HONDERD TWEE EN VEERTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

ZATERDAG 21 APRIL 2007

WAARDE COLLEGAE

De Nijmeegse politie was gisteravond weer opmerkelijk actief. Gisteren ben ik weer eens met een huurauto van BOSAN op pad geweest. Na mijn bezoek aan RYOKAN reed ik rond middernacht over de wereldberoemde WAALBURG de KEIZER KARELSTAD binnen. Midden op het Keizer Trajanusplein werden de meeste automobilisten verzocht aan de kant te gaan. Op mijn vraag aan een van de dienstdoende politiefunctionarissen "Wat is er hier aan de hand?" werd mij vriendelijk geantwoord "U mag doorrijden, Mijn Heer". Dat stelde ik uiteraard buitengewoon op prijs. Het deed mij automatisch terugdenken aan een soorgelijke situatie op ZONDAG 29 JULI 2001 op de E92 van SEVILLA naar GRANADA. Ik citeer mijn dagboek. Ik heb de heer Härtl een lift gegeven tot in Sevilla. Vertrek Cáceres 11.00 uur. Onderweg hebben we diepgaand met elkaar van gedachten gewisseld. Ik ben met name benieuwd naar hetgeen er van mijn vermoedelijke voorvader nog bekend is in zijn woonplaats. Van Lennep schreef hierover onder meer: Vruchteloos dienden de Gereformeerden smeekschrift na smeekschrift in, om den Raad te bewegen op dit harde besluit terug te komen; vruchteloos traden de universiteit van Heidelberg en de gezanten van FREDERIK VAN DE PALTZ en PHILIPS VAN HESSEN, voor hen tusschen beiden, niets mocht baten; het raadsbesluit van 23 April 1561 werd in Februari van het volgend jaar herhaald en bevestigd. Het gevolg hiervan was, dat vele Gereformeerden de stad verlieten, om elders herbergzamer streken op te zoeken. In dezen tijd verplaatst ons de brief van VAN DER HEYDEN naar Genève. En: Hoe lang G. VAN DER HEYDEN in Frankfort gebleven is, is niet met zekerheid uit te maken; waarschijnlijk zal hij wel spoedig den stroom gevolgd hebben van hen, die de stad verlieten, om in het gebied van FREDERIK III keurvorst van de Paltz, zich neder te zetten. Deze toch had zich het lot der vervolgden aangetrokken, en bood hun in Juni 1562 het klooster Groot-Frankenthal aan, niet ver van Worms gelegen, waar spoedig eene niet onbelangrijke stad verrees, daar de gemeente gedurig aanwies ook door vluchtelingen uit Nederland. PETRUS DATHENUS was haar eerste leeraar. Toen deze in 1564 tot hofprediker van den keurvorst beroepen werd, werd VAN DER HEYDEN zijn opvolger bij de gemeente te Frankenthal. Zoo meldt HAUTZ in zijne "Geschichte der Universität Heidelberg." Waar heeft hij zich dan opgehouden van 1562-64? Misschien in Heidelberg in de nabijbeid van den keurvorst, indien wij ENS mogen gelooven, die ons verhaalt, (wat hij weder bij ALTING, in zijne Historia Ecclesiae Palatinae, gevonden heeft) dat VAN DER HEYDEN meer dan eens met DATHEEN en TAFFIN door den keurvorst naar de Nederlandsche kerken is afgezonden, om hare zaken te bezorgen. Waarin deze zendingen bestaan hebben is onbekend. Misschien is hij ook reeds vóór 1564 te Frankenthal beroepen geweest, en heeft alzoo een tijd lang met DATHENUS te zamen gewerkt; de gegevens om deze zaken met eenige zekerheid te kunnen vaststellen ontbreken ons geheel. Stonden de archieven der gemeente van Frankenthal ons nog ten dienste, gewis, zij zouden ons over dit, gelijk over zoo menig ander thans nog duister punt licht verschaffen, maar helaas, de benden van LODEWIJK XIV hebben, gedurende hunne verwoestende strooptochten door de Paltz, Frankenthal geheel in de asch gelegd. Wij moeten ons dus ook hier tevreden stellen met de wetenschap, dat VAN DER HEYDEN van 1562-64 zich in de Paltz heeft opgehouden, en in het laatste jaar zeker predikant te Frankenthal was. Van zijn verblijf aldaar is niets bizonders bekend. Waarschijnlijk is hij daar gehuwd; zijn zoon GASPAR werd ten minste den 28 Febr. 1566 geboren. Alsmede: Het is gedurende dit tweede verblijf van GASPAR VAN DER HEYDEN te Frankenthal, dat we voor het eerst zijnen naam verbonden zien met den beroemden naam van PHILIPS VAN MARNIX, van St. Aldegonde. Den 21 Maart 1570 toch onderteekenden zij te zamen eenen rondgaanden brief, gericht aan de verstrooide gemeenten der vluchtelingen in Engeland en Duitschland. MARNIX woonde in 1570 te Heidelberg en het is niet onwaarschijnlijk, dat VAN DER HEYDEN hem aldaar heeft leeren kennen en vereeren. De vriendschap van deze beide mannen wien één zelfde doel, de uitbreiding van CHRISTUS' Rijk, steeds boven alles ter harte ging, heeft geduurd tot de dood hen scheidde, en later zullen wij nog meermalen in de gelegenheid zijn, daarvan de blijken op te merken. Eenen MARNIX tot vriend te hebben, strekt tot niet geringe aanbeveling en doet VAN DER HEYDEN te meer in onze achting rijzen. Het opschrift van den brief luidt: "Aen de Eerbare ende Godsalige mannen, de Dienaren ende Ouderlingen der Nederduytsche gemeynten tot Londen, Zandwijck, Nordwijck, etc. (Emden etc.)" en de onderteekeningen: 'PHILIPS VAN MARNIX, (toegenaemt VAN MONT SINT ALDEGONDE, uyt naeme ende bevel der Nederlandsche broederen te Heydelberch," en: "CASPAR VAN DER HEYDEN, Kerckendiener te Franckenthal ende in den naeme der andere broederen aldaer etc." Ik heb de heer Härtl dan ook laten weten dat ik uitsluitend met vorstenhuizen werk en de Constitutionele Monarchie als enige realistische regeringsvorm beschouw van de Europese Unie. Daarbij heb ik hem tevens gewezen op de motieven van mijn stropdas van de familie Von Hohenzollern (van Heyden).

Om 15.00 uur bereikten wij het Estación de Autobuses de Sevilla. Niet ver van het Isla de La Cartuja, waar Don Juan Tenorio in het verre verleden zijn amoureuze avonturen - met fatale afloop - heeft gevierd en waarvandaan ik in 1992 nog uitgebreid heb gerapporteerd aan mijn Collega Liesbeth Halbertsma in Noordwijk.

Om 16.30 zou de bus naar Faro (Portugal) vertrekken. Om 16.00 uur heeft de heer Härtl daarom van mij afscheid genomen met de woorden "John, Du bist ein Held". Dat hoorde ik graag uit de mond van een teniente coronel uit het Duitse leger te Heidelberg. Maar ik blijf wel de mening toegedaan dat wij - Benelux - als oprichters, centrum én kloppend hart van de Europese Unie nimmermeer onze positie uit handen moeten geven. Ik heb daarbij altijd volledig op mijn achterban vertrouwd. Ik kan immers niet alles alleen. Vervolgens heb ik mijn reis alleen voortgezet met een korte stop in Osuna, in verband met het verhaal van Don Juan.

Vertrek aldaar om 17.00 uur. Om 18.00 uur vond er op de E 92 op de hoogte van Antequera een intensieve controle plaats door de Guardia Civil. Iedereen werd aangehouden. De gehele weg was afgezet. Er lagen ook kraaienpoten langs de weg, zoals in elke andere film van James Bond. Ik werd benaderd door een van de guardias. Opende het raampje. Begroette hem met een vriendelijk "Buenas tardes, Señor." Waarbij hij mij diep in de ogen keek en reageerde met één woord: "¡Seguido!". "¡Muchas Gracias!". Die dank was ik hem wel verschuldigd. Ik had hierna immers de gehele E 92 voor mijzelf alleen. Dit bespoedigde de reis, waardoor ik reeds om 19.00 uur 'De Zevende Hemel' bereikte. Tellerstand 14794 km. Dus in totaal 1291 km gereden. Mijn engelen heb ik niet meegenomen. Want ik heb nog een commitment.

Zo werd er ook gecontroleerd op de Graafseweg, direct na de afslag bij de Dennenstraat. Ook hier werden alle automobilisten naar de kant gedirigeerd maar werd mij de doorgang geheel vrijgelaten waardoor ik de heren van de Nijmeegse politie niet opnieuw op de OPENSTAANDE POST VAN 13 SEPTEMBER 1996 hoefde te attenderen. Ik hoop nu echter wel dat zij HUN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN nakomen jegens de STICHTING CERVANTES BENELUX. De statistiek. 934 bezoeken. De Top 10 van 4020 eerste pagina's luidt 1. / 2. De aan het hoofd van deze pagina vertoonde foto van mij en mijn overleden Britse partner bij het standbeeld van Eeltje Halbertsma in Grouw. 3. ROYAL CERVANTES AIRLINES 4. HOOFDLIJNEN 6. CERVANTES EMPLEO 7. BRANDING 8.

9. FC CERVANTES VITESSE 10. BAAK-KRING/CERVANTESKRING In de Top 100 van 3501 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 3. FC CERVANTES VITESSE 8. BAAK-KRING/CERVANTESKRING 13. LONDON REPORT CHRISTMAS 1997 26. UW BRIEF D.D. 29-08-2003 AAN PETER-VINCENT SCHULD 37. DISCURSO SOBRE EL ERASMISMO Y CRISTIANISMO NUEVO EN EL DON QUIJOTE DE DON MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA 41. MASSAGE OF SAUNA 51. RITA VOOR MINISTER-PRESIDENT 81. RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I 96. OP ZOEK NAAR HET LANDGOED VAN DE WINDSORS en 99. CASAUBON. De Top 20 van 655 zoekopdrachten 1. peter vincent schuld 2. princesa diana 3. thomas triebels 4. diana spencer 5. peter-vincent schuld 6. afnemersanalyse 7. erna zwart brummen 8. hakkelaar 9. inspirine 10. patrick stokx 11. tjeb maris 13. amway 14. antonio alegro redondo 15. brindley 16. george churchill and mccorquodale 17. jaap leeuwenburg 18. jacques van der ent 19. libreria cervantes 20. %22princesa diana%22 Aangaande de invordering van de hierboven vermelde posten reken ik volledig op de medewerking van mijn beste collega. Dat is uitsluitend mogelijk als eenieder zijn of haar wettelijke verplichtingen nakomt jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig, zoals de voormalige minister van justitie mede tot uitdrukking heeft gebracht

en bij de HUIDIGE MINISTER-PRESIDENT bekend.

23 APRIL 2007 JOOST VAN DER DOES DE WILLEBOIS