NEGENDE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

DONDERDAG 27 APRIL 2006

 

WAARDE COLLEGAE

Vandaag vieren wij de negen en dertigse verjaardag van onze kroonprins. Namens de STICHTING CERVANTES BENELUX wens ik hem en zijn gezin langs deze weg VAN HARTE geluk. Het lijkt mij goed bij deze gelegenheid onze briefwisseling te memoreren vanaf 14 januari 1996.

J.L. van der Heijden NIJMEGEN. Z.K.H. prins Willem Alexander Noordeinde 69. 2514 GD 's-GRAVENHAGE. Nijmegen, 14 januari 1996. Koninklijke Hoogheid, Als bestuurslid/oprichter van de Stichting Cervantes Benelux heb ik hiermede het grote genoegen u een functie aan te bieden in het bestuur waarvan het beleidsplan berust bij de Nederlandse Regering. Op advies van de Minister van Binnenlandse Zaken rapporteer ik thans hierover aan de Minister van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. Mijn beleidsplan sluit goed aan bij de functies van het Nederlandse staatsbestel waarop U zich momenteel oriënteert, zoals Justitie en Bedrijfsleven. Eén van mijn vermoedelijke voorvaderen, Gaspar van der Heyden (1530-1586), geestelijke vader van de Staat der Nederlanden en grondlegger van de Nederlands Hervormde Kerk, auteur van de Heidelbergse Catechismus, persoonlijke vriend van prins Willem van Oranje en Marnix van Sint Aldegonde, was op 12 juni 1575 als getuige aanwezig bij het huwelijk van Prins Willem met Charlotte de Bourbon te Brielle. Koning Juan Carlos de Borbón y Borbón is eveneens van mijn plannen op de hoogte. Ik zou er buitengewoon eer in scheppen een oude familietraditie in ere te herstellen om met de Prins van Oranje samen te werken. Met vriendelijke groet en Hoogachting, J.L. van der Heijden. Stichting Cervantes Benelux.

29 januari 1996 J.L. van der Heijden NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Z.K.H. Prins Willem Alexander. T.a.v.: J.W. Leeuwenburg. Afzender: J.L. van der Heijden. Aantal pagina's: 1. Geachte Heer Leeuwenburg, Gaarne dank ik U voor Uw schrijven 96/wa/mjv d.d. 24 dezer namens Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje inzake de Stichting Cervantes Benelux. Reeds in april 1981 bezocht ik, tezamen met Mejuffrouw Corthea Goeman Borghesius, het Escorial bij Madrid. Op verzoek van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene mijn verantwoordelijkheid voor haar te nemen, heb ik met Mejuffrouw Corthea, die de verantwoordelijkheid droeg voor de kinderen van Prinses Irene, filmopnames gemaakt tijdens een Corrida de Toros in de Plaza de Las Ventas te Madrid en met haar in het Parque de Retiro enkele opnames gemaakt als eerste aanzet voor een cursus Spaans voor Nederlanders. Ik zou het zeer op prijs stellen haar deze film te kunnen vertonen. Ik beschik niet meer over haar adresgegevens. Wellicht kunt U mij daarbij behulpzaam zijn. Hedenmiddag bezocht ik de expositie 'Uit Koninklijk Bezit' te 's-Hertogenbosch. Mijn aandacht is vooral gevallen op stuk 033

"Primo divisio, delingsakte waarin de broers Walram en Otto van Nassau de Nassause landen verdeelden met de rivier de Lahn als scheidingslijn, 17 december 1255".

Het aan deze oorkonde bevestigde zegel is gelijk aan het zegel van Wennemar III van Heyden uit 1369 en Everhardus van Baeck, de zetel van de familie Van der Heyden van Baak van Doornenburg, uit dezelfde periode. Deze families zijn voor mij momenteel onderwerp van een dissertatie-onderzoek. Ik heb mij in dat verband ingeschreven voor de bijbehorende lezingencyclus. Ingeval ik Zijne Koninklijke Hoogheid - in welk opzicht dat zoude moge wezen - van dienst kan zijn, dan ben ik daar gaarne toe bereid. Zijne Koninklijke Hoogheid kan verzekerd zijn van mijn discretie. Hoogachtend, J.L. van der Heijden Stichting Cervantes Benelux - Instituto Cervantes Benelux. P.S. De kroonprins van Spanje, Prins Felipe, viert vandaag zijn verjaardag. Ik ben zo vrij geweest Hem namens het Instituto Cervantes Benelux een gelukwens te doen toekomen.

22 maart 1996 J.L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander. Afzender: J.L. VAN DER HEYDEN. Aantal pagina's : 2. Koninklijke Hoogheid, Uit het aprilnummer van Vorsten heb ik met veel genoegen vastgesteld dat U een goede relatie met Kroonprins Philippe van België heeft opgebouwd. Ik heb mij derhalve voorgenomen voor Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philippe eveneens een zetel in het Bestuur van de Stichting Cervantes Benelux te reserveren. Mijn idee tot de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux is op 19 oktober 1990 te Noordwijk ontstaan op de plaats waar U met de heer Wubbo Ockels en Prins Philippe staat afgebeeld op pagina 5 van Vorsten. Wij hadden daar toen een door de Baak georganiseerde themadag onder het motto Neuzen in de wind. Ik heb de Minister van Buitenlandse Zaken inmiddels verzocht te bemiddelen bij de totstandkoming van een samenwerkingsverdrag met het Instituto Cervantes van het Koninkrijk Spanje. In het vertrouwen U met deze berichtgeving te hebben geconveniëerd verblijf ik met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN. Stichting Cervantes Benelux/Instituto Cervantes Benelux. P.S. Bijgaand gelieve U het Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux aan te treffen.

27 maart 1996 J.L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander. Afzender: J.L. VAN DER HEYDEN. Aantal pagina's: 2. Koninklijke Hoogheid, Met veel belangstelling volg ik de berichtgeving in de pers omtrent Uw oriëntatieprogramma ter voorbereiding van het koningsschap. Ik heb begrepen dat U zich in de komende vier maanden onder andere oriënteert op de veranderende positie van de overheid, de rol van adviescolleges en belangengroepen. U wordt via het ministerie van Algemene Zaken geïnformeerd over het collectieve besluitvormingsproces op financieel, ruimtelijk en Europees terrein waarin interdepartementale commissies, ministerraad en onderraden een rol spelen. Nadien staat een oriëntatie op het programma bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie in Brussel. In het verlengde hiervan acht ik het mijn plicht U te melden dat ik mij heb voorgenomen per 1 oktober 1996 in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux uit te nodigen zitting te nemen: 1. Uwe Koninklijke Hoogheid; 2. Z.K.H. Prins Philippe van Saksen-Coburg, kroonprins van België. 3. Z.K.H. Erfgroothertog Henri van Luxemburg; 4. S.R.A. Infante don Felipe de Borbón y Grecia Príncipe de Asturias, kroonprins van Spanje. Ik neem mij voor U gevieren uit te nodigen bij jaarlijkse toerbeurt respectievelijk de functies van voorzitter, vice voorzitter en lid te vervullen. Ik heb de heer Prof. Mr. A.K. Koekkoek, lid van ons parlement en gespecialiseerd in het staatsrecht, verzocht te onderzoeken of hiertegen staatsrechtelijke bezwaren bestaan en zo ja welke. De Nederlandse Regering heb ik verzocht te bemiddelen bij de totstandkoming van een samenwerkingsverdrag tussen het Instituto Cervantes Benelux en het Koninkrijk Spanje. Conform bijgaande brief van de Minister-President heeft de Regering mijn verzoek in behandeling genomen. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN. Stichting Cervantes Benelux/Instituto Cervantes Benelux.

Bijlage: Brief 96M001687 van de Minister President d.d. 18 maart 1996.

5 mei 1996 J.L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander. Afzender: J.L. VAN DER HEYDEN. Aantal pagina's: 1. Koninklijke Hoogheid, Zij het met enige vertraging, wil ik U van harte geluk wensen met Uw 29ste verjaardag op 27 april jongstleden. Ik bevond mij op dat moment in Salamanca, waarvan ik gisteren ben teruggekeerd. Daar was ik donderdag getuige van het bezoek van Hare Majesteit Koningin Sofia aan de Universiteit. Van de directeur van het Instituto Cervantes Utrecht ontving ik een uitnodiging voor een concert op 10 mei a.s.. Ik heb besloten deze uitnodiging te aanvaarden teneinde een begin te maken aan het slaan van een brug tussen Spanje en Nederland. Van Prof. Mr. A.K. Koekkoek ontving ik de mededeling dat troonopvolgers zeer terughoudend zullen zijn in het aanvaarden van functies, omdat eventuele kritiek op hun functioneren of op de organisatie waaraan zij hun naam lenen, het koningschap kan schaden.

Ik heb uit zijn brief verder begrepen dat er geen staatsrechtelijke bezwaren bestaan om de toekomstige staatshoofden van Spanje en de Benelux uit te nodigen in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux zitting te nemen. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN. Stichting Cervantes Benelux/Instituto Cervantes Benelux.

INSTITUTO CERVANTES DE WELLENKAMP 1530 NIJMEGEN

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander Prins van Oranje-Nassau Noordeinde 66 2514 GL 's-GRAVENHAGE Nijmegen, 31 juli 1996 Koninklijke Hoogheid, Het gedachtengoed van de Spaanse schrijver don Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616) kan worden beschouwd als een weerspiegeling van de universele waarden die de mensheid kunnen voeren naar een wereld van eenheid, rechtvaardigheid en vrijheid. Zijn op de bijbel na meest gelezen werk van de westerse literatuur 'El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha' brengt Cervantes' idealen tot uitdrukking die heden ten dage een steeds grotere actualiteitswaarde verkrijgen. Het is vooral de strijd voor een betere wereld waarvoor Cervantes zich heeft ingezet. Zijn ondernemende ridder Don Quijote trok zijn wereld rond om elk onrecht aan te pakken, recht te zetten wat krom is en zwakken, weduwen en wezen te beschermen. Cervantes leefde in een tijd dat Spanje in een hevig conflict verweven was met de Nederlanden. De wijze waarop hij het samengaan van idealisme en realisme in zijn werken tot uitdrukking heeft gebracht heeft ook zijn weerklank gevonden in de Nederlanden. Zo studeerde don Miguel de Cervantes in dezelfde tijd aan de universiteit van Alcalá de Henares als prins Philips Willem van Oranje Nassau (1554-1618). De geestelijke kloof tussen onze landen bleek toen echter te groot om gemeenschappelijk aan een ideaal wereldbeeld gestalte te geven. Die tijd ligt thans gelukkig ver achter ons. De uitreiking van de Four Freedoms Award aan Zijne Majesteit don Juan Carlos door Hare Majesteit Koningin Beatrix te Middelburg alsmede de uitreiking te Aken van de Karelsprijs aan Hare Majesteit in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Albert van België en Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Jan van Luxemburg getuigen hoezeer onze volkeren thans met elkaar verbonden zijn. De tijd is thans aangebroken dat een nieuwe generatie staatshoofden zich kan buigen over de vraag op welke wijze de samenwerking tussen de landen van de Benelux en Spanje in de nabije toekomst verder tot ontwikkeling kan worden gebracht, Don Miguel de Cervantes indachtig. Ik heb hiermede derhalve de grote eer U - als toekomstig staatshoofd van de Nederlanden - tezamen met Prins Philippe van België, Prins Henry van Luxemburg en Prins Felipe van Spanje per 1 oktober 1996 een zetel in het nieuw te vormen bestuur van de Stichting Cervantes Benelux - in de toekomst wellicht Stichting Cervantes Hispano Benelux - aan te bieden. De prinsen Philippe, Henry en Felipe hebben heden van mij een gelijkluidende uitnodiging ontvangen. Ik verzoek U mij de eer te vergunnen deze uitnodiging te accepteren. Nadien zal ik met Uw particulier secretaris in contact treden teneinde de voorbereidingen voor de eerste bestuursvergadering te treffen. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN

Su Alteza Real Guillermo-Alejandro Príncipe de Oranje-Nassau Noordeinde 66 2514 GL 's-GRAVENHAGE Nimega, el 31 de julio de 1996 Alteza Real, El patrimonio espiritual del escritor español don Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616) puede considerarse como la representación de los valores universales que pueden llevar la humanidad hacia un mundo de unidad, justicia y libertad. Su obra más leída en la literatura occidental después de la Biblia, 'El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha', expresa los ideales cervantinos que hoy en día conseguirán un valor de actualidad cada vez mayor. Es sobre todo la lucha para un mundo mejor para que Cervantes se esforzaba. Su hidalgo emprendedor Don Quijote recorrió su mundo para debelar toda injusticia, enderezar tuertos y amparar los débiles, las viudas y los huérfanos. Cervantes vivió en un tiempo en que España estaba metido en un grave conflicto con los Países Bajos. El modo de expresar la unión de idealismo y realismo también en su tiempo encontró resonancia en los Países Bajos. Así don Miguel de Cervantes estudió en la Universidad de Alcalá de Henares al mismo tiempo que el príncipe Felipe Guillermo de Oranje Nassau (1554-1618). El abismo espiritual entre nuestros países en aquel entonces resultó ser demasiado grande para conjuntamente poder dar cuerpo a un imagen ideal del mundo. Aquel tiempo ya nos queda muchos siglos atrás. La entrega del Premio a las Cuatro Libertades al rey don Juan Carlos por Su Real Majestad la Reina Beatriz en Middelburgo así como la entrega del Premio de Carlomagno en Aquisgrán a Su Madre en presencia de Su Real Majestad Albert de Bélgica y Su Alteza Real Gran Duque Jean de Luxemburgo dan testimonio de la buena relación que tenemos nuestros pueblos en estos días. Ahora la hora ha llegado que una nueva generación de jefes de estado puede ocuparse con la pregunta como puede desarrollarse la colaboración entre los países de la Benelux y España según las ideas que Cervantes tenía. Por eso tengo el gran honor de ofrecerle a Usted - como futuro jefe de estado del Reino de los Países Bajos - junto con los príncipes Philippe de Bélgica, Henry de Luxemburgo y Felipe de España un sede en la nueva junta gobernativa de la Fundación Cervantes Benelux - en el futuro acaso Fundación Cervantes Hispano Benelux, a partir del 1 de octubre de 1996. Los príncipes Felipe, Philippe y Henry recibieron hoy una invitación con el mismo contenido. Le ruego concederme el gran honor de aceptar esta invitación. Después me pondré en contacto con su secretario particular para hacer las preparaciones para la primera reunión de la nueva junta gobernativa. Con sentimientos de altísima estimación, J.L. VAN DER HEYDEN

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Prins van Oranje-Nassau Noordeinde 66 2514 GL 's-GRAVENHAGE Nijmegen, 11 augustus 1996 Koninklijke Hoogheid, Van uw Particulier Secretaris, de heer J.W. Leeuwenburg, ontving ik Uw reactie van 8 augustus op mijn brief van 31 juli jl..

Uw beweegredenen om niet in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux zitting te nemen en voorlopig de nodige terughoudendheid in acht te nemen bij het aangaan van diverse functies ontvangt mijn volledig begrip en respect. U staat voor ingrijpende keuzemomenten waarin een consistent beleid maatgevend is voor Uw toekomstige loopbaan. Zo acht ik eveneens een consistente beleidsontwikkeling van de Stichting Cervantes Benelux van historische betekenis voor de toekomstige verhoudingen tussen de landen van de Benelux en Spanje binnen het perspectief van de Europese eenwording. In de afgelopen periode, waarin U in Atlanta vele Nederlandse topsporters tot unieke prestaties heeft weten te inspireren, bezocht ik in Engeland onder meer HAMPTON COURT, WINDSOR CASTLE, BLENHEIM PALACE, BUCKINGHAM PALACE en Stratfort-upon-Avon, de stad van William Shakespeare. Zoals het gedachtengoed van William Shakespeare de protectie geniet van het Britse Koninklijk Huis acht ik eveneens een participatie van het Nederlandse Koninklijk Huis in de Stichting Cervantes Benelux noodzakelijk. Ik zal thans de voorbereidingen treffen om Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Johan-Friso in het bestuur uit te nodigen. Ingeval dat niet op korte termijn mogelijk zal blijken te zijn, zal ik naar een tussenoplossing zoeken. Ik hoop in de toekomst op Uw verdere betrokkenheid - zij het op een andere wijze - te mogen rekenen. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN

Instituto Cervantes NIJMEGEN. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander. Prins van Oranje-Nassau. Noordeinde 66. 2514 GL 's-GRAVENHAGE. Datum: 9 maart 1997. Betreft: European Cervantes Foundation. Kenmerk: ICB/PWA970309. Koninklijke Hoogheid, Aansluitend aan mijn brief van 11 augustus 1996 heb ik de eer u van enkele ontwikkelingen in kennis te stellen. Op 6 november 1996 heb ik mijn beleidsplan overgedragen aan de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te Brussel ten behoeve van de Permanente Nederlandse Vertegenwoordiging bij de Europese Commisie. Op 13 november daaropvolgend heb ik tijdens het Congres De Nieuwe Economie te Noordwijk besloten te kiezen voor een bedrijfsmatige structuur voor het Instituto Cervantes Benelux. De opbouw van deze organisatie is thans gaande en ik heb inmiddels ook het Instituto Cervantes England and Wales opgericht en mijn benoeming tot director van deze company ontvangen.

De bedrijfsstructuur wordt alsvolgt: De Stichting Cervantes Benelux wordt verzelfstandigd en omgezet in European Cervantes Foundation, zich beperkend tot culturele activiteiten. Ik trek mij hieruit terug. Mijn functie wordt General Manager en vestig mij in het Verenigd Koninkrijk. De structuur wordt dan:

General Manager
Commercial Manager
Country Managers
Nederland België Luxemburg Engeland Wales Spanje

De Commercial Manager stelt de Country Managers ofwel landenmanagers aan en genereert de business op het gebied van Nederlands-Spaans en Brits-Spaans arbeidsmarktbeleid. De landenmanagers zijn verantwoordelijk voor de aanstelling van de divisiemanagers. De uitgangspunten van het Business Plan zijn in principe voor Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales gelijk. Ik richt deze brief met name aan U inzake de vorming van de European Cervantes Foundation. Ik ben de overtuiging toegedaan dat het bestuur van deze stichting bij voorkeur dient te bestaan uit leden van de bij het cultuurgoed van Cervantes betrokken vorstenhuizen uit de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ik ben in deze opvatting gesteund door de brief van 12 september 1996 die ik mocht ontvangen van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België met als tekst

"Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip gelast me U de goede ontvangst te berichten van uw brief van 31 juli jongstleden. Hierin nodigt U hem uit om toe te treden in het nieuw te vormen bestuur van de Stichting Cervantes Benelux vanaf 1 oktober eerstkomend. De Prins, die zeer gevoelig was voor uw wens om hem hierbij te betrekken, dankt u van harte voor uw intentie. Tot mijn spijt moet ik U echter meedelen dat het voor de Prins niet mogelijk is om aan uw verzoek te voldoen. Niettemin stelt de Prins er prijs op om U zijn beste wensen over te maken voor het welslagen van dit initiatief."

Een brief van gelijke strekking ontving ik eveneens namens Prins Felipe van Spanje.

Ik zou het derhalve zeer op prijs stellen vanuit het Huis van Oranje een voordracht te ontvangen voor een bestuurslid in de nieuw te vormen European Cervantes Foundation alsmede een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van deze stichting. Het rekeningnummer van de Stichting Cervantes Benelux is 4729266. Voor Uw welwillende medewerking zeg ik U bij voorbaat hartelijk dank. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN.

Instituto Cervantes. De Wellenkamp 1530. 6545 NM NIJMEGEN. Telefoon 024-378 1959. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander, Prins van Oranje-Nassau. Noordeinde 66. 2514 GL 's-GRAVENHAGE. Datum: 27 maart 1997. Betreft: Koningschap. Kenmerk: ICBUK/PWA970327. Koninklijke Hoogheid, Graag wil ik U hartelijk danken voor de reacties op mijn brief European Cervantes Foundation van de hand van Uw Particulier Secretaris en de aandacht die U aan mijn Project heeft geschonken.

U laat hierin mededelen dat U goede nota heeft genomen van mijn verzoek om een eventueel bestuurslid voor de European Cervantes Foundation voor te dragen en een financiële bijdrage te ontvangen voor deze nieuw te ontwikkelen activiteit. U heeft moeten besluiten van inwilliging hiervan af te zien aangezien het niet juist zou zijn een uitzondering te maken jegens hen van wie in de afgelopen jaren eenzelfde verzoek moest worden afgewezen. Uw Secretaris heeft de brief beëindigd met de zin: "Gaarne vertrouw ik op Uw begrip voor dit voor U - wellicht - negatieve antwoord". Ik hoop dat U mij toestaat hierop een persoonlijke reactie te geven. In mijn visie is de term 'wellicht' uitstekend gekozen. Het doet mij denken aan een zinsnede uit het NRC Handelsblad van 20 september 1996 welke luidt: "Koningin Beatrix heeft weer een zekere afstand en moreel gezag ingebracht, wat - wellicht - een noodzakelijke correctie was op de informele gewoonheid van een fietsende vorst". 'Wel licht' roept bij mij ook de associatie op van Groen Licht. Ooit heb ik eens de directie overgenomen van een instituut met de naam 'Institute of English Studies' dat het olijfgroen als huiskleur bezat. In dit verband wil ik U graag in kennis stellen van enkele persoonlijke ervaringen nadat ik op 31 juli vorig jaar mijn convocaties had verzonden naar de vorstenhuizen van de Benelux en Spanje. In de week van 1 tot en met 10 augustus heb ik in het Verenigd Koninkrijk gekampeerd op een camping te Laleham aan de Thames tussen Kensington en Windsor. Ik heb mij in die situatie onder meer verdiept in de relatie tussen het Huis van Oranje, de familie Hyde en het Huis Windsor. Daartoe heb ik onder meer HAMPTON COURT, WINDSOR CASTLE, BLENHEIM PALACE en BUCKINGHAM PALACE bezocht. Ik ben daar direct geconfronteerd geraakt met de crisis in de Britse Monarchie en dit houd mij nog steeds bezig. Ik maak mij met name zorgen over het lot van de Princess of Wales en Haar kinderen. Deze problematiek indachtig bezocht ik op 29 september en 10 oktober Paleis Het Loo te Apeldoorn en had daar een gesprek over de Orde van de Kousenband. Ook was ik zeer geïntrigeerd door het bestaan van de Anglicaanse Kapel in het Paleis. Ik heb ook gemeld dat ik mij heb voorgenomen educatieve taken in het Verenigd Koninkrijk op mij te nemen. Een dag na de lancering van het Instituto Cervantes Benelux op de Baak ontving ik een uitnodiging namens Prinses Diana om Kerstmis door te brengen op Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden, de voormalige residentie van Uw voorouders.

Ik heb daar - alleen - de kerstdagen doorgebracht en gedineerd met een lege stoel. Dit was mijn hoofdmotief om nog in diezelfde week het Instituto Cervantes United Kingdom op te richten. Enkele weken later ontving ik het Certificate of Incorporation of Instituto Cervantes Limited England and Wales met het opschrift 'Honi-soit-qui-mal-y-pense' van de Orde van de Kousenband in een enveloppe met het opschrift 'On Her Majesty's Service'.

Ook ontving ik bijgaande brief van Chief Executive John Holden of Companies House te Cardiff. Dit heeft mij doen besluiten in de tweede helft van april opnieuw een reis naar Engeland te ondernemen en onder meer een bezoek te brengen aan BUCKINGHAM PALACE, St. James's Palace en ETON COLLEGE. Ik maak van deze gelegenheid graag gebruik om U van harte geluk te wensen met uw belijdenis voor de Nederlands Hervormde kerk, welke door Gaspar van der Heyden is opgericht. Wellicht tref ik U op 28 september aanstaande in de Anglicaanse Kapel op Paleis Het Loo. Daar neem ik dan graag plaats, maar niet meer naast een Lege Stoel. Wellicht kunnen We de European Cervantes Foundation nadien gestalte geven. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Certificate of Incorporation of Company No. 3300636 Instituto Cervantes Limited England and Wales; Letter PSU/CO of Chief Executive John Holden of Companies House Cardiff d.d. 18/01/97.

P.S." Zoëven ontving ik de hernieuwde wensen voor succes van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België bij de oprichting van de nieuwe stichting. Dit sterkt mij om door te gaan op de ingeslagen weg en mijn koers te handhaven.

Faxbericht voor: Z.K.H. Prins Willem-Alexander Betreft: Gelukwens Van: John L. Van der Heyden Datum: 27 april 1999 Tijdstip : 18.15 uur Koninklijke Hoogheid, Vanuit Spanje wens ik u Van Harte een heuglijke verjaardag. Ik zal tijdens koninginnendag in Houten en Utrecht aan de buis gekluisterd zijn. Op Uw gezondheid drink ik thans een Spaans glas helder water. P.S. Voor de Stichting Cervantes Benelux hebben zich nog geen geschikte bestuurders aangediend.

Faxbericht voor: Z.K.H. Prins Willem-Alexander Betreft: Felicidades Van : John L. Van der Heyden Datum : 27 april 2001 Tijdstip: 15.00 uur A Sus 34 Años Koninklijke Hoogheid, Traditiegetrouw wederom mijn hartelijke gelukwensen vanuit het zuiden van de Europese Unie.

También para Su Novia
Un Fuerte Abrazo
de Nuestra Parte

Espero de toda corazón que pueda compartir con mucha alegría las felicidades que todos nosotros sentimos en este día particular.

WIJ ZULLEN ALLES OVERWINNEN

Ik zie met belangstelling uit naar een ontmoeting op De Horsten

P.S.
Ik kan geen faxberichten hier ontvangen.
Doet U dus maar geen moeite.

AANGETEKEND Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Prins van Oranje-Nassau Noordeinde 66 2514 GL 's-GRAVENHAGE Datum: 10 januari 2002 Betreft: Huwelijk Ref: JH/PWA20020110 Nijmegen, donderdag 10 januari 2002 Koninklijke Hoogheid, Op 12 juni 1575 werd in Brielle het huwelijk gesloten tussen Prins Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon. Getuige bij dit huwelijk was de heer Gaspar van der Heyden - ofwel Heydanus - zoals genoemd in mijn laatste brief aan U met kenmerk ICBUK/PWA970327 d.d. 27 maart 1997. Teneinde een goede familietraditie terzake in ere te herstellen verzoek ik U hiermede als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux, rechtmatig eigenaar van het Instituto Cervantes in de Benelux en de Limited Company Instituto Cervantes Engeland en Wales als getuige te mogen optreden bij Uw huwelijk met mevrouw Máxima Zorreguieta op zaterdag 2 februari aanstaande te Amsterdam. Uw reactie zie ik bij voorkeur voor 23 januari aanstaande via Postbus 689 te Utrecht (3500 AR) met belangstelling tegemoet. Met gevoelens van de meeste Hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN.

De heer J.W. Leeuwenburg Particulier Secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Prins van Oranje-Nassau Noordeinde 66 2514 GL 's-GRAVENHAGE Datum: 17 januari 2002 Betreft: Uw kenmerk 02/wa/mjv Ref: JH/PWA20020117 Nijmegen, donderdag 17 januari 2002 Geachte Heer Leeuwenburg, In dank bevestig ik U de goede ontvangst van uw brief met de tekst

Namens Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje zeg ik U dank voor Uw brief van 10 januari jl.. waarin U verzoekt als getuige bij zijn huwelijk te mogen optreden. U kunt zich voorstellen dat dergelijke verzoeken momenteel binnenstromen. Om geen precedenten te scheppen, noch personen of instellingen tekort te doen, moet helaas van inwilliging van deze verzoeken worden afgezien. Ik vertrouw op Uw begrip voor dit voor U - wellicht - teleurstellende antwoord.

Deze snelle reactie per kerende post heb ik buitengewoon op prijs gesteld. Vanzelfsprekend respecteer ik het standpunt van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje. Het doet mij deugd U te kunnen melden dat mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales inmiddels op de markt is verschenen. Bijgaand treft U de informatie aan ter kennisgeving aan alle direct en indirect betrokkenen. Ik zal de feestelijkheden wederom via de televisie volgen. Deze keer in Nederland. Op 4 februari keer ik tot 15 maart naar Spanje terug. Van 23 maart tot 1 april staat er een colloquium in Moskou op het programma. Wellicht treffen Wij elkaar nadien op De Eikenhorst in Wassenaar. Rest mij U en de gehele Koninklijke Familie een buitengewoon geslaagde trouwdag toe te wensen van onze Kroonprins en mijn beoogde Argentijnse Beleidsmedewerkster. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN

27 april 2002 Faxbericht voor: Z.K.H. Prins Willem-Alexander Betreft: Felicidades Van: John L. Van der Heyden A Sus 35 Años Koninklijke Hoogheid, Traditiegetrouw wederom mijn hartelijke gelukwensen vanuit De Zevende Hemel aan de Costa del Sol. Afgelopen woensdag en donderdag bracht ik met een groep leden van de Nederlandse Club Costa del Sol een hernieuwd bezoek aan Sevilla. De Feria was alweer achter de rug. Nochtans brengt het mij in gedachten terug naar maandag 25 mei 1992. Ik schreef toen in mijn dagboek.

H. Marsman:

PHOENIX

Vlam in mij, laai weer op;
hart in mij, heb geduld,
verdubbel het vertrouwen -
vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen
de vleugelen, de nu nog moede en grauwe;
o, wiek nu op uit de verbrande takken
en laat den moed en uwe vaart niet zakken;
het nest is goed, maar het heelal is ruimer.

Mijn verjaardagscadeau heb ik op dinsdag 19 maart jongstleden aan Drs B. Woelderink overgedragen op het Koninklijk Huisarchief. Ik hoop van ganser harte dat onze nieuwe organisatie thans tot volle wasdom komt. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS! P.S. También mis saludos cordiales a Su Esposa. Anoche tuve una conversación interesante con tres de sus compatriotas procedentes de Mendoza en Argentina. Cantan muy bien.

Faxbericht voor: Z.K.H. Prins Willem-Alexander en H.K.H. Prinses Máxima Betreft: Felicidades Van : John L. Van der Heyden Datum: 7 december 2003 Tijdstip: 19.15 uur Koninklijke Hoogheden, Van harte geluk gewenst met de geboorte van Uw dochter. Als het een jongen zou zijn geweest zou mijn keuze zijn gevallen op de naam Maximiliaan. Maar wellicht valt daar nog een mouw aan te passen. Ik hoop binnenkort eens in de gelegenheid te zijn dat jonge geluk te komen bewonderen op de Eikenhorst. Op 14 december kom ik weer naar Nederland terug. VEEL GELUK!

HARTELIJKE GROET UIT DE KEIZER KAREL STAD

15.30 Brief RC 4119445 van KPN ontvangen. De statistiek. 882 bezoeken. Gemiddeld 590. Jaartotaal 204.140. In de Top 100 van 1838 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 6. FC CERVANTES VITESSE 24. INSTITUTO CERVANTES HOLDING 26. IN KONINKLIJKE DIENST en 71. CONVERGENTIE

28 APRIL 2006 NEGEN JAAR ROYAL MISSION