Hij stak een kaars op in Canterbury Cathedral

En toen zag hij een Prinses op de brug achter zijn huis
Hij zag dat Zij eenzaam was En een cadeau werd hem bezorgd:

Mr. Baldy

En nu weet hij Hoe hij haar moet laten groeien op het hoofd van Mr Baldy
Hij weet dat hij 'The Bold' is Maar hem resteerde nog één vraag

Wie is 'The Beautiful'?
Om dat probleem op te lossen besloot hij om te beginnen met

De Nieuwe Organisatie
en noemde zichzelf
Prins van Europa
Gelukkig Kerstfeest Allemaal

Het vervolg leest u in

mijn boek

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

26 DECEMBER 2002 CANDLE IN THE WIND